TAYTUS
Pol Taytus Nop Mɨj Tɨkak
1
Yad Pol, bɨ God nop wog gɨñeb ne, bɨ Jisas Klays takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Binɨb God ne kɨlop dɨnɨg aglak okok, kɨlop agtep gen, kɨli kɨles gɨl nop gos lɨnɨgɨnɨgel. Lɨnɨŋɨd, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak nɨgɨlɨg, God anɨgup tek ak nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgel. Lom 16.25, Kol 1.27, 2 Ti 1.1, 1.9, 1 Pi 1.20 Pen takaw nɨŋɨd yɨbɨl ne ak nɨgɨlɨg, pel pelnep yonɨgabun agɨl nop kod mɨdebal. God bɨ takaw nɨŋɨd yɨbɨl nep agup ak, bɨlel man ma alwol gɨlak ñɨn ak, binɨb kɨlop gen pel pelnep yenɨgabal aglak. Aglek nɨm, ne yepɨs ma agup tek, Epe 1.9-10, 1 Te 2.4, 1 Ti 1.1, 1.11, 2.3, 2 Ti 1.10, Tat 2.10, 3.4 ñɨn ne ke aglup ak apek, bɨ ogɨnap takaw ne agñel, takaw anɨb ak mɨseŋ lak. Pen God bɨ kasɨn gep chɨn ak, yɨp dɨl kɨles gɨl agek, takaw ne ak dad amɨl agñɨbin.
Lom 1.7, 2 Ko 8.23, Gal 2.3, 2 Ti 1.2, 4.10 Taytus, nad yad ayɨp, chɨlapɨl Klays nop gos lɨnopul ak tek, nad ñɨ yad mɨdeban. Pen mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkɨl nep ñebin. Bapi God chɨn ayɨp, Klays Jisas bɨ kasɨn gep chɨn ak ayɨp, nep yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨn.
Bɨ Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdebal okok kɨlop aglɨnɨmɨn
Yad anɨgɨl gos nepin, wog ogɨnap ma gɨlok ak, nad dɨtep gɨnɨmɨn. Dɨtep gɨl, bɨ Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdep ogɨnap, taun keke mɨdebal tek aglɨnɨmɨn, yad nep agɨnek tek. Anɨgɨl gos nɨŋɨd, man ñɨg tɨb kus gak Klit ak nep kelɨgɨl amnɨnek. 2 Ti 2.24-26 Pen bɨ Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdep olap, ne anɨgɨl yonɨmuŋ. 1 Ti 3.2-7 Bɨ tep yɨbɨl mɨdek, binɨb ogɨnap nop nɨgel tep gɨnɨmuŋ. Bin nokom dɨnɨmuŋ. Ñɨpay ne Klays nop gos lɨnɨgel, binɨb ogɨnap bɨ ak ñɨpay ne ak sawl sek lek monmon gebal agɨl ma agɨnɨgel tek lup. Wkp 10.9, 1 Ko 4.1, Epe 5.18, 1 Pi 5.2 Bɨ Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdep ak, God wog ne kod mɨdtep gɨnɨmuŋ. Bɨ tep yɨbɨl mɨdek, binɨb ogɨnap nop nɨgel tep gɨnɨmuŋ. Ne yad yɨb awl yɨbɨl dɨl, binɨb okok kɨlop kodin agɨl gos ma nɨgɨnɨmuŋ. Bɨ ogɨnap kɨlop takaw tɨmel ogɨnap kasek ma agɨnɨmuŋ. Ñɨg kɨles ñɨbɨl sawl ma lɨl, kabɨyam tɨmel ma junɨmuŋ. Mani tap okok yad nokom din agɨl gos ak ma nɨgɨnɨmuŋ. Pen binɨb kɨlop ag dap kal mɨgan ne lɨnɨmuŋ. Ne wog teplep gek nop tep gɨnɨmuŋ. Bɨ takaw sayn tep agɨl, gos nɨgtep gɨnɨmuŋ. Bɨ teplep mɨdtep gɨl mɨdɨl, bɨ suŋtep God agup tek nep gɨl, gos tɨmud nab ne ayaŋ ke kod mɨdtep gɨnɨmuŋ. 1 Ti 1.10, 1.15, 2 Ti 1.13, 2.15, 4.3, Tat 2.1 Takaw yɨpɨd gɨl pel agñɨbun ak dɨ mɨdonɨmuŋ. Kɨles gɨl dɨ mɨdɨl nɨm, binɨb okok kɨlop takaw yɨpɨd gup ak nep agñɨ tep gɨl, kɨlop kɨles ñɨnɨmuŋ tek lup. Pen binɨb takaw yɨpɨd gɨl ak tɨbɨlɨkɨpal okok, kɨlop tɨmud wukɨlɨg kɨles gɨl agñɨ tep gonɨmuŋ, takaw pen agɨnɨgel tek olap ma yenɨgab.
Man Klit ak, bɨ kuŋay takaw tɨmel agel, ogɨnap Klays nop gos nepal ak kelɨgɨpal
10  1 Ti 1.6, 4.7 Pen Klays binɨb ne pelpel apnan gɨpal man ñɨg tɨb kus gak Klit okok, kɨli kuŋay takaw tep yɨbɨl ak tɨbɨlɨkɨl, God nop kɨdek ma gɨpal. Takaw yokɨp kuŋay agɨlɨg, binɨb okok kɨlop nebneb gɨlɨg yepɨs apal. Bɨ anɨb okok ogɨnap bɨ Juda kay, wak tɨbɨlɨkɨnɨgun agɨl kɨles tɨmel gɨl apal. Anɨb ak tek, nad bɨ Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdebal okok, kɨlop aglɨnɨmɨn. 11  Mat 23.14, Jon 10.12, 1 Ti 6.5, 2 Ti 3.6, 1 Pi 5.2 Bɨ takaw tep yɨbɨl ak tɨbɨlɨkɨpal okok, mani tap okok dun agɨl, binɨb yokɨp okok kɨlop anɨgɨl anɨgɨl gɨnɨmɨb agɨl, takaw apal ak yepɨs apal. Agel, apɨlɨgon amɨlɨgon ñapay kɨli ogɨnap Klays nop gos nepal ak kelɨgɨl apyap pakɨpal. Anɨb ak kɨlop agenɨmɨb, takaw agebal anɨb ak kelɨgɨnɨgel. 12 Bɨ gos nɨgep kɨli ak, man Klit nɨb olap, ne bɨlel anɨb agak, Binɨb man Klit nɨb okok, pelpel yepɨs yɨbɨl nep agɨl, kɨlop yɨlɨk gek wog ma gɨl tap ak nep ñɨŋun agɨl gos nepal agak. Gos anɨb ak nɨŋɨd, tap ladek binɨb su ñɨŋeb tek ak mɨdebal agak. 13-14  1 Ti 4.7, 2 Ti 4.2, 4.4, Tat 2.2 Takaw gos nɨgep agak anɨb ak, nɨŋɨd yɨbɨl agak. Anɨb ak kɨli anɨgɨpal okok, nad kɨlop tɨmud wukɨl kɨles gɨl agɨnɨmɨn. Agenɨmɨn, bɨ Juda kesɨm yokɨp apal okok sek, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak kelɨgɨl takaw kɨles adek apal okok sek, ma nɨŋɨd dɨnɨgel. Pen takaw yɨpɨd gɨl ak dɨlɨg, Klays nop gos lɨnɨgɨnɨgel. 15  Mat 15.11, Luk 11.39-41, Lom 14.14, 14.20, 14.23, 1 Ko 6.12 Binɨb kɨli God wɨdɨn adek sɨŋak gach sek ma yenɨgel okok, tap okok mɨdupsek dɨnɨgel ak tap gach sek ma dɨnɨgel. Pen binɨb God wɨdɨn adek sɨŋak gach sek mɨdɨl, Klays nop gos ma nɨgɨnɨgel okok, tap okok mɨdupsek dɨnɨgel ak tap asɨŋ. Takaw kɨli nepal ayɨp, gos kɨli ayɨp gach sek mɨdeb. Binɨb anɨb okok tek, gos tɨmud kɨli pɨsnep tɨmel gek, nɨgtep ma gɨpal. 16  Lom 1.28, 2 Ti 3.5, 3.8, 1 Jo 1.6, 2.4, Jud 4 God binɨb ne mɨdobun apal ak pen, gɨpal tek nɨgon, kɨli God yɨl ma mɨdebal. God kɨlop nɨgek tep ma yɨbɨl gup. Takaw ne tɨbɨlɨkɨl, tap teplep olap ma gɨnɨgel tek lup.

1:2 Lom 16.25, Kol 1.27, 2 Ti 1.1, 1.9, 1 Pi 1.20

1:3 Epe 1.9-10, 1 Te 2.4, 1 Ti 1.1, 1.11, 2.3, 2 Ti 1.10, Tat 2.10, 3.4

1:4 Lom 1.7, 2 Ko 8.23, Gal 2.3, 2 Ti 1.2, 4.10

1:6 2 Ti 2.24-26

1:6 1 Ti 3.2-7

1:7 Wkp 10.9, 1 Ko 4.1, Epe 5.18, 1 Pi 5.2

1:9 1 Ti 1.10, 1.15, 2 Ti 1.13, 2.15, 4.3, Tat 2.1

1:10 1 Ti 1.6, 4.7

1:11 Mat 23.14, Jon 10.12, 1 Ti 6.5, 2 Ti 3.6, 1 Pi 5.2

1:13-14 1 Ti 4.7, 2 Ti 4.2, 4.4, Tat 2.2

1:15 Mat 15.11, Luk 11.39-41, Lom 14.14, 14.20, 14.23, 1 Ko 6.12

1:16 Lom 1.28, 2 Ti 3.5, 3.8, 1 Jo 1.6, 2.4, Jud 4