JEMIS
Jemis Mɨj Tɨkak
1
Mat 13.55, Mak 6.3, Apo 15.13, Gal 1.19, 1 Pi 1.1 Yad Jemis, God ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp bɨ wog gɨñeb kɨli mɨdebin. Nɨbi binɨb Yislel jɨj anep umɨgan,* Takaw anɨb ak, Yislel binɨb jɨj ak, takaw pal adaŋ lɨl agak. Jemis ne God binɨb ne mɨdupsek lum awl mɨdebal okok kɨlop nɨŋɨd, anɨb agak. man ke okok ju am mɨdebɨm okok, nɨbop mɨj tɨkebin. Mɨdtep gɨnɨmɨb.
Mɨŋel owak won ak, God nop agnɨgem nɨbop gek, gos yɨpɨd gɨl nɨgep ak dɨnɨmɨb
2-3  Apo 5.41, Lom 5.3-5, Hib 10.34, 1 Pi 1.6-7, 4.13, 4.16 Mam ay yad okok. Nɨb nepɨm, mɨŋel nɨbop owup okok, anɨb okok gos lɨnɨgep nɨbi ak gek, nɨbi kɨles tɨmel gɨl jak mɨdɨl mɨŋel okok dem ameb. Anɨb ak tek, mɨŋel keke apek koslam mɨdebɨm won ak, chɨnop tep gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨl yonɨgun agɨl gos nɨgɨnɨmɨb. Ak nɨm nɨbi pel kɨles tɨmel gɨl jak mɨdɨl mɨŋel okok dem amnɨmuŋ. Pɨsnep amek, nɨbi God nop chɨg tep gɨl gos nɨgtep gɨl, God binɨb teplep ne yɨbɨl mɨdem tap ne olap ma tek dup. 1 Kin 3.9-12, Snd 2.3-6, Jon 15.7, 1 Jo 5.14-15 Nɨbop ogɨnap pen gos tep yɨpɨd gɨl nɨgep ak wulep yapek, God nop agnɨgem nɨbop gos tep yɨpɨd gɨl nɨgep ak ñɨnɨgab. God bɨ binɨb kɨlop dɨtep yɨbɨl gup ak, kɨlop mɨdupsek pel tap kuŋay yɨbɨl monmon ñub. Pen nop agnɨgel, yɨp taynen agnepɨm agɨl, ma kelɨgup. Mak 11.24, 1 Ti 2.8 Ak pen, God nop agnɨgɨnɨg, nop gos lɨnɨŋɨd agnɨgɨnɨgel, gos omɨŋal nɨŋɨd ma agnɨgɨnɨgel. Kɨli chɨnop nɨgɨnɨgab akaŋ ma nɨgɨnɨgab agɨl, gos omɨŋal nɨŋɨd agnepal ak, yɨgen dɨl ñɨg solwala pagup tek ak mɨdebal. 7-8  Jem 4.8 Binɨb anɨb okok tek, gos nɨgtep gɨl ma gel amub. Gos ak gos ak nɨgɨlɨg gel amub ak nɨm, kɨli Bɨawl ak nop agnɨgon, tap okok chɨnop ñɨnɨgab agɨl gos ak nɨgɨnɨgel tek ma lup. Tap olap kɨlop ma ñɨnɨgab.
Binɨb yɨmgeptek okok sek, binɨb tap kuŋay mɨdeb okok sek takaw ak
Jem 2.5 Pen mam ay yɨmgeptek okok, God kɨlop nɨgek yɨb awl mɨdebal anɨb ak tek, kɨlop tep gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨnɨgel. 10  Sng 37.2, 90.5-6, 1 Ko 7.31, 1 Pi 1.24, 1 Jo 2.17 Pen mam ay tap kuŋay mɨdeb okok, God kɨlop nɨgek yɨb ma mɨdebal anɨb ak tek, kɨlop tep gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨnɨgel. Ais 40.6-7 Taynen? Binɨb tap kuŋay yenɨgab okok, nag sum tek lug yownɨgab. 11 Chɨn nopun, sub ak lɨm gɨl, adek alaŋ amɨl sɨj tɨmel nɨŋɨd, asɨŋap okok mɨdupsek mɨlep gup. Mɨlep gek, nag sum abe mɨlep gɨl lug yapek, sum teplep ak kul gup. Adek anɨb ak nep, binɨb tap kuŋay yenɨgab okok, wog kɨli gɨ dad amnɨlaknɨŋ kul gɨnɨgabal.
God ne chɨnop pel dɨtep gɨl, tap si tap tɨmel okok chɨnop ma lɨpɨg dad owup
12  Snd 3.11-12, 2 Ti 4.8, Hib 12.5, Jem 2.5, 1 Pi 5.4, Lep 2.10 Binɨb kɨlop mɨŋel apek, kɨles tɨmel gɨl jak mɨdɨl mɨŋel okok del amub ak, mɨñmɨñ gɨnɨgel tek lup. Kɨli God nop chɨg tep gel nɨgek nop tep gup ak nɨm, tap teplep yɨbɨl kɨlop ñɨnɨgab. Tap teplep anɨb ak anɨgɨl mɨdeb, kɨli pel pelnep yenɨgabal. Pen binɨb anɨb okok nop mapen lɨpal okok, kɨlop gɨnɨgayn agak tek gɨnɨgab. Anɨb ak tek kɨli mɨñmɨñ gɨnɨgel tek lup. 13 Binɨb kɨli chɨn gɨ tɨmel gɨnɨgun agɨl gos ak apek, God chɨnop gos ñek chɨn gos tɨmel nopun agɨl ma agɨnɨgel. Chɨn nopun, God tap tɨmel gɨnɨm agɨl gos ak ownɨmuŋ tek ma yɨbɨl lek, God binɨb kɨlop gos tɨmel anɨb ak tek ma ñɨnɨgab. 14  Lom 7.7-10 Binɨb keke pen gos kɨli ke nepal adek ak nɨŋɨd, chɨbol nab ayaŋ ak tɨkjakek kɨlop lɨpɨg dad amek, tap si tap tɨmel gɨnɨg gɨpal. 15  Sng 7.14, Lom 5.19-21 Gos kɨli ke nepal anɨb ak kɨlop lɨpɨg dad amek, tap yɨŋ tek yɨmel jakɨl, kɨdɨl am wos gup tek ak tap si tap tɨmel gɨpal. Pen tap si tap tɨmel gɨpal anɨb ak, mɨd mɨd pɨsnep awl gɨl, kɨlop gek kubal.
16 Mam ay mapen yad okok, gos nɨgtep gɨnɨmɨb, gos yepɨs ak ma dɨnɨmɨb. 17  Mal 3.6, Mat 7.11, Jon 3.27, Lom 11.29, 1 Ko 4.7 Tap teplep tɨtay dɨl, tap yɨpɨd gɨl tɨtay dɨpun okok, mɨdupsek God man ne alaŋ nɨb owup. Bapi God ne mɨlek adekab alaŋ gɨlak ak nep, ne tap teplep mɨdupsek chɨnop ñub. Mɨlek adekab alaŋ okok, mɨnek mɨnek amɨl apɨl adɨkɨd ke okok abal. God pen, ne anɨb ak tek ma mɨdeb. Takaw ne agup ak ma kelɨgɨnɨgab, gos olap kɨdek ma nɨgɨnɨgab. 18  Jon 1.13, Epe 1.12, Jem 2.3, 1 Pi 1.23, Lep 14.4 Gos ne ke nɨŋɨd chɨnop gek, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ne ak nɨŋɨd donok nɨm, ñapay tep ne mɨdobun. Ne anɨgek, chɨn tap malep ned mɨdup mɨñmɨñ gɨlɨg pɨpag gɨpal tek ak mɨdobun. Chɨn ned mɨdobun, tap ne gɨlak okok muk chɨn okok mɨdeb.
God takaw ne ak nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgun
19 Mam ay mapen yad okok, nɨbi anɨb ak nɨgtep gɨnɨmɨb. Nɨbi nokom nokom mɨdupsek okok, takaw agñɨlaknɨŋ kasek nɨgɨnɨmɨb. Pen takaw agɨnɨg, kasek ma agɨnɨmɨb. Pen kasek mɨlɨk ma nɨgɨnɨmɨb. 20  Snd 10.19, 17.27, Sav 5.1-2, 7.9 Chɨn nopun, binɨb mɨlɨk nepal okok, kɨli God agak tek kɨdek gɨnɨgel tek ma lup. 21  1 Ko 15.2, Kol 3.8, Hib 2.3, 1 Pi 1.9, 2.1 Anɨb ak tek, tap tɨmel gɨl gach mɨdebɨm ak sek, tap si tap tɨmel gɨnɨgun agɨl gos nepɨm ak sek, mɨdupsek kelɨgɨl dɨyokɨnɨmɨb. Dɨyokɨl, binɨb tam okok tek mɨdɨl, takaw God gos nɨbi nab ayaŋ yɨmub ak dɨnɨmɨb. Takaw anɨb ak nɨbop gɨnɨmuŋ tek lek, God nɨbop tɨg asɨk dɨnɨgab.
22  Mat 7.21, 7.26, Luk 6.46, Lom 2.13, 1 Jo 3.7 Pen takaw dɨpɨm anɨb ak tɨmud ak nep pak ma nɨgɨnɨmɨb. Ak yepɨs gɨpɨm. Agup nep tek kɨdek gɨnɨmɨb. 23  Luk 6.47, Jem 2.14 Pen binɨb takaw ne tɨmud ak nep pak nɨŋɨd, agup tek kɨdek ma gɨpal okok, kɨli binɨb jomulɨk ñɨg kawnan pag nepal tek ak gɨpal. 24 Ñɨg kawnan pag nɨŋɨd, jomulɨk kɨli ke tay tek mɨdeb agɨl nɨgtep gɨpal ak pen, kelɨg amɨl kasek sawl gɨpal. Sawl gɨl, taydɨl tek mɨdeb agɨl ma nepal. 25  Jon 13.17, Lom 8.2, 2 Ko 3.18, Jem 2.12 God takaw teplep yɨbɨl ak chɨnop gek, tap si tap tɨmel gep ak kelɨgɨl koŋɨm amobun. Pen binɨb takaw anɨb ak nɨgtep gɨnɨgun agɨl, nɨgɨlɨg yɨbɨl gel ameb okok, God kɨlop kod yek, tɨtay gɨnɨgabal ak am tep gɨnɨgab. Kɨli tɨmud ak nep pak nɨŋɨd sawl ma gɨl, agup nep tek kɨdek gɨpal.
26  Sng 34.13, 39.1, 141.3, 1 Pi 3.10 Binɨb ogɨnap, kɨli God nop kɨdek gɨl, nop kɨgom yɨmɨl agnɨgep anɨb ak yɨpɨd gɨl yɨbɨl gɨpun agɨl gos nepal. Kɨli pen joŋɨb kɨli ak nɨgtep gɨl ma agɨl nɨm, yepɨs agɨlɨg ke nep gɨlɨg mɨdebal. Binɨb anɨb okok, kɨli God nop kɨdek gɨl nop kɨgom yɨmɨl agnɨgep anɨb ak, God nɨgek tap yokɨp tek lup. 27  Ais 1.16-17, 58.6-7, Mat 25.36, Lom 12.2, 1 Jo 5.18 Pen nɨbi God nop kɨdek gɨl, nop kɨgom yɨmɨl agnɨgep ak yɨpɨd gɨl yɨbɨl gɨlɨg, Bapi God wɨdɨn adek sɨŋak gach sek ma yonɨgun agɨl, anɨgɨnɨmɨb. Ñapay amoñɨluk okok sek, bin kaŋɨl okok sek mɨŋel dɨpal okok, kɨlop amɨl nɨŋɨd dɨtep gɨnɨmɨb. Pen abe, gos binɨb lum awl nepal ak, gos anɨb ak nɨbop gek God wɨdɨn adek sɨŋak gach sek ma yenɨmɨb.

1:1 Mat 13.55, Mak 6.3, Apo 15.13, Gal 1.19, 1 Pi 1.1

*1:1 Takaw anɨb ak, Yislel binɨb jɨj ak, takaw pal adaŋ lɨl agak. Jemis ne God binɨb ne mɨdupsek lum awl mɨdebal okok kɨlop nɨŋɨd, anɨb agak.

1:2-3 Apo 5.41, Lom 5.3-5, Hib 10.34, 1 Pi 1.6-7, 4.13, 4.16

1:5 1 Kin 3.9-12, Snd 2.3-6, Jon 15.7, 1 Jo 5.14-15

1:6 Mak 11.24, 1 Ti 2.8

1:7-8 Jem 4.8

1:9 Jem 2.5

1:10 Sng 37.2, 90.5-6, 1 Ko 7.31, 1 Pi 1.24, 1 Jo 2.17

1:10 Ais 40.6-7

1:12 Snd 3.11-12, 2 Ti 4.8, Hib 12.5, Jem 2.5, 1 Pi 5.4, Lep 2.10

1:14 Lom 7.7-10

1:15 Sng 7.14, Lom 5.19-21

1:17 Mal 3.6, Mat 7.11, Jon 3.27, Lom 11.29, 1 Ko 4.7

1:18 Jon 1.13, Epe 1.12, Jem 2.3, 1 Pi 1.23, Lep 14.4

1:20 Snd 10.19, 17.27, Sav 5.1-2, 7.9

1:21 1 Ko 15.2, Kol 3.8, Hib 2.3, 1 Pi 1.9, 2.1

1:22 Mat 7.21, 7.26, Luk 6.46, Lom 2.13, 1 Jo 3.7

1:23 Luk 6.47, Jem 2.14

1:25 Jon 13.17, Lom 8.2, 2 Ko 3.18, Jem 2.12

1:26 Sng 34.13, 39.1, 141.3, 1 Pi 3.10

1:27 Ais 1.16-17, 58.6-7, Mat 25.36, Lom 12.2, 1 Jo 5.18