MATYU
Matyu Ne Jisas Klays Takaw Teplep Ak Kɨl Tɨkak
1
Jisas nɨsed ne okok yɨb kɨli
(Luk 3.23-38)
Stt 22.18, 1 Sto 17.11 Jisas Klays nap nɨsed yes ne okok tɨkel, amɨl apɨl gek nop tɨkɨlak tek agɨnɨgebin. Eblaham ne tɨkek tɨk dad amɨl, bɨnonɨm Depid nop tɨkɨlak. Nop tɨkelak, Depid ne tɨkek tɨk dad amɨl nɨm, Jisas Klays nop tɨkɨlak.
Pen kɨli anɨgɨl tɨkɨlak. Eblaham ne Aysak nop tɨkak. Aysak ne Jekop nop tɨkak. Jekop ne Juda nop tɨkɨl, nɨmam ne okok tɨkɨl gak.* Bɨ Juda ayɨp nɨmam ne agɨp ak ayɨp, ñapay kɨli keke tɨkel tɨk dad amɨl tɨk lɨlak, Yislel jɨj anep umɨgan ak yelɨgɨpal. Stt 38.29-30, Rut 4.18-22 Juda ne Peles ayɨp Chela ayɨp kɨlop tɨkak. Peles ayɨp Chela ayɨp nonɨm kɨli ak Tamal. Peles ne Heslon nop tɨkak. Heslon ne Lam nop tɨkak. Lam ne Aminadap nop tɨkak. Aminadap ne Nason nop tɨkak. Nason ne Salmon nop tɨkak. Salmon ne Bowas nop tɨkak. Bowas nonɨm ne ak Layap. Bowas ne Obed nop tɨkak. Obed nonɨm ne ak Lud. Obed ne Jesi nop tɨkak. 2 Sml 12.24 Jesi ne bɨnonɨm Depid nop tɨkak.
Depid ne Solomon nop tɨkak. Solomon nonɨm ne ak ned bɨ Uliya nop dɨl, kɨdek Depid nop dɨl, Solomon nop tɨkak. 1 Sto 3.10-16 Solomon ne Leyobowam nop tɨkak. Leyobowam ne Abiya nop tɨkak. Abiya ne Asa nop tɨkak. Asa ne Jeyosapad nop tɨkak. Jeyosapad ne Jeyolam nop tɨkak. Jeyolam ne Usiya nop tɨkak. Usiya ne Jotam nop tɨkak. Jotam ne Ayas nop tɨkak. Ayas ne Hesekiya nop tɨkak. 10 Hesekiya ne Manase nop tɨkak. Manase ne Emon nop tɨkak. Emon ne Josaya nop tɨkak. 11  2 Kin 24.14-15, 1 Sto 3.15, 2 Sto 36.10, Jer 27.20 Josaya ne Jehoyakin nop tɨkɨl, nɨmam ogɨnap tɨkɨl gak. Ñɨn anɨb ak, Babilon bɨ kɨli apɨl, Yislel binɨb kɨlop nag lɨl, dad man Babilon amnɨlak.
12  Esr 3.2 Nag lɨl dad amelak, Jehoyakin anɨb okok mɨdɨl, ne Seyaltiyel nop tɨkak. Seyaltiyel ne Selubabel nop tɨkak. 13 Selubabel ne Abiyud nop tɨkak. Abiyud ne Eliyakim nop tɨkak. Eliyakim ne Asol nop tɨkak. 14 Asol ne Sadok nop tɨkak. Sadok ne Akim nop tɨkak. Akim ne Eliyud nop tɨkak. 15 Eliyud ne Eleyasal nop tɨkak. Eleyasal ne Matan nop tɨkak. Matan ne Jekop nop tɨkak. 16 Jekop ne Josep nop tɨkak. Josep nɨm, bin Maliya nɨgɨmɨl ne yek. Maliya ne Jisas nop tɨkak. Kɨli Jisas nop yɨb Klays apal ak, ne Bɨ God nop aglup ak, binɨb okok kɨlop dɨl kod mɨdeb.
17 Anɨb ak, based Eblaham ne tɨkek tɨk dad amɨl apɨl gɨl nɨm, bɨnonɨm Depid nop wajɨlem pɨs ak tɨkɨlak. Tɨkel, Depid ne pen tɨkek tɨk dad amɨl apɨl gɨl nɨm, Babilon bɨ okok apɨl kɨlop nag lɨl dad man kɨli ak amnɨlak ñɨn ak, abe wajɨlem pɨs ak tɨkɨlak. Pen nag lɨl dad amelak, kɨdek pen tepayaŋ tɨkek tɨk dad amɨl apɨl gɨl nɨm, Klays nop wajɨlem pɨs ak tɨkɨlak.
Maliya Jisas nop tɨkak
(Luk 2.1-7)
18  Luk 1.27, 1.35 Jisas Klays nop tɨkɨlak kesɨm ak anɨgɨl gak. Nonɨm ne Maliya, kɨli Josep nop aglɨlak. Aglelak, ayɨp ma kɨnɨlek ñɨn ak pen nɨgɨlak, Maliya ñapay kogmeg yek. God Kawnan ne ak ke gek, ñapay kogmeg anɨb ak yek. 19  Lo 24.1 Pen Josep ne bɨ teplep yɨbɨl ak nɨm, takaw awl ma agak. Ñapay kogmeg mɨdeb anɨb ak, binɨb okok agñenɨgab, Maliya nop nebeŋ gɨnɨgab. Anɨb ak nop kɨmɨgel agyokin agɨl gos nɨgak. 20 Pen anɨgɨl gos nɨgɨlɨg, ñɨn olap wɨsɨn nɨgak, Bɨawl ensel ne olap apɨl nop agak, Josep, nad Depid nɨsed ne agak. Maliya ñapay kogmeg ne mɨdeb ak, God Kawnan ne ak ke gek, ñapay kogmeg anɨb ak mɨdeb agak. Anɨb ak bin ak taynen dɨnɨm agɨl gos ak ma nɨgɨnɨmɨn, nop dɨnɨmɨn agak. 21  Luk 1.31, 2.21, Apo 4.12, 13.23, 13.38 Ne ñɨ olap tɨkek awl gɨl, binɨb ne okok gach kɨlop ak tɨg walɨg gɨyokɨl, kɨlop tɨg asɨk dɨnɨgab agak. Anɨb ak yɨb nop Jisas agɨnɨmɨn agak.
22 Tap anɨb okok gak ak, bɨ God gos ñek agñeb olap, ne bɨlel gɨnɨgab agɨl agak tek nep gak. Ne anɨb agak,
23  Ais 7.14 Nɨgɨm. Bin pɨlaj bɨ ayɨp ma kɨnɨgab olap, ne ñapay kogmeg mɨdɨl, ñɨ olap tɨkɨnɨgab agak. Tɨkek, yɨb nop Emanuwel agɨnɨgabal agak.
Yɨb Emanuwel takaw jɨj ak anɨgɨl mɨdeb, God chɨn ayɨp mɨdeb.
24 Pen Josep ne tɨkjakɨl, Bɨawl ensel ne takaw agak ak dɨl, bin Maliya nop dak. 25  Luk 2.7, 2.21 Ne pen Maliya ayɨp ma kɨnɨlek, mɨd dad amɨl Maliya ñɨ anɨb won ak tɨkak. Pen Maliya ñɨ ak tɨkek, Josep ñɨ anɨb ak yɨb Jisas agak.

1:1 Stt 22.18, 1 Sto 17.11

*1:2 Bɨ Juda ayɨp nɨmam ne agɨp ak ayɨp, ñapay kɨli keke tɨkel tɨk dad amɨl tɨk lɨlak, Yislel jɨj anep umɨgan ak yelɨgɨpal.

1:3 Stt 38.29-30, Rut 4.18-22

1:6 2 Sml 12.24

1:7 1 Sto 3.10-16

1:11 2 Kin 24.14-15, 1 Sto 3.15, 2 Sto 36.10, Jer 27.20

1:12 Esr 3.2

1:18 Luk 1.27, 1.35

1:19 Lo 24.1

1:21 Luk 1.31, 2.21, Apo 4.12, 13.23, 13.38

1:23 Ais 7.14

1:25 Luk 2.7, 2.21