BIBOLO DABUŊ

Yabem Bible

Tok Ples: [jae]JabemYabem
Nem:BIBOLO DABUŊYabem Bible
Sot nem:ID: JAEPNG or jae
Copyright © 1980 Bible Society of Papua New Guinea
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLjae_html.zip
ePub 3jae.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword modulejae1980eb.zip

The Holy Bible in the Yabem language of Papua New Guinea

Buk Baibel long tokples Yabem long Niugini


Gêdêŋ ŋamatanô Anôtô kêkêŋ undambê to nom.

—Genesis 1:1Apômtau kêtu ŋoc ŋacgejob, tec oc japô lêna gêŋ teŋ atom.

—Psalm 23:1Amboac tonaŋ ansom ênê gamêŋ to aŋgôm biŋ, taŋ eŋ kêjatu naŋ, êtu ŋamata acgom, go gêŋ samob tonaŋ ŋai êtu amacnêm êwiŋ.

—Matthew 6:33Gebe Anôtô têtac gêwiŋ ŋamalac kaiŋ teŋ, tec kêkêŋ nê Latu tageŋ gêmêŋ gebe samob, taŋ sêkêŋ gêwiŋ eŋ naŋ, sênaŋa atom, sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ.

—John 3:16Aêac tajalagac gebe Anôtô gêjam gôliŋ gêŋ samob gebe gêŋ tau êmoasiŋ êsêac, taŋ têntac gêwiŋ eŋ naŋ êtômgeŋ. Anôtô kêjaliŋ êsêac sa kwanaŋgeŋ tec kêkalem êsêac.

—Romans 8:28


BIBOLO DABUŊ

The Holy Bible in the Yabem language of Papua New Guinea

Buk Baibel long tokples Yabem long Niugini

Copyright © 1980 Bible Society of Papua New Guinea
Language: Jabem (Yabem)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2015-01-03

Last updated 2015-01-03