Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Takuu NT

Tok Ples: [nho]TakuuTakuu
Nem:Na Taratara TeAtua i naa taratara TakuuTakuu NT
Sot nem:NHOID: NHOTCT or nho
Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLnho_html.zip
ePub 3nho.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword modulenho2009eb.zip

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini


Kootou iaa ki anaana ki naa mee hakamaatua i te Nohorana te Lani aa ki tauhia kootou tana tiputipu e hiihai. Teenaa TeAtua ma ki kauatu aaraa mee nei ki kootou.

—Matthew 6:33TeAtua e aroha i naa tama hakkaatoa i te maarama nei, teenaa ki heuna mai tana Tama raa ki te maarama nei. Ki mee se tama peehea e illoa maa Ia ko te Tama TeAtua raa, ttama naa ma ki see lavaa te mate. A ia ma ki too te ora e takoto see lavaa te oti.

—John 3:16Taatou e illoa maa TeAtua e mee naa mee hakkaatoa ki heheuna hakapaa ki taukareka te noho naa tama e laaoi iaa Ia. Teenaa ko ana tama ni tuku ki mee ana heuna.

—Romans 8:28


Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

The New Testament in the Takuu language of North Solomons Province, Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Takuu long Niugini

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Language: Takuu
Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community
Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-04-15

Last updated 2022-04-15