LOM
Pol Lom Binɨb Kɨlop Mɨj Tɨkak
1
Apo 9.15, 13.2, 22.21, 1 Ko 1.1, Gal 1.15 Yad Pol, Klays Jisas bɨ wog gɨñeb ne mɨdebin. God nɨŋɨd yɨp aglek, bɨ Jisas takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Pen yɨp nɨŋɨd takaw teplep ak agñɨnɨmuŋ agɨl yɨp aglak. Apo 26.6, Lom 3.21, 16.25-26, Gal 3.8, Tat 1.2 Takaw teplep anɨb ak, God bɨlel takaw anɨb ak anɨgɨnɨgab agebin tek gɨnɨmuŋ agɨl, bɨ God gos ñek agñeb okok kɨlop agek, buk Baybol ak tɨkɨl agɨlak. Mat 22.42, Luk 1.32, Jon 1.14, Apo 2.30, Lom 9.5, Gal 4.4, 2 Ti 2.8 Pen takaw teplep agɨlak anɨb ak, God Ñɨne nop agɨlak. Ne lum awl owak tek, bɨnonɨm Depid jɨj ak tɨk dad amɨl nop tɨkɨlak. Apo 13.33, Hib 9.14 Pen God ne nop gek tepayaŋ tɨkjakak tek, chɨn nɨŋɨd anɨgɨl nopun, God aglek ne God yɨl apɨl, Ñɨne kɨles sek mɨdeb. Ne Jisas Klays Bɨawl chɨn ak mɨdeb. Apo 26.16-18, Lom 12.3, 15.18, 1 Ko 15.10, Gal 2.7-9, Epe 3.8 Pen God ne binɨb man okok mɨdupsek, kɨli Klays nop gos lɨnɨŋɨd nop kɨdek gɨnɨgel agɨl gos nɨgak. Anɨb ak God ne Jisas Klays wog ne ak nɨŋɨd, chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gak. Pen God ne Klays nop gos nɨgɨlɨg, bɨ Jisas takaw nop dad ameb wog ak chɨnop aglak. Nɨbop abe God suk agɨl dek, binɨb anɨb okok ayɨp Jisas Klays yɨl mɨdebɨm.
Nam 6.25-26, 1 Ko 1.2-3, 2 Ko 1.1, Gal 1.3, Epe 1.2, 1 Te 4.7 Mɨñɨl yad mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkɨl nɨbop ñebin. Nɨbi God binɨb mapen yɨbɨl ne okok taun Lom mɨdebɨm. God nɨbop suk agɨl dup okok, mɨj tɨkɨl nɨbop ñebin. Bapi God chɨn ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp, bɨ apɨlmɨŋal anɨb ak nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨb.
Pol Klays binɨb ne taun Lom mɨdebal okok, am nɨgin agɨl gos nɨgup
Plp 1.3, Kol 1.3-4, 1 Te 1.2, 1.8 Takaw ned agɨnɨgebin ak, anɨgɨl mɨdeb. Binɨb man okok mɨdupsek kɨli nɨbop kesɨm dɨl apal, Lom binɨb kɨli Klays nop gos lɨnepal apal. Anɨb ak tek yad gos anɨb ak nɨgɨneknɨŋ, Jisas Klays yɨp gek, God nop tep agebin. 9-10  Apo 19.21, Lom 15.23, 15.32, 2 Ko 1.23, Epe 1.16, Plp 1.8, 1 Te 2.5, 2.10, 3.10, 2 Ti 1.3, Jem 4.15 Wog nop ak kɨles gɨl gɨñɨlɨg, Ñɨne nop takaw teplep ak agñɨbin. Pen God ne nɨg mɨdaknɨŋ, yad nɨbop nen agɨl pel God nop agnepin. Nɨbop am nɨgin agɨl, kɨles gɨl God nop pel agnepin. Anɨb ak, yɨp yaw agɨl kanɨb yomek, mɨdebɨm ak nɨnɨgayn. 11 Pen yɨp tep gup ak, yad am nɨbop gen, nɨbi God Kawnan ne ak tap teplep ne ak dɨl, nop gos kɨles gɨl nɨŋɨd mɨdtep gɨnɨmɨb. 12 Pen adek anɨb anep mel. Yad gos anɨb ak abe nepin. Nɨbi Klays nop gos lɨnepin ak nɨŋɨd gos sek yenɨmɨb. Yad Klays nop gos lɨnepɨm ak nɨŋɨd gos sek mɨdenɨm.
13  Jon 15.15-16, Apo 19.21, Lom 15.23, 16.7, Plp 4.17 Mam ay sɨkop, nɨbi nɨgtep gɨnɨmɨb. Yad binɨb Juda mel man wakay ogɨnap amɨl, wog gɨl Klays takaw ak agñen, apin tek nɨŋɨd nop dɨpal. Anɨb ak tek, binɨb nɨbop okok abe agen nop dɨlaŋ agɨl, pel nɨnɨg gɨpin ak pen, tap ogɨnap yɨp gek ma opin. 14 Pen Glik binɨb okok binɨb Glik mel okok sek, binɨb gos nɨgtep gɨpal okok binɨb gos nɨgtep ma gɨpal okok sek, kɨlop mɨdupsek God yɨp agek gɨñɨnɨm. 15 Anɨb ak nɨm, nɨbop Lom mɨdebɨm okok abe, takaw teplep ak agñin agɨl, gos olap nepin.
Takaw teplep ak, God kɨles ne ak takaw anɨb ak nab ayaŋ mɨdeb
16  Sng 119.46, Mak 8.38, Apo 3.26, 13.46, 1 Ko 1.18-24, 2 Ti 1.8 Takaw teplep ak, God kɨles ne ak takaw anɨb ak nab ayaŋ mɨdeb. Pen binɨb Klays nop gos lɨnepal okok, God kɨles ne anɨb ak kɨlop gek, God kɨlop tɨg asɨk dup. Juda binɨb Klays nop gos lɨnepal okok kɨlop ned tɨg asɨk dak, binɨb Juda mel Klays nop gos lɨnepal okok abe tɨg asɨk dup. Anɨb ak takaw teplep ak gos nɨgen, yɨp nebeŋ ma gup. 17  Hab 2.4, Jon 3.36, Lom 3.21-22, Gal 3.11, Hib 10.38 Takaw adek anɨb ak, chɨnop yomek anɨgɨl nopun, God chɨnop gek binɨb suŋtep ne mɨdobun. Chɨn tap olap ma gɨnɨgun, Klays nop nokom gos lɨnɨgɨnɨgun ak nɨm, Klays nop gos lɨnɨgon God ne nɨŋɨd chɨnop gek, binɨb suŋtep ne mɨdobun. Adek anɨb anep, buk Baybol ak tɨkɨl agɨlak, Binɨb suŋtep ne okok, nop gos lɨnɨŋɨd nɨm, pelpel yenɨgabal agɨl tɨkɨlak.
Binɨb God nop ma dɨpal okok takaw awl mɨdeb
18  Apo 17.30, Epe 5.6, Kol 3.6, 2 Te 2.12 God ne man ne alaŋ mɨdeb ak, binɨb kɨlop mɨlɨk nɨŋɨd yul awl ñub ak mɨseŋ lek nopun. Binɨb God nop kud ñɨl ne gup tek kɨdek ma gɨpal anɨb okok, kɨli anɨgɨl tap tɨmel gɨl, takaw nɨŋɨd ak taw yu gɨlɨg tek mɨdebal. Gɨpal anɨb ak, God nɨŋɨd kɨlop mɨlɨk nɨŋɨd yul awl ñɨnɨgab. 19  Jon 1.9, Apo 14.15-17, 17.24-28 God ne ke binɨb anɨb okok mɨseŋ yomek, kɨli God bɨ tay tek mɨdeb ak nɨgtep gɨpal. Nɨgtep gɨpal ak pen, nop kud ñɨl gɨ tɨmel gɨpal, anɨb ak tek kɨlop mɨlɨk nɨŋɨd yul awl ñɨnɨgab. 20  Jop 12.7-9, Sng 19.1, Apo 14.17, 17.27, Hib 11.3 God ne lum awl alwol gɨlɨl, tap okok mɨdupsek gɨlak ñɨn ak, mɨd dad apɨl mɨñɨl ñɨn awl, binɨb okok mɨdupsek tap gɨlak anɨb ak nepal. Ne anɨgek, binbɨ okok kɨli God gos ne ogɨnap we gɨl mɨdeb ak nɨgɨnɨgel tek lup. Kɨli God tap gup anɨb ak jɨj ak nɨŋɨd, kɨles awl ne pel pelnep mɨdeb ak nɨgɨnɨgel tek lup. Ak pen, kɨli nop ma nopun apal. Apal anɨb ak, God ne nɨgek, kanɨb kɨli olap ameb tek ma mɨdeb.
21  Jer 2.5, Epe 4.17-18 Nop nepal ak pen, nɨgel God tek ma lek, yɨb nop ak ma dad aplanɨbal. Pen nop tep ma apal. Gos kɨli jɨj olap ma mɨdeb yokɨp yɨbɨl mɨdɨl, sawl sek lɨl, kɨsɨlɨm owup nab okok tek mɨdebal. 22  Jer 10.14, 1 Ko 1.20 Kɨli chɨn binɨb gos nɨgep mɨdobun agɨl ag mɨdebal ak pen, sawl sek yɨbɨl lɨpal. 23  Lo 4.16-18, Sng 106.20, Jer 2.11, Ese 8.10, Apo 17.29 God pel mɨdep ak nop kelɨgɨl, yɨb awl nop ak ma dad aplanɨbal. Tap yepɨs pen ogɨnap gɨlɨl dɨl, yɨb awl dad aplanɨbal. Tap yepɨs anɨb okok, yawl tek ak, sab chag tek ak, yoy salaw tek ak, anɨb okok gɨlɨl, yɨb awl dad aplanɨbal. Pen tap yepɨs binɨb pel ma mɨdep tek ak abe gɨlɨl, yɨb awl dad aplanɨbal.
24  Apo 7.42, 14.16, 1 Ko 6.18, Epe 4.18, 1 Te 4.4 Kɨli anɨgɨpal anɨb ak tek, God kɨlop kelɨgek, tap tɨtɨmel gɨl gach sek mɨdɨl, gos nab kɨlop ayaŋ ke tɨkjakek gɨpal. Kɨli ke tap tɨmel yɨbɨl gɨlɨg, nebeŋ ma dɨpal. 25  Ais 44.20, Jer 13.25, 16.19, Amo 2.4, Lom 9.5, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20 Kɨli God takaw nɨŋɨd ne ak kelɨgɨl, adɨkɨl takaw yepɨs ak dɨl, tap ne gɨlak okok kɨdek gɨl agnepal. Pen God tap okok mɨdupsek gɨlak ak nop, yɨb dad aplanɨgel tek mɨdeb ak. Yaw.
26  Wkp 18.22-23, Epe 5.12 Anɨgel gel, God kɨlop yepɨlek, tap nebeŋ gup adek ak nep gɨpal. Bin okok, bɨ yɨpɨd gɨl dɨl ayɨp yenɨgel ak kelɨgɨl, bin ogɨnap ayɨp penpen gɨ tɨmel yɨbɨl gɨpal. 27  Wkp 18.22, 20.13, 1 Ko 6.9 Bɨ okok abe anɨb ak tek gɨpal. Bin yɨpɨd gɨl dɨl ayɨp yenɨgel ak kelɨgɨl, bɨ ogɨnap kɨlop nɨgel mab tek yɨnek, bɨ okok kɨli ke nep penpen gɨ tɨmel yɨbɨl gɨpal. Tap nebeŋ gup adek ak gɨpal anɨb ak, God kɨlop pen gek kɨli ke yul awl dɨpal.
28 God nop gos ak ma nɨgɨnɨgun agɨl kelɨgel, kɨlop yepɨlek, gos monmon nɨŋɨd, tap tɨmel yɨbɨl chɨn ma gɨnɨgun ak gɨpal. 29 Tap tɨmel gɨpal okok nab kɨlop ayaŋ aplan jakɨl mɨdeb. Tap tɨtɨmel gɨl, tap chɨn ke kuŋay yɨbɨl dun agɨl gos ak nɨŋɨd, monmon gɨlɨg binɨb ogɨnap kɨlop gɨ tɨmel gɨpal. Tap kɨli kuŋay okok yad tek mɨdobɨkop agɨl nɨŋɨd, chɨp paklɨl, mɨlɨk yapek penpen agɨlɨg mɨdɨl, takaw yepɨs agɨl, binɨb ogɨnap kɨlop gɨ tɨmel gɨnɨgun agɨl gos nepal. Pen nep agup yɨp agup agɨl, 30 binɨb kɨlop takaw tɨmel agjuwɨl, God nop mɨlɨk nɨŋɨd, binɨb ag sɨkol gɨl, chɨn ke binɨb awl mɨdobun agɨl nɨŋɨd, yɨb kɨli ke dad aplanɨbal. Gos kɨdeyɨl adek ogɨnap nɨŋɨd tɨmel gɨnɨgun agɨl, gos ak nepal. Nonɨm nap kɨlop takaw tɨbɨlɨkɨpal. 31 Kɨlop gos tɨmud ma lek, takaw aglɨpal ak kɨdek ma gɨpal. Binɨb kɨli ke okok kɨlop gos nɨgep won ak ma mɨdɨl, mapen ma nepal. 32  Sng 50.18, Hos 7.3, Lom 2.2, 6.21 God takaw yɨpɨd gɨl kɨles tɨmel mɨdeb ak anɨgɨl agak, Binɨb tap anɨgɨl gɨnɨgel ak, kumnɨgel agak. Kɨli takaw anɨb ak nɨgtep gɨpal ak pen, tap tɨmel anɨb okok monmon nep gel amub. Pen kɨli tap tɨmel adek anɨb ak nep ma gɨpal. Kɨli binɨb ogɨnap anɨb ak nep tap tɨmel gɨpal ak kɨlop nɨŋɨd anɨb apal, Kɨli gɨtep yɨbɨl gebal apal.

1:1 Apo 9.15, 13.2, 22.21, 1 Ko 1.1, Gal 1.15

1:2 Apo 26.6, Lom 3.21, 16.25-26, Gal 3.8, Tat 1.2

1:3 Mat 22.42, Luk 1.32, Jon 1.14, Apo 2.30, Lom 9.5, Gal 4.4, 2 Ti 2.8

1:4 Apo 13.33, Hib 9.14

1:5 Apo 26.16-18, Lom 12.3, 15.18, 1 Ko 15.10, Gal 2.7-9, Epe 3.8

1:7 Nam 6.25-26, 1 Ko 1.2-3, 2 Ko 1.1, Gal 1.3, Epe 1.2, 1 Te 4.7

1:8 Plp 1.3, Kol 1.3-4, 1 Te 1.2, 1.8

1:9-10 Apo 19.21, Lom 15.23, 15.32, 2 Ko 1.23, Epe 1.16, Plp 1.8, 1 Te 2.5, 2.10, 3.10, 2 Ti 1.3, Jem 4.15

1:13 Jon 15.15-16, Apo 19.21, Lom 15.23, 16.7, Plp 4.17

1:16 Sng 119.46, Mak 8.38, Apo 3.26, 13.46, 1 Ko 1.18-24, 2 Ti 1.8

1:17 Hab 2.4, Jon 3.36, Lom 3.21-22, Gal 3.11, Hib 10.38

1:18 Apo 17.30, Epe 5.6, Kol 3.6, 2 Te 2.12

1:19 Jon 1.9, Apo 14.15-17, 17.24-28

1:20 Jop 12.7-9, Sng 19.1, Apo 14.17, 17.27, Hib 11.3

1:21 Jer 2.5, Epe 4.17-18

1:22 Jer 10.14, 1 Ko 1.20

1:23 Lo 4.16-18, Sng 106.20, Jer 2.11, Ese 8.10, Apo 17.29

1:24 Apo 7.42, 14.16, 1 Ko 6.18, Epe 4.18, 1 Te 4.4

1:25 Ais 44.20, Jer 13.25, 16.19, Amo 2.4, Lom 9.5, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20

1:26 Wkp 18.22-23, Epe 5.12

1:27 Wkp 18.22, 20.13, 1 Ko 6.9

1:32 Sng 50.18, Hos 7.3, Lom 2.2, 6.21