Yesu Xolac

Patep NT

Tok Ples: [ptp]PatepPatep
Nem:Yesu XolacPatep NT
Sot nem:ID: PTPTBL or ptp
Copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLptp_html.zip
ePub 3ptp.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword moduleptp1986eb.zip

The New Testament in the Patep Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Patep long Niugini


Mêgem xam obêc vông nɨlôm i loc vô Anutu hɨxôn môp nivɨha wê i vông ge od Anutu obêc vông susu ninɨvi xen vô xam hɨxôn.

—Matthew 6:33Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo kɨbun ga vɨhati luu vêl om vông nu tuc tibed lam, ên nêb xomxo obêc vông i vin i ge od he obêc yib mɨ la vac nipaên lêm. Nge, he ob dô mavɨha luta lêc luta.

—John 3:16Il xovô ên il nêbê il wê il xêdyaa vin lec Anutu ge, nivɨha yuu xôn vɨyin obêc tulec il, lêc Anutu obêc vông vɨhati i vô nôn nivɨha vô il, ên il ga wê Anutu xovô pyap nêb ob kô il ge, om tyuc il lam.

—Romans 8:28


Yesu Xolac

The New Testament in the Patep Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Patep long Niugini

copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Patep
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2016-09-14

Last updated 2016-09-14