2 TIMOTI
Pol Mɨj Kɨdek Ak Timoti Nop Tɨkak
1
Epe 1.1 Yad Pol. God nɨŋɨd yɨp aglek, bɨ Klays Jisas takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Bɨlel God takaw olap anɨgɨl aglak, Klays Jisas nop chɨgɨl, pelpel yenɨgabɨm agak. Takaw anɨb ak yɨp agek, agñɨ ajebin. Apo 16.1, 1 Ti 1.2 Timoti, nad ñɨ tep yad ak, mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkɨl nep ñɨbin. Bapi God chɨn ayɨp, Bɨawl chɨn Klays Jisas ayɨp, nep yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨlɨg kod mɨdel, mɨdtep gɨnɨmɨn.
God takaw agɨnɨg nebeŋ ma dɨnɨmɨn
Apo 22.3, 23.1, Lom 1.8-9, Plp 3.5, 1 Te 1.2, 3.10 Based yad okok ned God nop agnɨŋɨd, gos pal ak teplep won ak nɨg mɨdɨlɨg, wog teplep yɨbɨl ak gelɨgɨpal. Pen yad abe kɨli gos nepal tek ak gebin. Subnab abe maynab abe yad God ayɨp takaw agobul. Agɨl, mɨnek mɨnek nep gos nɨŋɨd, God nop tep apin. Nad chaŋ awl lɨnak ak nɨgɨlɨg mɨdebin. Anɨb ak, yad nep tepayaŋ nɨŋɨd, mɨñmɨñ awl gɨnɨm agɨl gos nɨgebin. Apo 16.1, 1 Ti 1.5, 4.6 Nad Klays nop nokom gos lɨnepan ak nɨgɨlɨg mɨdebin. Ned napɨs Lowis ayɨp, nanɨm Yunis ayɨp Klays nop gos lɨnɨŋɨd yelɨgɨpil tek, mɨñɨl pen yad nepin, nad abe Klays nop gos lɨnɨŋɨd mɨdeban. 1 Te 5.19, 1 Ti 4.14 Anɨb ak tek, mɨñɨl gos tɨmud nep ak pag yɨkebin. Ned yad nep ñɨn dɨ mɨdɨlɨg agnɨgen, God kɨles tep ne ak nep monmon ñak. Kɨles anɨb ak dɨ mɨdeban ak, nad kɨles tɨmel yɨbɨl ge awl gek, anɨb ak tek bɨ olap mab agɨlek, yɨn gɨl dad amɨl, awl gek amub. Luk 24.49, Apo 1.8, Lom 8.15 Chɨn nopun, God ne Kawnan ne ak chɨnop ñub ak, ne gek chɨn binɨb pɨlɨkep tek ma lup. Mel yɨbɨl. Chɨnop gek, kɨles ne dɨl, binɨb mapen yɨbɨl lɨl, mubwak chɨn ak sek gos tɨmud chɨn ak sek, kod mɨdtep gɨnɨgun.
Lom 1.16, Plp 1.7, Kol 1.24, 1 Ti 2.6 Anɨb ak, Bɨawl chɨn takaw ne agyɨkɨnɨg, nebeŋ ma dɨnɨmɨn. Pen Klays wog genek, yɨp nag lɨlak ak, nebeŋ ma dɨnɨmɨn. Yad takaw teplep ne ak agñen yɨp gɨ tɨmel gɨpal ak tek, nad takaw teplep agñe nep gɨ tɨmel gɨnɨgel. God chɨlop kɨles ñɨl kod yek, kɨles gɨl pen agñɨnɨgul. Lom 8.28, Epe 1.4, 2.8-9, 1 Te 4.7, Tat 3.5, Hib 3.1, 1 Pi 1.20 God chɨnop tɨg asɨk dɨl aglek, binɨb ne ke yɨbɨl mɨdɨl, yɨpɨd gɨl yɨbɨl mɨdobun. Pen chɨn gɨtep gonok nɨŋɨd aglɨl ma dak. Ne ke aglɨl yɨmug nɨŋɨd gɨtep gin agɨl gos nɨŋɨd, chɨnop dak. Bɨlel man ma alwol gɨlak ñɨn ak, God ne anɨgɨl gos nɨgak, Klays Jisas wog ne gek, yad kɨlop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨgayn agɨl gos nɨgak. 10  1 Ko 15.54-57, Kol 1.26, Hib 2.14, 1 Pi 1.20 Pen mɨñɨl Klays Jisas, bɨ kasɨn gep chɨn ak, mɨseŋ lup. Ne apɨl gek, God yɨmug nɨŋɨd gɨtep gep ne ak abe mɨseŋ lup. Kumɨl tek yobɨnop ak pen, Klays Jisas kumeb adek ak tɨg jɨsɨpuk gɨ dɨyokak. Takaw teplep ne dad apɨl chɨnop gek, chɨn nopun, pɨsnep kumɨl ma kul gɨnɨgun, pel pelnep yonɨgun tek lup. 11  1 Ti 2.7 Adek anɨb ak, God ne ke yɨp agek, bɨ Jisas takaw nop dad ameb ak mɨdɨl, takaw teplep nop agyɨkɨl, binɨb okok kɨlop agñɨtep gebin. 12  Epe 3.1-2, 1 Ti 6.20, 2 Ti 4.8, 1 Pi 4.19 Anɨgen yɨp gɨ tɨmel gel, koslam mɨdɨl mɨŋel awl yɨbɨl ak debin ak pen, nebeŋ ma dɨpin. Bɨ nop gos lɨnepin ak, nop nɨgtep gɨpin. Anɨb ak yad nepin, tap teplep yɨp dɨñak ak, ne ke kod mɨdtep gek mɨd dad amɨl, ñɨn awl ne ak ownɨgab.
13  1 Ti 1.10, 4.6, 6.3, 2 Ti 2.2, 3.14, Tat 1.9, 2.1, Hib 10.23 Klays Jisas nop gos lɨnɨgɨlɨg, binɨb mapen lɨlɨg, takaw nɨŋɨd yɨbɨl agen nepan ak, yɨpɨd gɨl yɨbɨl mɨdeb agɨl, binɨb okok kɨlop agñɨnɨmɨn. 14  Lom 8.11, 1 Ti 6.20 God takaw teplep nep ñub ak, dɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨn. God Kawnan ne ak nab chɨn okyaŋ ayɨp mɨdobun ak, nep gos tep ñek, takaw teplep ak dɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨn.
15 Pen anɨb ak nad nepan, bɨ Pigelus sek, bɨ Helmogenes sek, binɨb kɨli Esiya plopens nɨb okok mɨdupsek yɨp kelɨgɨlak.
16-18  2 Ti 4.16, 4.19, Jud 21 Bɨ Onesipolus pen yɨp ma kelɨgup. Taun Lom nag lel mɨden, ne apɨl, nebeŋ dɨnɨgayn agɨl yɨp ma kelɨgup. Koslam pɨyow dad apɨl, yɨp nɨgup. Ñɨn kuŋay yɨbɨl ap nɨgek, yɨp tep yɨbɨl gup. Pen ned taun Epesus yenek, yɨp gɨtep yɨbɨl golɨgup anɨb ak, nad nɨgtep gɨpan. Anɨb ak, Bɨawl anop agnɨŋɨd apin, Onesipolus binɨb ne okok sek kɨlop mapen nɨŋɨd kod yenɨmɨn apin. Pen takaw olap Bɨawl anop agnɨŋɨd apin, Ñɨn awl nad ak apek, nop mapen nɨŋɨd kod yenɨmɨn apin.

1:1 Epe 1.1

1:2 Apo 16.1, 1 Ti 1.2

1:3 Apo 22.3, 23.1, Lom 1.8-9, Plp 3.5, 1 Te 1.2, 3.10

1:5 Apo 16.1, 1 Ti 1.5, 4.6

1:6 1 Te 5.19, 1 Ti 4.14

1:7 Luk 24.49, Apo 1.8, Lom 8.15

1:8 Lom 1.16, Plp 1.7, Kol 1.24, 1 Ti 2.6

1:9 Lom 8.28, Epe 1.4, 2.8-9, 1 Te 4.7, Tat 3.5, Hib 3.1, 1 Pi 1.20

1:10 1 Ko 15.54-57, Kol 1.26, Hib 2.14, 1 Pi 1.20

1:11 1 Ti 2.7

1:12 Epe 3.1-2, 1 Ti 6.20, 2 Ti 4.8, 1 Pi 4.19

1:13 1 Ti 1.10, 4.6, 6.3, 2 Ti 2.2, 3.14, Tat 1.9, 2.1, Hib 10.23

1:14 Lom 8.11, 1 Ti 6.20

1:16-18 2 Ti 4.16, 4.19, Jud 21