OSARA
1
Kotiva aiqava ahasa auku soa
Haau hoqareo Vaiqavano Kotiva naauavata vakavaka auku seo vakoa. Aukuseo vakovo haau vi entaa vakavano vaieva hampiqama vio vaihao qumina vakaqai vauvo sa vo ahasavanovaka vauvo sonkira aru ahasavaqai noa namai ventaqaara mantaaqa sovo vaua. Vi entaa vakavano minkima vauvo Kotia Maraquavano noa namai ventaqaara ruvauvau ihao vaua.
1 Enta
Kotiva minkima kio: Aakikaane, kuvo Kotiva kunte io aakika vua. Kotiva aakikoa kavovo soqe io vauvo raira sehao aakikoa voqaa vakeo sonkiraiqua voqaa vakoa.
Kotiva aakikoaa auku ntehao, Isarama ivo, kivaseo sonkiraiquaa auku ntehao, Entaqive, kua. Entamaqio vivio aakika vuvo vi entava hoqarenaa enta kaiqa vua.
2 Enta
6-7 Vi entaa konavuvanovaka mamanavuvanovaka noa namaiqaa qapuqio vauvo Kotiva kihao, Ruqema via viini oiniao noa namaivano miani variao avukana qaqi variaie, kio. Minki kuvo Kotiva kunte io konavuvanovaka mamanavuvanovaka noa namaiqaahairo ruqema vio viini oini vauvo noa namaivano miani vauvo avukana qaqi vauvo Kotiva qaqi vaua auku ntehao, Naauave, kua. Entamaqio vivio aakika vuvo vi entava kaara enta kaiqa vua.
3 Enta
Via qararaa Kotiva kihao, Noa namai miani vaiava vohaanaini okiniao aahara vakavano qovaama vio vaiaie, kio. Minki kuvo Kotiva kunte io namaivano vohaanaini okinuvo aahara vakavano qovaama vio vaua. 10 Kotiva aahara vaka auku ntehao, Vakave, kivaseo namaivano vohaanaini oku vaua auku ntehao, Noa namaive, kua. Kotiva kavovo nai auku seo vako ahasava soqe io vaura.
11 Minkima soqe io vauvo viaqaankaio Kotiva kihao, Vakavano vaiao viaqinkaio vo ahasa vo ahasavano qampiqaaiava qovaama variaie. Vo usau vo usauvano kava iraaiavavaka, vo sakai vo sakaivano kava iraaiavavaka qovaa ianarove, kuvo Kotiva kunte io vi ahasava vi ahasava qovaama vio vaua.
12 Vakaqinkaio qampiqe vau ahasava qampiqoa. Vo usau vo usauvano kava irehao sa hampi kava iraraio, nai kavaqai iraqio vi vauvo vo sakai vo sakaivanovaka kava irehao nai kavaqai iraqio vi vaua. Minkimaqio vi vauvo Kotiva kavovo soqe io vaua. 13 Entamaqio vivio aakika vuvo vi entava kaaramo enta kaiqa vua.
4 Enta
14 Via qararaa Kotiva kihao, Naauaini ikaa ia ahasava vo ahasa vo ahasavano qovaama via hini ahasavano entaqia ikaaia ahasava vaiao hini ahasavano aakikaainaaqaa ikaaia ahasava variaie. Vi ahasava vi ahasava vaihao ntara uki entaave, ntara qantu ne entaave, koa ikaqio vio vuu kaiqaaina entaave, ihi kaiqaaina entaave, numiqaqio vuanaove. 15 Vi ahasava vi ahasava naauaini vii ntaka ikaqio vihao vakaini aakika nimikaanarove, kio. Minki kuvo Kotiva kunte io aakikehao vaua.
16 Kotiva aakikaaina ahasaa noa kaaraqanta auku seo vakoa. suaivano aakikaainaaqaa ikaqio vuaie kio, auku seo vakeo koravano entaqia ikaqio vuaie kio, auku seo vakoa. Kotiva vikanta auku seo vakeo masauve, ovuroave, vahoquave, auku seo vakoa.
17 Kotiva vi ahasava vi ahasava vakaini aakika nimikaqi vuaie kio, naauaini auku seo vakoa. 18 Vi ahasava vi ahasava aakikaainaaqaavaka entaqivaka ikaqi vuaie kio, naauaini vi ahasaa auku seo vakoa. Sonkiraiqiava nariaraa vaiao aakikaaiava nariaraa variaie kio, Kotiva vi ahasaa vi ahasaa auku seo naauaini vakoa. Kotiva kavovo nai auku seo vako ahasava soqe io vaua. 19 Entamaqio vivio aakika vuvo vi entava kaaraqanta kaaraqanta enta kaiqa vua.
5 Enta
20 Via qararaa Kotiva kihao, Vo ahasa vo ahasa qaqi vaiqio vuaia ahasava noa namaiqi vi aniha mpiqaake. Vo uvii vo uviivano aka vare vi aniha naauainivaka mpiqaake, kio.
21 Minki kivaseo Kotiva noa aantauvahi noa namaiqi ni ahasaa auku seo aiqava vi ahasava namaiqi qaqi vaiqio vuaina ahasaave, nana nana ahasa qasiaina ahasaave, vo ahasa vo ahasa auku seo vakeo, viaqaankaio vo aantau vo aantau aarosa vakaa aantauaqai auku seo vakeo. Auku seo vakeo Kotiva kavovo nai auku seo vako ahasava soqe io vaua.
22 Kotiva vi ahasaa vi ahasaa soqema nimikeo kihao, Ne namaiqi vai aantausa suvuaramaqi vivo airiqihao namaiqi mpiqaaie. Ne uviivanovaka suvuaramaqi vivo airiqiaie, kio. 23 Entamaqio vivio aakika vuvo vi entava sauqu hiniu enta kaiqa vua.
6 Enta
24 Via qararaa Kotiva kihao, Vakaqaa vo aantau vo aantauvano qaqi vaiqio vihao nuaie. Suvu vake aantauave, qaasau aantauve, koventive, memauve, aiqava aantauvahivano vo aantau vo aantauvano vakaqaa nuaie, kio. Minki kuvo Kotiva kunte io vi ahasava vi ahasava qovaama vio vaua.
25 Kotiva qaasau aantau, vo aantau vo aantau auku seo, suvu vako aantaua, vo aantau vo aantauvaka auku seo, memauve koventive vo ahasa vo ahasavaka auku seo, vakoa. Kotiva kavovo nai auku seo vako ahasava soqe io vaua.
26 Minkima vauvo Kotiva kihao, saiqe kenkanavu voqaama vaiinki auku saaiao vi vaiinkiva vaihao noa namaiqi vaina hampusaqaave, naauaini akaqi ni vaina uviiaqaave, vakaini suvu vaina aantauaqaave, qaasau aantauqaave, aiqava vi aantaua vi aantauaqaa raqisiaie, kio. 27 Minki kivaseo Kotiva vaiinki via nai voqaama auku seo. Kotiva nai voqaama qorainkivaka nahentivaka auku seo vakoa.
28 Kotiva vikantaa quahama nimikeo kihao, Nekanta vaihama vainki suvuaramaqi vivo airiqihama nikanta vainkiqaima vakamaaka mpiqa saake. Ke nikanta noaiqama saai noa namaiqi vai hampusaqaave, naauaini aka vareo nina uviiaqaave, aiqava vakaqaa vaina aantauaqaave, nekanta visaqaa raqisiqi vuake, kio.
29 Kotiva minki kivaseo qaiqaa kihao, Aiqava ahasavano iraaina kavaave, aiqava sakaivano iraaina kavaave, ke vi ahasaa nikanta nimiaio nikanta ntaraqaima varianarove.
30 Aiqava aantauvahivano vakaqaa vaiavave, aiqava aantauvano naauaini vaiavave, aiqava memau koventivano vakaqaa vaiavave, visa ntara vaieva aiqava sakai mareve usauve vusanaa vainaa, vi ahasaa vi ahasaa visa ntarama varianarove, kio. Minki kuvo Kotiva kunte io vaua.
31 Kotiva aiqava ahasa nai auku seo vako ahasaa kavovo voqama seo soqe io vaua. Entamaqio vivio aakika vuvo vi entava sauqu hiniu io hini sauquni vohaiqa enta kaiqa vua.