Manö Kamɨŋ

Kobon NT

Tok Ples: [kpw]KobonKobon
Nem:Manö KamɨŋKobon NT
Sot nem:ID: KPWPNG or kpw
Copyright © 2005 The Bible Society of Papua New Guinea
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLkpw_html.zip
ePub 3kpw.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword modulekpw2005eb.zip

The New Testament in the Kobon Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Kobon long Niugini


Anɨb u, God nɨbi bɨ rɨmnap udöm abad mɨdeinab u, hanɨp u rö nöp udnab a gɨmim gasɨ añɨ nɨŋmim; God nɨpe haga rö nöp gɨ mɨdaiun a gɨmim, gasɨ añɨ nɨŋmim; kale anɨg gɨpe arö me, nan ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, waƚɨj rol gep, nan anɨb gau magöŋhalö kalöp ñɨnab.

—Matthew 6:33God nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i mɨdpal gau kalɨp mɨdmagö yabɨƚ löm, Ñɨ nɨpe añɨ yabɨƚ u kalɨp nan a göm ña. Anɨb u, nɨbi bɨ an an Ñɨ nɨpe anɨbu nɨp nɨŋ udnaböl gau, kalɨp kamɨŋ pör mɨdep u ñö, umöm ur gagnaböl.

—John 3:16Hon nɨŋbun, God nɨp mɨdmagö lɨbun nɨbi bɨ gau, God nɨpe hanɨp abad mɨdö nɨŋöl gɨ, nan rɨmnap ke gagnab; mɨd aij gɨnabun adö u nöp hanɨp gɨnab. God nɨpe hadame gau gasɨ nɨŋöm haga rö, hanɨp yɨp aumim a ga.

—Romans 8:28


Manö Kamɨŋ

The New Testament in the Kobon Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Kobon long Niugini

Copyright © 2005 The Bible Society of Papua New Guinea
Language: Kobon
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2015-01-26

Last updated 2015-01-26