JON
Jon Ne Jisas Klays Takaw Teplep Ak Kɨl Tɨkak
1
Takaw pel mɨdep ak ne ke bɨ sɨlokɨlak
Snd 8.22, 8.30, Jon 17.5, Plp 2.6, Kol 1.17, 1 Jo 1.1-2, Lep 1.2, 19.13 Bɨlel bɨlel, man ma alwol gɨlak ñɨn ak, Takaw ak yolɨgup. Takaw anɨb ak ne God ayɨp yolɨgup, pen ne ke God yek. Stt 1.1 Bɨlel bɨlel Takaw ak ne God ayɨp yolɨgup. Jon 1.10, 1 Ko 8.6, Epe 3.9, Kol 1.16-17, Hib 1.2 God gek, Takaw ak ne nokom tap okok mɨdupsek gɨlak. Tap olap ke ma yek, Takaw ak ne ke gɨlak okok nep yek. Jon 5.26, 8.12, 9.5, 1 Jo 5.11 Takaw anɨb ak ne kɨm mɨdep jɨj ak nɨm, kɨm mɨdep ne ak, binɨb okok kɨlop mɨlek ñub. Jon 3.19 Mɨlek ne anɨb ak, kɨsɨlɨm owup nab okok apek, tɨg sug mel nɨŋɨd kelɨgup.
Mat 3.1, Mak 1.4, Luk 1.13-17, 1.76, 3.1-2, Jon 1.33 Pen God bɨ olap nop agyokek owak. Yɨb ne Jon, ne Bɨ Ñɨg Pakñeb ak. Apo 19.4 Bɨ anɨb ak takaw agñɨnɨg owak. Ne mɨlek takaw ak agñek, binɨb okok mɨdupsek takaw nop nɨŋɨd gos lɨnɨgɨnɨgel. Jon 1.20 Jon ne ke mɨlek anɨb ak mel. Ne pen mɨlek takaw ak agñɨnɨg owak. Ais 49.6, Jon 1.4, 8.12, 1 Jo 2.8 Mɨlek anɨb ak nɨm, mɨlek nɨŋɨd yɨbɨl mɨdeb. Ne lum awl apek, mɨlek ne ak binɨb okok mɨdupsek kɨlop amub.
10  Jon 1.3, 17.25, Hib 1.2, 11.3 Ne lum awl ak yolɨgup. Bɨlel God gek, ne lum awl gɨlak ak pen, binɨb lum awl okok kɨli nop bɨ tay tek agɨl ma nɨgɨlak. 11  Luk 19.14, Apo 3.26, 13.46 Man ne ke ak owak ak pen, binɨb ne ak, kɨli nop ma dɨlak. 12  Lom 8.15, Gal 3.26, 2 Pi 1.4, 1 Jo 3.1 Pen binɨb nop dɨl, nop nokom gos lɨnɨgɨlak okok nep, kɨlop gek God ñapay ne yelak. 13  Jon 3.3-6, Jem 1.18, 1 Pi 1.23 Binɨb kɨli ke ñapay tɨkel, God ñapay ne tek ma yelak. Bɨ bel okok dɨ gɨl ñapay tɨkel, God ñapay ne tek ma yelak. Pen binɨb ogɨnap wak tɨkjakek, dɨ gɨl ñapay tɨkel, God ñapay ne tek ma yelak. God ne ke gek ñapay ne yelak.
14  Ais 60.1-2, Mat 1.16, 1.20, Luk 9.32, Jon 2.11, Lom 1.3-4, Gal 4.4, Plp 2.7, Kol 1.19, 1 Ti 3.16, Hib 2.11-16 Pen Takaw anɨb ak, bɨ sɨlokɨl apɨl, chɨn ayɨp yolɨgup. Anɨb ak nop nɨgɨnok, ne kɨles mɨdɨl Bɨawl teplep yɨbɨl yek tek ak yek. Ne God Ñɨne nokom yɨbɨl ak nɨm, Bapi God gek ne ke kɨles mɨdɨl bɨawl teplep yɨbɨl yek ak owak. Pen ne bɨ yɨmug nɨŋɨd gɨtep gep yek, bɨ takaw nɨŋɨd yɨbɨl agep yek. 15  Mat 3.11, Luk 3.16, Jon 1.27-32, 8.58, Kol 1.17 Pen bɨ anɨb ak takaw ak, Jon binɨb okok kɨlop agñak. Kɨles gɨl agñɨl agak, Bɨ anɨb nep nɨm, nɨbop ned agɨnek agak. Anɨgɨl agɨnek, Yad opin bɨ kɨdek ownɨgab ak, bɨlel yɨbɨl yolɨgup ak kɨdek ami yɨp tɨkak agɨnek agak. Anɨb ak ne bɨawl yɨbɨl mɨdeb, yad bɨ yokɨp agɨnek agak.
16  Jon 3.34, Epe 1.6-8, Kol 1.19, 2.9-10 Bɨ anɨb ak yɨmug nɨŋɨd gɨtep yɨbɨl gep tek. Chɨnop mɨdupsek yɨmug nɨŋɨd gɨtep gup anɨb ak nɨm, pelpel keke ñub. 17  Kis 34.28, Lo 4.44, Jon 8.32, Lom 3.24, 6.14, 10.4 Nɨŋɨd yɨbɨl agup. Takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak, God ne Mosis nop ñek chɨnop agñak ak pen, Jisas Klays ne apɨl chɨnop yomek, God chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨl, takaw nɨŋɨd yɨbɨl agɨl gak ak, mɨseŋ nɨgɨnok. 18  Kis 33.20, Mat 11.27, Luk 10.22, Jon 6.46, 1 Ti 1.17, 6.16, 1 Jo 4.9, 4.12, 4.20 Binɨb olap God nop ma nɨgak. Pen God Ñɨne nokom yɨbɨl ak nɨm, ne ke God yek, Nap wulep sɨŋak yek. Wulep sɨŋak mɨdɨl, ne ke gek, God bɨ tay tek mɨdeb agɨl nɨgɨnok.
Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ak takaw agñak
(Matyu 3.1-12, Mak 1.7-8, Luk 3.15-17)
19  Jon 5.33 Juda bɨawl okok, kɨli bɨ God nop sɨbogep ogɨnap, bɨ Lipay jɨj ak ogɨnap kɨlop agyokɨlak. Anɨgɨl agyokel, Jelusalem kelɨgɨl Jon yek ak amjakɨl, nop agnɨŋɨd agɨlak, Nad bɨ an agɨlak. 20  Luk 3.15-16, Jon 3.28, Apo 13.25 Anɨgɨl agnɨgelak, ne pen ag we gɨl mel, kɨlop mɨseŋ agɨl agak, Yad Klays, Bɨ God nop aglup ak, binɨb okok kɨlop dɨl kod yenɨgab ak mel agak.
21  Lo 18.15-18, Mal 4.5, Mat 11.14, 17.10-13, Jon 6.14, 7.40 Anɨb agek agɨlak, Anɨb apan ak, nad an agɨlak? Nad Yilayja akaŋ agɨlak? Agel agak, Yad mel agak. Anɨb agek agɨlak, Nad bɨ God gos ñek agñeb pel kod mɨdobun ak akaŋ agɨlak? Agel ne pen agak, Mel agak. 22 Anɨb agek, bɨ anɨb okok nop agɨlak, Anɨb ak nad an agɨlak? Pen yad bɨ tay agɨl agenɨmɨn, chɨn am bɨawl chɨnop agyokɨpal okok kɨlop agñɨnɨgun agɨlak. 23  Ais 40.3, Mat 3.3, Mak 1.3, Luk 3.4 Agel, Jon kɨlop agak, Bɨ God gos ñek agñeb Aysaya, ne bɨlel tɨkɨl agak,
Bɨ olap man nep binɨb ma mɨdebal nab okok suk awl agɨl agɨnɨgab, Bɨawl ak kanɨb nop pɨd yɨpɨd gɨnɨmɨb agɨnɨgab agɨl tɨkak agak.
Bɨ anɨb ak, yad nokom agak.
24 Pen bɨ owlak anɨb okok, ogɨnap bɨ Pelisi kay yelak. 25  Mat 21.25, Jon 1.33 Kɨli Jon nop apɨl agɨlak, Nad apan, Yad Bɨ God nop aglup ak, binɨb okok kɨlop dɨl kod yenɨgab ak mel, Yilayja mel, bɨ God gos ñek agñeb pel kod mɨdobun ak mel apan agɨlak. Anɨb ak pen, taynen binɨb okok kɨlop ñɨg pakñeban agɨlak?
26 Agelak pen agak, Yad kɨlop ñɨg pakñebin agak. Pen bɨ olap nab nɨbop awl mɨdeb, nop bɨ tay tek agɨl ma nepɨm agak. 27  Jon 1.15, 1.30, Apo 13.25, 19.4 Yad opin bɨ kɨdek ownɨgab ak, bɨ anɨb ak agebin agak. Nop nɨgen yɨp nebeŋ gup, tob tɨlup nop ak nag wɨsɨkɨnɨm tek ma lup agak.
28  Mat 3.6, Jon 10.40 Tap anɨb ak, Jon man sɨkol Betani, ñɨg Jodan gol pɨs kɨd adaŋ yɨl ak gak. Man awl yɨl ak, Jon binɨb okok kɨlop ñɨg pakñolɨgup.
Jisas God Chag Sipsip Ñɨluk ne ak yek
29  Kis 12.3, Ais 53.6-7, 53.11, Jon 1.36, Apo 8.32, 1 Ko 15.3, 1 Pi 1.19 Mɨnek Jisas Jon yɨl owaknɨŋ, nop nɨŋɨd anɨb agak, Nɨgɨm, God Chag Sipsip Ñɨluk ne ak nɨm awl agak. Ne nɨm, binɨb lum awl mɨdupsek tap si tap tɨmel gɨpal okok tɨg walɨg gɨyokɨnɨg owup agak. 30  Jon 1.15, 1.27 Bɨ anɨb awl nɨm, ned anɨgɨl agɨnek, Yad opin bɨ kɨdek ownɨgab ak, bɨlel yɨbɨl yolɨgup ak kɨdek ami yɨp tɨkak agɨnek agak. Anɨb ak ne bɨawl yɨbɨl mɨdeb, yad bɨ yokɨp agɨnek agak. 31 Ne bɨ an mɨdeb agɨl ma nɨgɨnek agak. Yad pen Yislel binɨb kɨli nop mɨseŋ nɨgɨnɨgel agɨl, apɨl binɨb okok kɨlop ñɨg pakñɨbin agak.
32  Mat 3.16, Mak 1.10, Luk 3.22 Pen Jon takaw adek ak agñɨl agak, God Kawnan ne ak man ne alaŋ kelɨgɨl, yawl gɨpkay tek apɨl bɨ anɨb anop lup agak. 33  Mat 3.11, Luk 3.2-3, Apo 1.5, 2.4, 19.6 Ne bɨ an mɨdeb agɨl ma nepɨnep agak. God pen yɨp agyokek binɨb ñɨg pakñɨnɨg ownek ak, ne yɨp agup, Nad nɨgɨnɨgaban, Kawnan yad ak ayaŋ apɨl bɨ olap nop lɨnɨgab agup agak. Bɨ anɨb ak, ne Kawnan yad ak kɨlop pakñɨnɨgab agup agak. 34  Mat 3.17, 17.5, 27.54 Tap anɨb okok wɨdɨn nɨŋɨd, nɨgtep gɨl anɨgɨl agñebin, Bɨ anɨb nep God Ñɨne mɨdeb agebin agak.
Jisas bɨne ogɨnap ned dak
35 Mɨnek pen, Jon tepayaŋ jak mɨdɨl, bɨne omɨŋal ak ayɨp yelak. 36  Jon 1.29 Jak yelaknɨŋ, Jisas apɨl padɨkek Jon nɨŋɨd anɨb agak, Nɨgil, God Chag Sipsip Ñɨluk ne ak nɨm awl agak. 37 Anɨb agek, Jon bɨne omɨŋal ak takaw anɨb ak nɨŋɨd, Jon nop kelɨgɨl, Jisas nop kɨdek amnɨlek. 38 Pen Jisas adɨkɨl kɨlopmɨŋal nɨŋɨd anɨb agak, Taynen apebil agak? Agek agɨlek, Lapay, nad kɨnɨban akal agɨlek? Yɨb Lapay nɨm ak, chɨn Tisa apun. 39 Pen anɨgɨl agnɨgel, Jisas agak, Anɨb ak yad ayɨp amɨl nɨgɨnɨgayl agak. Agek, ñɨn anɨb ak dugep won ak amɨl, kal kɨnub anɨb ak nɨŋɨd ne ayɨp yelak.
40  Mat 4.18-20 Jon bɨne omɨŋal anɨb ak, takaw nop nɨŋɨd Jisas nop kɨdek gɨlek ak, bɨ olap yɨb ne Edlu. Edlu nɨmam ne nɨm, Saymon Pita. 41  1 Sml 2.10, Sng 2.2, Jon 4.25 Edlu ne Jisas nop kelɨgɨl, won anɨb anep am nɨmam Saymon nop pɨyow nɨŋɨd agak, Mesaya nop mɨñɨl nopun agak. Yɨb Mesaya nɨm ak, jɨj anɨgɨl mɨdeb, Bɨ God nop aglup ak, binɨb okok kɨlop dɨl kod yenɨgab ak. 42  Mat 16.18, Mak 3.16 Edlu anɨb agɨl, nɨmam Saymon nop poŋɨd Jisas yek ak amnak. Amek, Jisas Saymon nop nɨŋɨd anɨb agak, Nad Saymon, Jon ñɨne agak. Yɨb nep Sipas agɨnɨgabal agak. Yɨb Sipas agak anɨb ak, Pita yɨb ak alog mɨdeb. Yɨb anɨb omɨŋal jɨj ak, kab.* Yɨb Sipas ak, Alam takaw agɨl apal. Ñɨn anɨb ak, Alam takaw ak Juda takaw kɨli ak. Pen yɨb Pita ak, Glik takaw agɨl apal.
Jisas bɨne Pilip ayɨp Nataniyel ayɨp kɨlop dak
43  Mat 8.22, Mak 2.14 Mɨnek Jisas Galili plopens amnɨg, am Pilip nop pɨyow nɨŋɨd agak, Nad yɨp kɨdek gan agak. 44 Pen Pilip taun Betsayda nɨb, Edlu ayɨp Pita ayɨp man kɨli nɨm ak. 45  Stt 3.15, 49.10, Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23, Sek 6.12, Mat 2.23 Pen Pilip am Nataniyel nop pɨyow nɨŋɨd agak, Chɨn bɨ sɨŋak, takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak sek, bɨ God gos ñek agñeb okok agɨl tɨkak sek anop, mɨñɨl nopun agak. Jisas Josep ñɨne, man awl Nasalet nɨb agak. 46  Jon 7.41, 7.52 Pilip anɨb agek, Nataniyel agak, Tap tep olap taun Nasalet nɨb owup tek lup akaŋ agak? Mel yɨbɨl agak. Agek Pilip agak, Apɨl nɨgɨnɨmɨn agak.
47  Sng 32.2, Jon 8.39, Lom 2.28, 9.6 Anɨb agɨl, wulep wulep gɨleknɨŋ, Jisas Nataniyel nop nɨŋɨd anɨb agak, Nɨgɨm, bɨ anɨb ak, bɨ Yislel yɨpɨd gɨl mɨdeb agak. Ne takaw yepɨs ma agup, takaw yɨpɨd gɨl adek ak nep gup agak. 48 Anɨb agek Nataniyel agak, Yɨp taydɨl nepan agak? Agek Jisas pen agak, Pilip nep suk ma agak won ak nep nepin, besɨg yesɨpan mab pik jɨj sɨŋak agak. 49  Mat 14.33, 16.16, 27.42, Mak 3.11, Jon 12.13 Anɨb agek Nataniyel agak, Tisa, nad God Ñɨne, Yislel binɨb bɨnonɨm mɨdeban agak. 50 Anɨb agek Jisas pen agak, Nep mab pik jɨj sɨŋak nepin agen, yokɨp takaw won ak apin ak nɨŋɨd yɨp gos lɨnepan agak. Kɨdek tap awl yɨbɨl ogɨnap gen nɨgɨnɨgaban agak. 51  Stt 28.12, Mat 4.11, Luk 2.9, 2.13 Nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. God man ne alaŋ mɨgan yɨkɨnɨgab ak nɨgɨnɨgabɨm agak. Yɨkɨl, God ensel ne okok Bɨ Olap Ñɨne nop nɨgɨnɨg aplan apyap gɨnɨgabal ak nɨgɨnɨgabɨm agak.

1:1 Snd 8.22, 8.30, Jon 17.5, Plp 2.6, Kol 1.17, 1 Jo 1.1-2, Lep 1.2, 19.13

1:2 Stt 1.1

1:3 Jon 1.10, 1 Ko 8.6, Epe 3.9, Kol 1.16-17, Hib 1.2

1:4 Jon 5.26, 8.12, 9.5, 1 Jo 5.11

1:5 Jon 3.19

1:6 Mat 3.1, Mak 1.4, Luk 1.13-17, 1.76, 3.1-2, Jon 1.33

1:7 Apo 19.4

1:8 Jon 1.20

1:9 Ais 49.6, Jon 1.4, 8.12, 1 Jo 2.8

1:10 Jon 1.3, 17.25, Hib 1.2, 11.3

1:11 Luk 19.14, Apo 3.26, 13.46

1:12 Lom 8.15, Gal 3.26, 2 Pi 1.4, 1 Jo 3.1

1:13 Jon 3.3-6, Jem 1.18, 1 Pi 1.23

1:14 Ais 60.1-2, Mat 1.16, 1.20, Luk 9.32, Jon 2.11, Lom 1.3-4, Gal 4.4, Plp 2.7, Kol 1.19, 1 Ti 3.16, Hib 2.11-16

1:15 Mat 3.11, Luk 3.16, Jon 1.27-32, 8.58, Kol 1.17

1:16 Jon 3.34, Epe 1.6-8, Kol 1.19, 2.9-10

1:17 Kis 34.28, Lo 4.44, Jon 8.32, Lom 3.24, 6.14, 10.4

1:18 Kis 33.20, Mat 11.27, Luk 10.22, Jon 6.46, 1 Ti 1.17, 6.16, 1 Jo 4.9, 4.12, 4.20

1:19 Jon 5.33

1:20 Luk 3.15-16, Jon 3.28, Apo 13.25

1:21 Lo 18.15-18, Mal 4.5, Mat 11.14, 17.10-13, Jon 6.14, 7.40

1:23 Ais 40.3, Mat 3.3, Mak 1.3, Luk 3.4

1:25 Mat 21.25, Jon 1.33

1:27 Jon 1.15, 1.30, Apo 13.25, 19.4

1:28 Mat 3.6, Jon 10.40

1:29 Kis 12.3, Ais 53.6-7, 53.11, Jon 1.36, Apo 8.32, 1 Ko 15.3, 1 Pi 1.19

1:30 Jon 1.15, 1.27

1:32 Mat 3.16, Mak 1.10, Luk 3.22

1:33 Mat 3.11, Luk 3.2-3, Apo 1.5, 2.4, 19.6

1:34 Mat 3.17, 17.5, 27.54

1:36 Jon 1.29

1:40 Mat 4.18-20

1:41 1 Sml 2.10, Sng 2.2, Jon 4.25

1:42 Mat 16.18, Mak 3.16

*1:42 Yɨb Sipas ak, Alam takaw agɨl apal. Ñɨn anɨb ak, Alam takaw ak Juda takaw kɨli ak. Pen yɨb Pita ak, Glik takaw agɨl apal.

1:43 Mat 8.22, Mak 2.14

1:45 Stt 3.15, 49.10, Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23, Sek 6.12, Mat 2.23

1:46 Jon 7.41, 7.52

1:47 Sng 32.2, Jon 8.39, Lom 2.28, 9.6

1:49 Mat 14.33, 16.16, 27.42, Mak 3.11, Jon 12.13

1:51 Stt 28.12, Mat 4.11, Luk 2.9, 2.13