MÖNÖ KÖMÖ

Haruai NT

Tok Ples: [tmd]HaruaiHaruai
Nem:MÖNÖ KÖMÖHaruai NT
Sot nem:ID: TMDWBT or tmd
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLtmd_html.zip
ePub 3tmd.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword moduletmd2010eb.zip

The New Testament in the Haruai language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Haruai long Niugini


Makwam, God nöbö mö bli pön nugwidɨx mɨjön aku, an kwo algör pönɨŋö, rön, rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwöña; God nuŋ rɨg yadöŋ maga akwör rɨ mɨjnɨŋö, rön, rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwöña; ñɨŋ akuyöbö alɨŋ diön aku, ap nɨmɨb, röbö nɨmɨb, wölɨj röbɨb, ap piaku magalɨg ñɨgö nöiöna.

—Matthew 6:33God nöbö mö mögörɨb mɨgrö kɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgön, Ha paŋyöbö nuŋ mɨd aku ñɨgö me rön nölöŋa. Makwam, nöbö mö bɨl kai Ha nuŋwa nugw pöñ akuyöbö, ñɨgö kömö öim mɨdɨb mag aku nölaŋ, wöröxön hölögɨpeñɨm.

—John 3:16An nugwöla, God nugwo madmag nɨgöl nöbö mö bla, God nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ nugugɨrön, ap bli keir ren; mɨd ri abnɨŋ adakwör anɨŋ cöna. God nuŋ maduar ör rɨbyöx nugwön rɨg yadöŋ mag akuyöbö, anɨŋ “Ñɨgö nɨ pöl hönö,” röŋa.

—Romans 8:28


MÖNÖ KÖMÖ

The New Testament in the Haruai language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Haruai long Niugini

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Haruai
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2021-05-07

Last updated 2021-05-07