PILIPAY
Pol Pilipay Binɨb Kɨlop Mɨj Tɨkak
1
Apo 16.12-40 Yad Pol. Timoti chɨlmɨŋal bɨ Klays Jisas nop wog gɨñeb ne mɨdobul. Pen mɨñɨl chɨl nɨbop mɨj tɨkobul. Nɨbi Pilipay binɨb God yɨl mɨdɨl, Klays Jisas nop chɨg tep gɨl mɨdebɨm okok sek, nɨbi bɨawl okok Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdebɨm okok sek, nɨbi Klays binɨb ne okok kɨlop wog gɨñeb okok sek, nɨbop mɨdupsek mɨj tɨkobul. Lom 1.7, Gal 1.3, Plm 3 Bapi God chɨn ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp, bɨ apɨlmɨŋal anɨb ak nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨb.
Pol ne Pilipay binɨb okok kɨlop gos nɨgɨlɨg God nop agnɨgup
3-5  Lom 1.8, 1 Ko 1.4, Epe 1.15-16 Nɨbi Klays nop dɨpek ñɨn ak tɨkɨl, yɨp gɨñem yad takaw teplep ak binɨb okok kɨlop agñɨ dad apɨl, chɨn jɨmñɨl wog gɨl agñɨlɨg nep mɨdobun. Anɨb ak yad nɨbop pel gos nɨgɨlɨg God nop tep apin. Pen God nop agɨnɨg, nɨbop gos nɨgen yɨp tep gek nop agnepin. Jon 6.29, 1 Ko 1.8, Plp 1.10, 2.13, 1 Te 1.3 Yad anɨb ak gos nepin, God tɨkjakɨl nɨbop dɨl wog gɨtep gup ak, ma kelɨgɨnɨgab. Nɨbop kod mɨd dad amɨl, Klays Jisas ownɨgab ñɨn ak wog anɨb ak gɨjunɨgab.
Yad nɨbop mapen yɨbɨl lɨl, gos tep nɨgɨlɨg mɨdebin. Yɨp nag lel mɨdebin akaŋ, takaw teplep ak, takaw nɨŋɨd yɨbɨl mɨdeb binɨb okok kɨlop agñɨ tep gɨl kɨles gɨl apin ak, God yɨp yɨmug nɨŋɨd gɨtep gek wog ne kɨles gɨl gebin. Pen nɨbi yɨp gos nɨŋɨd gɨñem, chɨn ayɨp jɨmñɨl wog gobun. Anɨb ak tek, gos teplep yad won ak nɨbop nepin ak, teplep yɨbɨl. Lom 1.9, 2 Ko 1.23 God ne nɨgup, Klays Jisas chɨb nɨgep ne ak yɨp gek, nɨbop nɨgin agɨl pel gos kɨles gɨl nepin.
1 Te 3.12, Plm 6 God nop agnɨgen ne gek, mapen lep ak nɨb ayɨp mɨdɨl, amɨl amɨl nonɨm ken amnɨmuŋ. Pen gos teplep nɨbi amɨl awl ken amɨl, gos tɨmud nɨbop yɨkɨnɨgab. 10  Lom 12.2, Epe 5.10, Plp 1.6, 2.16, 1 Te 3.13, Hib 5.14 Anɨb ak tek, bɨ okok tap gɨnɨgel okok mɨdupsek yɨgɨlɨl nɨgtep gɨl, teplep pal ak nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgabɨm. Pen Klays ownɨgab ñɨn ak, God nɨgek nɨbi binɨb yɨpɨd gɨl yenɨgabɨm, gach olap ma yenɨgab. 11 Pen Jisas Klays nɨbop kod mɨdaknɨŋ, gɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb. Gɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb ak nɨm, binɨb okok kɨli nɨŋɨd, God nop yɨb awl yɨbɨl agɨl yɨb nop ak dad aplanɨgabal. Anɨb ak nɨbop gos nɨgɨlɨg God nop agnepin.
Pol nop nag lel yek ak pen, Jisas takaw ne ak amɨl nonɨm ken amub
12  2 Ti 2.9 Pen mam ay sɨkop nɨgɨm. Tap yɨp gɨpal anɨb okok, takaw teplep ak ma tɨbɨlɨkɨpal. Mel yɨbɨl. Yɨp anɨgɨpal tek, takaw teplep anɨb ak amɨl nonɨm ken amub. 13  Apo 28.30, Epe 3.1 Yɨp anɨgelak nɨm, bɨ chɨm kadɨŋ gep kɨli Lom gapman bɨnonɨm* Lom binɨb okok, kɨli gapman bɨnonɨm kɨli okok mɨdupsek kɨlop Sisal agelɨgɨpal. kal ne kod mɨdebal okok sek, binɨb yokɨp okok sek, kɨli mɨdupsek nepal, yad Klays wog ne ak gen nɨŋɨd yɨp nag lɨpal. 14 Pen mam kuŋay, bɨ ogɨnap yɨp nag lel mɨdebin ak nɨŋɨd, yɨp gos nɨgɨlɨg mɨdebal. Anɨgɨl gos nɨgel, Bɨawl ne kɨlop gek gos sek mɨdɨl, ma pɨlɨkɨl God takaw ne ak monmon agñebal.
15 Nɨŋɨd yɨbɨl, bɨ ogɨnap yɨp nɨgel chɨbol kɨlop ak tɨmel gɨl mɨlɨk yapek, Pol nop gɨ tɨmel gɨnɨgel agɨl, God takaw ne ak agñɨbal. Ogɨnap pen, gos yɨpɨd gɨl nɨŋɨd God takaw ne ak agñɨbal. 16 Bɨ gos yɨpɨd gɨl nepal anɨb okok kɨli nepal, God ne yɨp aglek, takaw teplep ak agñɨ tep gɨl kɨles gɨl agñen yɨp nag lɨpal. Anɨgɨl nɨŋɨd, yɨp mapen lɨl takaw teplep ak agñɨbal. 17 Bɨ kɨlop ned apin okok pen, kɨli yɨb awl dɨnɨg Klays takaw ne ak agñɨbal. Gos yɨpɨd gɨl ma nɨŋɨd anɨgɨpal. Kɨli Pol nag lɨl mɨdeb ak mɨd tɨmel yɨbɨl gɨnɨmuŋ agɨl gos nɨŋɨd, Klays takaw anɨb ak agñɨbal. 18 Pen ak takaw ma mɨdeb. Ogɨnap gos tɨmel nepal ogɨnap gos tep nepal ak pen, mɨdupsek Klays takaw ne ak agñɨbal. Agñel okok ameb ak nɨgen, yɨp tep yɨbɨl gup.
Klays ayɨp nep yenɨgayn
19  2 Ko 1.11 Yaw, yɨp tep yɨbɨl gup. Yad nepin, nɨbi God nop agnɨgɨlɨg mɨdem, Jisas Klays Kawnan ne ak yɨp kɨles ñɨl kod yek anɨb ak tek, yɨp yokɨp wɨsɨb yokel amnɨgayn. Anɨb ak yɨp tep yɨbɨl gup. 20  Lom 5.5, 8.19, Epe 6.19-20, 1 Pi 4.16 Anɨb ak tek, gos awl yad ak, tap olap gɨ tɨmel gɨl tek nebeŋ ma dɨnɨgayn tek lup. Mel yɨbɨl. Mɨñɨl abe kɨdek abe, kɨles tɨmel gɨl wog teplep nep gɨnɨgayn agɨl gos nepin. Anɨb ak yad mɨnek mɨnek gɨtep gɨpin. Pen yad kumnɨgayn akaŋ, koŋɨm yenɨgayn ak, tap yad gɨnɨgayn okok mɨdupsek Klays nop yɨb awl ñɨnɨgayn. 21  Gal 2.20 Yad nepin, koŋɨm yenɨgayn, Klays ayɨp mɨdɨl wog nop gɨñɨnɨgayn. Pen kumenɨgayn, tap teplep yɨbɨl dɨnɨgayn. 22  Lom 1.13 Yad pen lum awl koŋɨm mɨdɨl nɨm, Klays wog ne ogɨnap sek gɨnɨm tek lɨnɨgab. Anɨb ak taydɨnɨm yad ma nepin. 23  2 Ko 5.8, 2 Ti 4.6 Gos yɨp omɨŋal owup. Kumɨl am Klays ayɨp mɨden, yɨp tep gɨpɨkop ak nɨm, yad amnɨm agɨl gos nepin. 24 Yad pen nɨbop kod mɨdɨl gɨtep gɨnɨg, lum awl nep mɨdenɨm. 25 Anɨb ak yad ke nepin, ma kumnɨgayn, nɨbi ayɨp yonɨgabun. Mɨdɨl yad nɨbop gen, Klays nop gos lɨnɨŋɨd nonɨm ken amɨlɨg, mɨñmɨñ gɨlɨg yenɨgabɨm. 26 Yad anɨgen nɨm, nɨbi yenɨgabɨm ak tepayaŋ amjakɨnɨgayn, ñɨn anɨb ak yɨp nɨgem nɨbop tep gek, Klays Jisas nop chɨgɨl yɨb nop ak dad aplanɨgabɨm.
Kɨli yul dɨl koslam mɨdebal ak pen, God kɨlop gɨtep gup
27-28  1 Ko 1.10, Epe 4.1, Plp 4.3, Kol 1.10, 1 Te 2.12 Pen tap awl anɨgɨl mɨdeb, nɨbi Klays takaw teplep ne ak agup nep tek nɨgtep gɨl, yɨpɨd gɨl yɨbɨl kɨdek gɨnɨmɨb. Anɨgenɨgabɨm, yad apɨl nɨbop nɨgɨnɨgayn akaŋ, okol mɨden nɨbi tay dɨnɨgabɨm takaw ak apek nɨgɨnɨgayn ak, yad anɨb nɨgɨnɨm, nɨbi kɨles gɨl jak mɨdɨl, jɨmñɨl yenɨgabɨm. Pen nɨgɨnɨm, binɨb ogɨnap nɨbop gɨ tɨmel gɨnɨgabal ak, kɨlop nɨŋɨd nɨbi mɨdupsek gos tɨmud nokom lɨnɨgɨnɨgabɨm. Lɨnɨŋɨd, jɨmñɨl mɨdɨl Klays nop gos nɨgep ak kɨles gɨl dɨl kɨdek gɨnɨgabɨm. Pen abe nɨgɨnɨm, nɨbi binɨb nɨbop gɨ tɨmel gɨnɨgabal anɨb okok nɨŋɨd, ma pɨlɨkɨnɨgabɨm. Ma pɨlɨkem kɨli nɨgɨnɨgabal, kɨli ke kul gɨnɨgabal ak pen, God ne ke nɨbop tɨg asɨk dɨnɨgab. 29  Apo 5.41, Lom 5.3, Epe 2.8 God nɨbop dɨl gɨtep gek, Klays binɨb ne mɨdebɨm. Klays yɨl mɨdɨl, nop gos lɨnɨgem binɨb nop ma dɨpal okok kɨli nɨbop gel yul dɨl koslam mɨdebɨm. 30  Apo 16.19-40, Plp 1.13, Kol 2.1, 1 Te 2.2 Anɨb ak yad bɨne mɨden nɨŋɨd, tɨmel gɨpal tek, nɨbop gebal. Nɨbi ayɨp mɨden yɨp tɨmel gelak, koslam yelɨgɨpin ak nepek. Mɨñɨl abe, yɨp tɨmel gɨpal tek, binɨb ogɨnap nɨbop agñel nepɨm.

1:1 Apo 16.12-40

1:2 Lom 1.7, Gal 1.3, Plm 3

1:3-5 Lom 1.8, 1 Ko 1.4, Epe 1.15-16

1:6 Jon 6.29, 1 Ko 1.8, Plp 1.10, 2.13, 1 Te 1.3

1:8 Lom 1.9, 2 Ko 1.23

1:9 1 Te 3.12, Plm 6

1:10 Lom 12.2, Epe 5.10, Plp 1.6, 2.16, 1 Te 3.13, Hib 5.14

1:12 2 Ti 2.9

1:13 Apo 28.30, Epe 3.1

*1:13 Lom binɨb okok, kɨli gapman bɨnonɨm kɨli okok mɨdupsek kɨlop Sisal agelɨgɨpal.

1:19 2 Ko 1.11

1:20 Lom 5.5, 8.19, Epe 6.19-20, 1 Pi 4.16

1:21 Gal 2.20

1:22 Lom 1.13

1:23 2 Ko 5.8, 2 Ti 4.6

1:27-28 1 Ko 1.10, Epe 4.1, Plp 4.3, Kol 1.10, 1 Te 2.12

1:29 Apo 5.41, Lom 5.3, Epe 2.8

1:30 Apo 16.19-40, Plp 1.13, Kol 2.1, 1 Te 2.2