APOSEL
Bɨ Jisas Takaw Nop Dad Ameb Okok Tɨtay Gɨlak Kesɨm
1
God Kawnan ne ak ownɨgab
1-2  Mak 16.19, Luk 1.1-4, 24.49-51 Mam Tiyopilus. Yad nep mɨj ned tɨkɨnek ak, Jisas tɨkjakɨl wog gɨl mɨd dad amɨl, wog tɨtay gak, takaw tɨtay binɨb okok kɨlop agñak ak, nep agɨnek. Ne God man ne alaŋ amnɨg, God Kawnan ne ak gos ñaknɨŋ, bɨne takaw nop dad ameb okok kɨlop agñɨ tep gak. Agñɨ tep gek, God nop dad man ne alaŋ amnak. Mat 28.17, Mak 16.12, Luk 24.36-49, Apo 10.41, 1 Ko 15.5-7 Pen ned yɨpɨl awl dɨl kumɨl tɨkjakɨl, kɨdek bɨne takaw nop dad ameb okok yelaknɨŋ, ñɨn kuŋay yɨbɨl mɨseŋ lak. Mɨseŋ lɨl, kɨlop God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab takaw ak agñolɨgup. Pen ne tɨtay gak ak nɨŋɨd, ak Jisas ne nokom kumɨl tɨkjakup agɨl, nɨgtep gɨlak. Pen kumɨl tɨkjakɨl, ñɨn anep 40 lum awl mɨdɨl, aplan jakɨl wɨsɨp alaŋ amnak. Luk 24.49, Jon 14.16-17, Apo 2.33 Pen kumɨl tɨkjakɨl, lum awl yolɨgup ñɨn anɨb okok, ñɨn olap apɨl bɨne takaw nop dad ameb okok ayɨp mɨdɨl agak, Nɨbop ned agɨnek tek, bapi nɨbop tap olap ñɨnɨgayn agɨl aglak ak nɨm, man Jelusalem awl kod yenɨmɨb agak. Mat 3.11, Mak 1.8, Luk 3.16, Jon 1.33, Apo 11.16 Jon ne kɨlop ñɨg pakñak ak pen, bapi nɨbop Kawnan ne ak pakñɨnɨgab agak. Ñɨn anɨb ak wulep mɨdeb, kod yenɨmɨb agak.
God Jisas nop dad man ne alaŋ amnak
Ais 1.26, Dan 7.17, Amo 9.11, Mat 24.3, Luk 24.21 Pen ñɨn olap, Jisas bɨne takaw nop dad ameb okok yelak sɨŋak mɨseŋ lek, nop agnɨgɨlak, Bɨawl. Nad mɨñɨl ge, chɨn Yislel binɨb man chɨn ke kod yonɨgabun akaŋ agɨlak? Mat 24.36, Mak 13.32, 1 Te 5.1 Agelak kɨlop agak, Bapi ne ke aglek, anɨb ñɨn ak tap anɨb ak gɨnɨgab agak. Anɨb ak tap nɨbi mel, nɨbi ma nɨgɨnɨgabɨm agak. Mat 28.19, Mak 16.15, Luk 24.47-48, Jon 15.27, Apo 2.32, 3.15, 5.32 Pen nɨgɨm. God Kawnan ne ak apɨl nɨbop kod mɨdaknɨŋ, kɨles ak dɨnɨgabɨm agak. Dɨl, nɨbi am Jelusalem binɨb okok, Judiya plopens binɨb okok, Samaliya plopens binɨb okok, binɨb man okok mɨdupsek, yad tɨtay gɨpin ak kɨlop agñɨnɨgabɨm agak.
Mak 16.19, Luk 24.50-51, Jon 6.62, 20.17 Anɨb agek, God nop dad man ne alaŋ amnak. Bɨne takaw nop dad ameb okok nɨg yelaknɨŋ, wɨsɨp bad ak ap nop yu gak.
10  Mat 28.3, Mak 16.5, Luk 24.4, Jon 20.12, Apo 10.3, 10.30 Pen anɨgɨl kɨlan gɨl nɨg yelaknɨŋ, bɨ chech kayɨg tep yɨbɨl yɨmɨlek omɨŋal kasek apɨl, yelak wulep sɨŋak mɨseŋ lɨl 11  Mat 24.30, 26.64, Luk 21.27, Jon 14.3, 1 Te 1.10, 4.16, Lep 1.7 agɨlek, Galili bɨ okok. Taynen wɨsɨp alaŋ nɨg mɨdebɨm agɨlek? Jisas adɨkɨd ownɨgab ñɨn ak, mɨñɨl anɨgɨl God man ne alaŋ ameb tek ownɨgab agɨlek.
Judas wog golɨgup ak, Matiyas nop pen agɨlak
12  Luk 24.50 Bɨ ensel omɨŋal anɨb ak, anɨb agɨl amnɨleknɨŋ, bɨ Jisas takaw nop dad ameb okok kɨli man Olip dum yelak ak kelɨgɨl, Jelusalem amnɨlak. Man Olip dum anɨb ak, wulep sɨŋak mɨdeb. 13  Mat 10.2-4, Mak 3.16-19, Luk 6.14-16 Am mɨdɨl, kal abañ adek nab alaŋ mɨgan ak yelak. Bɨ anɨb okok nɨm ak, Pita, Jon, Jemis, Edlu, Pilip, Tomas, Batolomyu, Matyu, Jemis nap ak Alpiyus, Saymon ne bɨ Selot agelɨgɨpal okok bɨ kɨli olap ak, Judas nap ak Jemis. 14  Mat 13.55, Luk 23.49, 23.55, 24.10, Jon 6.42, 7.5 Kɨli mɨnek mɨnek apnan gɨl, God nop agelɨgɨpal. Bin ogɨnap sek, Jisas nonɨm Maliya ak sek, Jisas nɨmam sɨkop ak sek, kɨli ayɨp God nop agelɨgɨpal.
15 Pen ñɨn anɨb sɨŋak, binɨb anep 120 tek apnan gɨlaknɨŋ, Pita tɨkjakɨl kɨlop agak, 16  Sng 41.9 Mam sɨkop, nɨgɨm agak. God Kawnan ak bɨlel Depid nop gos ñek nɨŋɨd, takaw anɨb ak buk Baybol kɨl tɨkak agak. Judas bɨ okok kɨlop poŋɨd amnɨgab, Jisas nop dun agɨl amnɨgabal tek agɨl tɨkek, mɨñɨl agak agak tek gup agak. 17  Mat 10.4, Luk 6.16, Apo 1.25 Jisas bɨ Judas anɨb ak dek chɨn ayɨp mɨdɨl, God wog ak jɨmñɨl golɨgɨpun agak.
18  Mat 26.15, 2 Pi 2.15 Bɨ anɨb ak Judas, ne Jisas nop mɨmug nɨŋɨd, mani dak ak dad amɨl, lum wakay olap tawak. Mat 27.3-8 Ñɨn olap apyap pakek, kogmeg nop ak pak jakɨl, chɨbol okok lɨmɨg seŋ amek kumak. 19 Anɨgɨl kumek, Jelusalem binɨb mɨdupsek nɨŋɨd, lum tawɨl kumak anɨb ak, yɨb Akeldama agɨlak. Akeldama agɨlak takaw jɨj ak, nɨkɨm yowak lum agɨl agɨlak.
20  Sng 69.25, 109.8 Pen Pita agak, Kɨli bɨlel Buk Kɨmep ak tɨkɨl agɨlak,
Binɨb ogɨnap man ne anɨb ak, ma am yenɨgel agɨl tɨkɨlak agak. Man nep anɨb ak binɨb ma yenɨgel agɨl tɨkɨlak agak. Takaw olap pen agɨlak, Wog ne golɨgup ak, bɨ olap pen dɨnɨmuŋ agɨl tɨkɨlak agak.
21-22  Mat 3.16, Mak 1.9, 16.19, Luk 3.21, 24.51, Jon 15.27, Apo 4.33 Anɨgɨl agɨlak, anɨb ak tek chɨn bɨ olap nɨŋɨd dɨnɨgun agak. Bɨ anɨb ak bɨ yokɨp olap mel, bɨ chɨn ayɨp pel ajɨl, Jon Jisas nop ñɨg pakñak ak nɨŋɨd, mɨd dad amɨl, Jisas kumɨl tɨkjakek God nop dad man ne alaŋ amek nɨgak bɨ olap nɨŋɨd dɨnɨgun agak. Bɨ anɨb ak tek don nɨm, chɨn ayɨp mɨdɨl, bɨawl Jisas kumɨl tɨkjakak takaw ak agñɨnɨgabun agak.
23 Pita anɨb agek, bɨ Matiyas ayɨp, Josep ayɨp kɨlop aglɨlak. Pen Josep yɨb ne olap Basabas. Pen binɨb ogɨnap Jastus agelɨgɨpal. 24-25  1 Sml 16.7, Jer 11.20, Jon 2.25, Lep 2.23 Bɨ omɨŋal anɨb ak, anɨgɨl aglɨl God nop agɨlak, Bɨawl. Judas ne bɨ Jisas takaw nop dad ameb olap yek ak pen wog anɨb ak kelɨgak agɨlak. Kelɨgɨl, man tɨmel ne ke ak amnak agɨlak. Amɨl, tep nop ak an dɨnɨmuŋ agɨl, bɨ omɨŋal awl aglɨpun agɨlak. Anɨb ak nad binɨb mɨdupsek gos nɨŋɨd gɨpal tek nepan ak nɨm, nep agnɨgobun agɨlak. Nad ke bɨ an aglɨpan ak age, nɨŋɨd dɨnɨgun agɨlak. 26 Anɨb agel, bɨ omɨŋal gɨl jakɨlek, Matiyas yɨb ne aplanak. Aplanɨl, bɨ Jisas takaw nop dad ameb anep agɨp okok ayɨp jɨmñɨl yelak.

1:1-2 Mak 16.19, Luk 1.1-4, 24.49-51

1:3 Mat 28.17, Mak 16.12, Luk 24.36-49, Apo 10.41, 1 Ko 15.5-7

1:4 Luk 24.49, Jon 14.16-17, Apo 2.33

1:5 Mat 3.11, Mak 1.8, Luk 3.16, Jon 1.33, Apo 11.16

1:6 Ais 1.26, Dan 7.17, Amo 9.11, Mat 24.3, Luk 24.21

1:7 Mat 24.36, Mak 13.32, 1 Te 5.1

1:8 Mat 28.19, Mak 16.15, Luk 24.47-48, Jon 15.27, Apo 2.32, 3.15, 5.32

1:9 Mak 16.19, Luk 24.50-51, Jon 6.62, 20.17

1:10 Mat 28.3, Mak 16.5, Luk 24.4, Jon 20.12, Apo 10.3, 10.30

1:11 Mat 24.30, 26.64, Luk 21.27, Jon 14.3, 1 Te 1.10, 4.16, Lep 1.7

1:12 Luk 24.50

1:13 Mat 10.2-4, Mak 3.16-19, Luk 6.14-16

1:14 Mat 13.55, Luk 23.49, 23.55, 24.10, Jon 6.42, 7.5

1:16 Sng 41.9

1:17 Mat 10.4, Luk 6.16, Apo 1.25

1:18 Mat 26.15, 2 Pi 2.15

1:18 Mat 27.3-8

1:20 Sng 69.25, 109.8

1:21-22 Mat 3.16, Mak 1.9, 16.19, Luk 3.21, 24.51, Jon 15.27, Apo 4.33

1:24-25 1 Sml 16.7, Jer 11.20, Jon 2.25, Lep 2.23