16
Paulo nu otao mamai Roma natara eni awa areninua.
Bama otao nasokai Fibi meni nisokare nana susawi giro susu nuso nikare tugata inona ewa. Nu Tuara dubu Senkria nate nowera awa soga inoise nowia. Nu nisokare nana mai giro nikare nu Tuara bera tupia asero kora wewo. Tuara dubu wero nowewa amira te kora wewo. Nu nena eni kau wai giro soga wewo. Nera kota, bama ami otao mamai eni ata na dai sou inoise nowia.
Priskato iu nuso Akuilare Kristo Yesu bua nusora soremai naso eto wero nowerato, nuto arenitinona, awa seu gareto. Nuto awa na emo tama nusoto gera wai sogo wiserato, ami emo na gege kota, ema Yudako ge ninai nata sero dubu nakare numoreto kokopai asinoise nowenakare awa. Yesura dubu so nusotora ena aunitinowera ema bama dubu awa arenitinona, awa seu gare.
Otao naso Epinitas, nu Asia zebura ema bama gita wero Kristora ema me mena wenua, nu arenitinona, awa seu gae.
Maria nu da ago arenitinona, awa tugata weu gae. Nu nikare emo bua dainiro wenua awa.
Andronaikasto Zuniasre dikai naso eto nakare eroma beniwa, nuto arenitinona, awa tugata weu gareto. Nuto aposolo dubura giti mokara ema zazo bowire nowerato awa. Noko, na Kristora ge kaka ninamu noina nuto Kristora ge zaawero niniwato.
Tuara gera otao naso me Ampiliatas nu da ago arenitinona.
Eban nu Kristora buara soga wai ema nasokai, ata Stekis otao naso, nuto arenitinona, awa tugata weu gareto.
10 Apelis Kristora ema me nu awa arenitinona.
Aristobulora awiso nukare awa arenitinona.
11 Yuda ema otao naso Herodion awa arenitinona.
Nasisasra awiso gera nowera nukare awa arenitinona.
12 Bama eto Traifinato Traifosare nuto Tua emo bua bamubake inowerato, nuto awa arenitinona.
Bama Pesis nu da ago Tuara bua zewai wero wenua, nu awa dai arenitinona.
13 Tuara mai zazore Rufas ata mia nuso nu mia naso wenua, nuto awa arentinona.
14 Asinkritas, Filigon, Hemis, Patrobas, Hemas ata otao mamai nusokare, nukare awa arenitinona.
15 Filologasto bama Zuliare, ata Neriato nubama nusore, ata Olimpas ata Tuara dubu numorekare dai nowera, nukare dapikarago awa arenitinona. 16 Nikare nitopekare Tuara gera wana ina-zia wewo. Nata sero Kristora dubu nukare nikare arenitinora awa.
Ema eni meni dubu sisewa.
17 Otao mamai naso, nisokare nana zazaumai tapinoise Tuara ge nimorekare emoko gipai awa sisamu sero inoise tuma diai nisokare besamu inoise nowera, ema ago awa uma inoise azu sewo. 18 Ema ago ine ami Tua nasokai Kristo oko sou inowera. Nukare tama nusokare gege kotupitinoise duba-duba wai nusokare sou inowera. Ago inoise ge zozoware toise ema bama nena susu giti kaka gamu awa uzutai bua inoise etete nitinowera awa. 19 Tuara ge niniro dipinowewa amira oziga awa nata sero bamunua awa. Are na nimorekare duba kokopai inoise ego wawise nikare tugata wane. Nena kokopai awa giro baititinoise nena waya awa azu toise noiwo. 20 Anutu duba ewanana waira mama nune be apunu-kaka Satan puro osero benau nisokarera potai te meni patawa zasamunoya awa. Tua nasokai Yesu Kristora dumi yagaba meni nisokare nana itaise.
Paulora otao mamai eni meni Roma natara ema ge ninai awa areniwa.
21 Soremai naso Timoti ata Yuda ema otao mamai naso Lusias ata Zeson ata Sosipata nukare nikare arenitinora awa.
22 Na Tetias meni ge ei awa Paulora bera ena niniro papia gainona ami Tuara gera noise nikare arenitinona.
23 Gayas nu na ata ge ninai dubu dapikarago nakare kora-makora inowia ami da ago ine nikare arenitinoya. Agoro natara omata dia wai ema Erastoto otao nasokai Kuatas nuto da ago inorato awa. [ 24 Tua nasokai Yesu Kristora dumi yagaba meni nikare dapikarago amira nana itaise. Iyo.]
Anutura zazo de ike nanekai.
25 Anutu nu Oziga Ewanana towena amira o Yesu Kristora ge kereniro tugata inowena amira te tuma diai nisokare soga waira putou nuso nana itia awa. Are Anutura ge bezai awa iteye donu 26 be zeme emire ge porofete meni gaewa ami kerenitinoya. Anutu itai gege itewia ami ge senu zebu sero ema bama ge awa niniro dimarise tugata-magata inowenakare. 27 Are Anutu nu imata kotumai bamubakere nowia, nu awa nakai Yesu Kristora nana ereniro bowi wai gege inuanakai itaise. Iyo.