1 TIMOTI
Pol Mɨj Ned Ak Timoti Nop Tɨkak
1
Kol 1.27 Yad Pol. God bɨ kasɨn gep chɨn ak ayɨp, Klays Jisas nop kod mɨdobun ak ayɨp, kɨli apɨlmɨŋal yɨp agel, yad bɨ Klays Jisas takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Apo 16.1, Tat 1.4 Timoti, nad yad ayɨp Klays nop gos lɨnopul tek ak, ñɨ yad mɨdeban. Pen mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkɨl nep ñebin. Bapi God chɨn ak ayɨp, Bɨawl chɨn Klays Jisas ayɨp, kɨli apɨlmɨŋal nep yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨlɨg kod mɨdel, mɨdtep gɨnɨmɨn.
Takaw yepɨs apal ak ma dɨnɨmɨn
Gal 1.6, Plp 2.24 Yad bɨlel Masedoniya plopens amnɨg, ñɨn anɨb ak takaw kɨles tɨmel nep agɨnek ak, mɨñɨl tepayaŋ agebin. Nad taun Epesus mɨdɨl, bɨ ogɨnap kɨlop takaw kɨles tɨmel agenɨmɨn, chɨn God takaw agobun agɨl tay yepɨs agebal okok kelɨgɨnɨgel. 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.14-16, Tat 1.14 Aŋoj agebal okok sek, apɨs based chɨn takaw agebal okok sek, kelɨgɨnɨgel. Takaw anɨb okok agel gek, kɨlop sawl sek lek penpen agebal. God tap chɨnop gɨnɨg gup takaw ak agel, God takaw ne agek awl gɨpɨkop ak pen, takaw kɨli agebal anɨb okok nɨŋɨd, Klays nop gos nɨgɨnɨgel tek ak ma mɨdeb. Lom 13.8-10, Gal 5.14, 2 Ti 2.22 Pen takaw kɨles agebin ak jɨj ne ak anɨgɨl mɨdeb, Klays binɨb ne kɨli penpen mapen yɨbɨl lɨnɨgel. Kɨli ke nɨgtep yɨbɨl gɨl gos pal ak teplep won ak nɨg mɨdɨl, chɨbol nab kɨli ayaŋ mɨdtep gɨl, Klays nop nokom gos lɨnɨŋɨd genɨgel ak nɨm, penpen mapen yɨbɨl lɨnɨgabal. Bɨ ogɨnap kanɨb teplep anɨb ak kelɨgɨl, sawl gɨl takaw yokɨp yokɨp ag amɨl apɨl gɨpal. 1 Ti 6.4, 6.20, Tat 1.10 Chɨn bɨ God takaw agñeb okok mɨdobun apal ak pen, takaw agñɨbal okok, takaw jɨj nɨm ak agobun agɨl, nɨgtep ma gɨpal. Lom 7.12, 7.16, 7.22 Chɨn nopun, God takaw ne agak ak tep yɨbɨl mɨdeb ak pen, bɨ kɨli God takaw ak dɨl wog teplep ma gel, tep ma gɨnɨgab. Gal 3.19, 5.23 Pen abe nopun, God takaw ak, ne binɨb teplep mɨdtep gɨpal okok kɨlop kɨles gɨl ma agñub. Mel yɨbɨl. Binɨb tɨmel monmon gɨpal okok kɨlop kɨles gɨl agñub. Binɨb God takaw tɨbɨlɨkɨpal okok, takaw teplep ak ma dɨpal okok, God nop kud ñɨl kɨdek ma gɨpal okok, tap si tap tɨmel gɨpal okok, God gos ne nɨgup pal ak ma nepal okok, lum awl yɨl gos pal ak nɨŋɨd kɨdek gɨpal okok, ñapay tɨkjakɨl nonɨm nap kɨli ke kɨlop ñapal okok, chɨp ñapal okok, God takaw ak kɨlop nep agñub. 10  Stt 19.4-5, 1 Ti 6.3, 2 Ti 4.3, Tat 1.9 Binɨb bin si bɨ si gɨpal okok, bɨ penpen chɨb mɨgan gɨpal okok, bɨ kɨli okok nɨb dad apɨl wog gɨñeb kɨli kañ gel gɨpal okok, yepɨs apal okok, tay yepɨs agɨl chɨn nɨŋɨd agobun apal okok, tɨtay gɨlɨg God takaw yɨpɨd gɨl yɨbɨl ak agjuwɨl kelɨgɨpal okok, God takaw ak kɨlop kɨles gɨl agñub. 11  Gal 2.7, Kol 1.25, 1 Te 2.4, 1 Ti 6.15 Takaw nɨŋɨd yɨbɨl anɨb ak, takaw teplep ak, God yɨp agek yad kɨlop agñɨbin. Takaw teplep nɨm ak chɨnop agek anɨgɨl nopun, God bɨawl mɨlek sek ak, binɨb kɨli yɨb nop dad aplanɨbal.
God Pol nop mapen nɨgek, nop tep yɨbɨl agup
12  Apo 9.15, Gal 1.15-16 Bɨawl chɨn Klays Jisas, yɨp nɨgek wog nop ak gep tek lup. Wog anɨb ak ne yɨp aglɨl kod mɨdaknɨŋ gɨpin ak, nop tep yɨbɨl apin. 13  Apo 3.17, 8.3, 9.4-5, 1 Ko 15.9-10, Gal 1.13 Ned yad nop agjuwɨl, gɨ tɨmel gɨl, takaw tɨmel agɨl gelɨgɨpin. Ne pen nɨgak, nop gos ma lɨnɨŋɨd, takaw agak jɨj ak ma nɨŋɨd genek nɨm, yɨp mapen nɨŋɨd dak. 14  Luk 7.47, Lom 5.20, 1 Ko 15.10, 2 Ti 1.13 Bɨawl chɨn Klays Jisas, anɨgɨl yɨp yɨmug awl nɨŋɨd gɨtep yɨbɨl gek, nop gos lɨnɨgɨlɨg binɨb okok kɨlop mapen lɨpin. 15  Luk 15.2, 19.10, Lom 5.8, 1 Ti 3.1, 4.9, 2 Ti 2.11, 1 Jo 3.5 Klays Jisas binɨb tap si tap tɨmel gɨpal okok, kɨlop tɨg asɨk dɨnɨg lum awl owak. Takaw anɨb ak nɨŋɨd yɨbɨl yek, chɨn nɨŋɨd pɨsnep dɨnɨgun. Pen bɨ tap si tap tɨmel adek awl yɨbɨl gup ak nɨm, yad nokom. 16 Pen Klays Jisas, yad bɨ kɨmɨgel mɨdep ak nɨgɨnɨgel agɨl gos nɨgup. Anɨb ak tek yad bɨ tap si tap tɨmel adek awl yɨbɨl gɨpin ak pen, ne yɨp mapen nɨŋɨd dup. Pen yɨp gup tek ak, bɨ ogɨnap chɨnop abe anɨb anep gɨnɨgab agɨl gos nepal anɨb ak tek, Jisas nop gos lɨnɨŋɨd pel pelnep yenɨgabal. 17  Dan 7.14, Jon 1.18, Lom 16.27, Hib 11.27, 1 Jo 4.12 Ne Bɨnonɨm pel mɨdep ak, ma kumeb tek, mɨseŋ ma nopun ak, ne nokom God nɨŋɨd yɨbɨl ak. Nop pel pelnep yɨb dad aplanɨl agɨnɨgun, Nad bɨawl yɨbɨl bɨ teplep yɨbɨl mɨdeban agɨnɨgun. Yaw.
Pol ne Timoti nop takaw olap agup, Nad Jisas nop gos lɨnɨgɨnɨmɨn agup
18-19  1 Ti 3.9, 6.9, 6.12, Jud 3 Ñɨ yad Timoti, nep takaw ogɨnap agɨnɨgebin. Bɨ God gos ñek agñeb okok, kɨli nep ned agɨlak tek gɨnɨmɨn. Takaw anɨb ak nɨŋɨd agen, nad takaw yɨp ak dɨl, nɨgtep gɨl gos pal ak teplep won ak nɨg mɨdɨlɨg, Klays nop gos lɨnɨgɨnɨmɨn. Gos lɨnɨgɨlɨg, takaw kɨles tɨmel yɨbɨl gɨl ag dad ame, tap tɨmel gebal anɨb okok kelɨgɨnɨgel. Bɨ ogɨnap kɨli nepal, tap tɨtɨmel ogɨnap gɨpal. Kɨli pen God ne ke chɨnop gɨtep gaŋ agɨl gos ma nepal. Anɨb ak, Klays nop gos nepal ak kɨdek pen, gos kɨli tɨmel gak, sip kab kalanas ayaŋ am chɨk ñub pɨsnep tɨmel gak ak tek gak. 20  1 Ko 5.5, 2 Ti 3.7-8, 4.14-15 Bɨ Himeneyus ayɨp, bɨ Aleksada ayɨp anɨb ak nep gɨl God nop agjuwelek, kɨlopmɨŋal kelɨgɨpin. Kelɨgen, Satan ñɨn kɨd ne ak lɨnek mɨdel mɨŋel yɨbɨl gek, God nop agjulek anɨb ak kelɨgɨnɨmil tek lup.

1:1 Kol 1.27

1:2 Apo 16.1, Tat 1.4

1:3 Gal 1.6, Plp 2.24

1:4 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.14-16, Tat 1.14

1:5 Lom 13.8-10, Gal 5.14, 2 Ti 2.22

1:7 1 Ti 6.4, 6.20, Tat 1.10

1:8 Lom 7.12, 7.16, 7.22

1:9 Gal 3.19, 5.23

1:10 Stt 19.4-5, 1 Ti 6.3, 2 Ti 4.3, Tat 1.9

1:11 Gal 2.7, Kol 1.25, 1 Te 2.4, 1 Ti 6.15

1:12 Apo 9.15, Gal 1.15-16

1:13 Apo 3.17, 8.3, 9.4-5, 1 Ko 15.9-10, Gal 1.13

1:14 Luk 7.47, Lom 5.20, 1 Ko 15.10, 2 Ti 1.13

1:15 Luk 15.2, 19.10, Lom 5.8, 1 Ti 3.1, 4.9, 2 Ti 2.11, 1 Jo 3.5

1:17 Dan 7.14, Jon 1.18, Lom 16.27, Hib 11.27, 1 Jo 4.12

1:18-19 1 Ti 3.9, 6.9, 6.12, Jud 3

1:20 1 Ko 5.5, 2 Ti 3.7-8, 4.14-15