3
Ego ine nuanisekai.
Ni nukare awa-uzero ge ei awa toise noiyo. Nukare gavmanre ema witaire amira sou bua inoise ge nusokare dimarise. Ago wero bua ewanana susu giti itia amira peu wero nuarise. Nukare ema zo sero isaita ge bawai awa oko ware. Nukare wama-ozaire noise waiko be giti bamu awa ema dapikaragore bega pupinoise nuarise. Nakai da ago ine gita duba dau wero ge dero noisonakai. Satan meni nakai etete ninu ebata me doro kotumai sisero dau wenakai awa. Ago wero duba-duba susu giti amira sou inoise zuzu ina-sa inoise kotumai waya ina-puma inoise noisonakai. Ema eni nakai iwo wero noisowa. Noko nakai natopekai iwo ina-wa inoise noisonakai awa. Ago noisonakai ata Korawai Ema nasokai Anutu amira dumire duba bayaore kei damu ninu nu nakai soero pumunua. Awa nakai etutiro noisonakai amira kota, awa-diai nuso amira nakai soero pumunua awa. Nu nakai sewenu kei awai sekara kei awenakai, Ozana meni nuai seka namorekai potinua awa. Ago wenu Anutu meni Korawai Ema nasokai Yesu Kristo ami emo Ozana berekuninu osero duba nasokaira nigenua. Awa Anutu meni awa-diai nuso emo nakai saramai asenu nakai nuai me ewanana awa tuma didinoise noma pumanisekai sero ago wenua awa. Ge awa zasiwi zewai-zawai awa.
Are ema bama Anutu tuma didinoise nowera ami kotumai nusokare bua kokopaira potiro zewai wero nuarise nine zewai wero ge me awa kerenitinoise nuasise tona. Ge me ami ge ewanana awa. Ge ami erama sorepitinowia. Ata ge ego ine awa azu seyo. Dau waira ge amira ge bawai azu. Tama puro witamu sero ewowo-kawowora zazo amira azimai bua oko wawe. Mosera lo ge emo zazaumuro ina-sa oko wawe. Ge ago ine awa azu seyo. Ge ago ine ami erama oko sorepitinowia. Ge awa sero zainawera ge amira me kaka kei awamu inowia. 10 Ema zo meni dubu zaumamu sero wai nu be daimatata eto ago senero ge potasa kaka ninamu wai giro poti gutipe niyo. 11 Ni ninitinosa, ema ago ine awa nu ebata me donua, are bua inowia ami pasina nuso awa kerenitinowia.
Pesunaira ge.
12 Na Atemasta Tikikas iyetana niso nana baro kei awai giro ni eya muyo. Ni Nikopolis nate ena na tamase. Nera kota, na nata amira baro nuana ewa eraira be tepo wamunoya. 13 Lo ge ninai ema Zinas amireto Apolore nuto bua mai bayariseto ebatara nena nusoto sia wero potiyo. Nuto ebete ena nena kau wero itazaita wai azu. 14 Ota nine daba kota, ema mamai nasokai nukare ami dai dumi pumaira bua inoise noma dumi pumaira susu garise. Ago wara eni meni tamara soga wai awa kau wara giro nukare te ami bayao bua warise. Tuara ge awa nusokare nana ena me amu wai azu.
15 Ema namore dai nowera nukare dapikarago ami ni arenitinora awa. Tuara gera nakai otao inowera nukare awa arenitinonakare, awa se gare.
Tuara sogawai meni nisokare nana te wero itaise.