Wapômbêŋ Anêŋ Abô Matheŋ

Malei-Hote NT

Tok Ples: [hot]Hotê-MalêMalei-Hote
Nem:Wapômbêŋ Anêŋ Abô MatheŋMalei-Hote NT
Sot nem:ID: HOTWBT or hot
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc. and The Malê people
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLhot_html.zip
ePub 3hot.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword modulehot2010eb.zip

The New Testament in the Malei-Hote Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Maei-Hote long Niugini


Ba intu ku môŋ ma lem injik o esak Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak lôk osopa anêŋ abô ma tem nêm nôm takêŋ sapêŋ êndêŋ o.

—Matthew 6:33“Wapômbêŋ lahaviŋ avômalô pik bêŋ anôŋ ba intu hêv Nakaduŋ doŋtom êŋ halêm ek ôpatu ba hêvhaviŋ tem enja lôkmala anôŋ atu ba êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Ma tem miŋ ema ami.

—John 3:16Alalô ayala nena Wapômbêŋ hathak hawa nômkama nômbêŋ atu ba habitak ba hadum ek nôm mavi imbitak ek avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ yani. Thêlô ma yani bôk halam i yôv hatôm yanida anêŋ lahaviŋ.

—Romans 8:28


Wapômbêŋ Anêŋ Abô Matheŋ

The New Testament in the Malei-Hote Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Maei-Hote long Niugini

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc. and The Malê people
Language: Hotê-Malê (Malei-Hote)
Translation by: Wycliffe Bible Translators
Contributor: The Malê people

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2015-01-02

Last updated 2015-01-02