NMÎ MÎ U KÓPU DYUU

Rossel NT

Tok Ples: [yle]Yele RosselYele
Nem:NMÎ MÎ U KÓPU DYUURossel NT
Sot nem:ID: YLETBL or yle
Copyright © 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Kain failPles bilong kisim
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Harim MP3Harim o kisim MP3
Mobile HTMLRitim Mobail HTML
Zipped mobile HTMLyle_html.zip
ePub 3yle.epub
PDFOl PDF fail
Crosswire Sword moduleyle1998eb.zip

The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Yele Rossel long Niugini


Yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo ndîî kópu ngê nmye choo ya, u nuu u kópu yidmyinê d꞉uud꞉uu dé, ye yi tpile dé nmye u ngwo wa a kê té.

—Matthew 6:33Dyámê mbêmê tpémi yi nuu ghi dmi Chóó Lémi nódo dnyinté daa tóó, wod꞉oo chóó Tp꞉oo mu ngmidi nmo a kpo, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii u kwo adî kêlîmî, daawa dyênê, u nuw꞉o kamî ngê wa pyódu, ghê kamî wamyedê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu.

—John 3:16Ala kópu nmî lama a tóó, Chóó Lémi u nuu ghi n꞉ii dé yi nódo adî ya, yi yéli y꞉e kópu yilî n꞉ii wa pyaa dmi, yi yéli yi mb꞉aamb꞉aa u l꞉êê dîy꞉o y꞉e wa pyaa dmi, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê ló dini a ngmidi too, yi nuu ghi dmi nódo a tóó.

—Romans 8:28


NMÎ MÎ U KÓPU DYUU

The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Yele Rossel long Niugini

copyright © 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc.
℗ 2011-2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Yele Rossel (Yele)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2009-11-03

Last updated 2009-11-03