1 King
(1 Kings – 1 King)
1
Devitiva naampaiqama vura
King Devitiva anomakero naampaiqama vuvaro vira vaatavano ante vaumanta vira totoqiarire ti, vira kaiqa vaiinti paraanke aqu amitovaro vira qaqiqai ante vauvaro vaura.
Mintumanta vira kaiqa vaiinti virara tiha, Avuhainaao, are kairaqe tenavu varaata vo rantake vita viri kaariraro viva ai hampata vaiharo ariqaa raqikiarire. Viva ainti vaiteharo ai vaata totoqama amitaarire, ti.
Minti tivake vika koqe viri vaata vataa varaata vo rantareka ekaa Isareri vataini vi aniha Abisaakira Sunemihainaara rantake vita vare avuhainaava vaunaini anura.
Abisaakiva nai koqe viri vaata vataa nahentivano avuhainaa vaiintiqaa raqikiharo vira kahaqi vauvarovata, avuhainaa vaiintivano kia vira hampata nura.
Adoniaava avuhainaa vaiinti vaireva auti vaura
5-6 Adoniaava Devitika Hagitika maaquvano vaura. Apasalomura nova Apasalomura vatatovaro vira naantiara Hagitiva Adoniaara vatatora. Adoniaava koqe viri vaata vataa vaiintivano vaura.
Viva quvaaraa vaintika vaiharo vo okara vo okara auti vauvaro vira qova kia vira avuqavu iraitiro, qaqi kovaro variqiro viro noruqama vura.
Ho Adoniaava noruqamaviro tiharo, Te nora vaiintivanove. Te avuhainaa vaiinti vairerave, tiro. Minti tivakero viva ohinavuvata iqoka kaari vonavuvata varero aaraini vireva iharo vaiinti 50navu ntita komanta vika vira avuni kante vi vauvaro viva vika naantiaraini iqokakaariqi vi vaura.
Adoniaava nai avuhainaa vaiintiqama vuainarara iriharo Seruiara maaqu Ioaapiravata, Kotira kaiqa vara amite vau vaiintira Abiataaravata, tiva nimumanta vitanta vira uva iri homa are avuhainaa vaiintiqama vinarave, tura.
Vitanta minti tumantavata, vokuka kia virara hove tura. Kotira kaiqa vara amite vau vaiintiva Sadokivave, Jehoiadaara maaqu Benaiaavave, paropeti vaiinti Nataanivave, Simeika Reikave, vo vaiintinavu Devitiraqaa maimaraara raqiki vaukave, ekaa vika kia Adoniaara uvara hove tura.
Vo enta Adoniaava Eni-Rogeli Ruvu Namari tataaqa Memaru-Orive tunaini oru vaiharo sipisipive, purumakau qorave, purumakau naati koqe vaata vaurave, vira vira arukero Kotira ofaa iha quara amitora. Viva ofaa vira autireva iharo ekaa nai qata avuhainaara maaqunavuve, ekaa avuhainaara qiata vaiinti Iutaa vatanaakave, naareharovata, 10 nai qata Soromonura, paropeti vaiinti Nataanira, Benaiaara, avuhainaaraqaa maimaraara raqikuka, vika kia naarora.
11 Adoniaava kia vika naarovaro Nataaniva Soromonura nova Basebaava unaini oruntero vira irero tiharo, Hagitira maaqu Adoniaava viva nai avuhainaa vaiintiqama vivaro King Devitiva kia virara irivo. Are virara irirae kiae iriaro? 12 Ho kaiqe te koqe avu aato ai amiari vika kia aivata ai maaqu Soromonuravata arukaate.
13 Are vaakama King Devitiva inaini oruntera virara mintima tiane: Avuhainaao, are haaru nena kauqu aiqiqaa aqukehara tiriara tihara, Naantiara ai maaqu Soromonuva ti vatuka varero avuhainaa vaiintiqama vuanarove, tianarave. Ho nantivaroe Adoniaava vate avuhainaa vaiintiqama vivo? tiane. 14 Ho Basebaao, are oru King Devitira hampata uva ti vairaqe tevata viraqi oriqete ai uva vira tiva kempukaiqama kaare, tiro.
15 Nataaniva minti tuvaro Basebaava avuhainaa vaiinti tavareva viva vaito rumuraqi viro.
Avuhainaa vaiinti viva naampaiqama vuvaro Abisaakiva Sunemihainaa nahentivano viraqaa raqiki vauvaro 16 Basebaava avuhainaa vaiinti aumanto oruntero vira avuqaa kankakaama viro vauvaro avuhainaa vaiintivano vira irero tiharo, Are nana haikarae aniaro? tiro.
17 Tuvaro ho Basebaava virara tiharo, Mpo, avuhainaao, haaru are nena Variqa Nora Kotira autuqaa nena kauqu aiqiqaa aqu kehara tiriara minti tiva taanarave. Are tihara, Ai maaqu Soromonuva ti vatuka varero avuhainaa vaiintiqama viro ti avuhainaa taintaqaa oquviro varianarove, tianarave. 18 Are minti tiva taarava vaivarovata, vate Adoniaava avuhainaa vaiintiqama vivo. Are virara kiama iriaro.
19 Viva purumakau qorave, vaata vai purumakau naative, airi sipisipive, arukero Kotira iha quara amitaivo. Viva mintireva iharo ekaa ai maaqunavuve, Kotira kaiqa vara amite vaira Abiataarave, iqoka vaiintiqaa raqiki vaira Ioaapirave, vi karara nare inaini vuate tiro, naareharo ai maaqu Soromonura kia aaraivo.
20 Avuhainaao, iriane. Tavave ai vatuka varero avuhainaa vaiinti variainarara ekaa Isareri vaiinti nahenti are vika tiva nimiane ti, ai veka vaiha ariqaa avu vate variavo.
21 Ho are vate kia vika tiva nimiraitira qutu virera, vika Soromonuka titanta taveha qorahaatantave tivakeha titanta haruma kevarave, tiro.
22 Basebaava vi uvara qaqi ti vauvaro Nataaniva avuhainaara naavuqi oruntomanta 23 vira kaiqa vaiinti vira tave avuhainaa vaiinti vuru tiva ami tiha, Paropeti vaiinti Nataaniva ai tavareva urivo, tuvaro viva hove tuvaro ˻Basebaava vi rumuraqihairo vevantovaro˼ Nataaniva oriqetero avuhainaara aumanto oruntero vira avuqaa kankakaama viro nai viri vataini kero vaura.
24 Viva kankakaamavi vaiharo Devitira irero tiharo, Avuhainaao, quqaae are Adoniaarara tihara, Viva ti vatuka varero avuhainaava vaiharo ti avuhainaa taintaqaa oquviro varianarove, tianarave?
25 Vate maa entaraqaa Adoniaava vonaini oru airi purumakauve, sipisipive, vaata vai purumakaura naative, arukero Kotira ofaa iha quara amitaivo. Viva ai maaqunavuve, iqoka vaiintiqaa raqikiaka qiata vaiintive, Kotira kaiqa vara amitai vaiintira Abiataarave, naarama tero vira hampata kara naate timanta, vate vika mini Adoniaara hampata vaiha karavata namarivata nehama vika Adoniaarara quaheha tiha, King Adoniaava vukaiqama kero qaqi variqiro vuarire, ti variavo. 26 Adoniaava Kotira kaiqa vara amitai vaiintira Sadokirave, Benaiaarave, Soromonurave, tive kia haaraivo.
27 Avuhainaao, quqaae are tinavu nena kaiqa vaiintinavu kia tiva timiraitira, are Adoniaarara viva ti vatuka varero avuhainaa vaiintiqama vuanarove tianarave? tiro.
Devitiva Soromonura noraiqama kora
28 Nataaniva minti tuvaro King Devitiva nai kaiqa vaiintiara tiharo, Ne Basebaara qaiqaa aaraivaro uruarire, tumanta vika vira aarovaro viva oru avuhainaara aaqanto himpiro vaura.
29 Mini vauvaro avuhainaava virara tiharo, Noravano Kotiva ekaa enta variqiro vi vaiva, viva ekaa vo maara vo maaraqihairo ti ruaruama timite vaivave. Haaru te vira autuqaa tiha, 30 Te Nora Kotira Isareri Variqa avuqaa tenta kauqu aiqiqaa aquke tiha, Naantiara ai maaqu Soromonuva ti vatuka varero avuhainaa vaiintiqama vuanarove, tunarave. Ho vate vi uvava vivauma varianarove, tiro.
31 Minti tuvaro Basebaava kankakaama viro nai viri vatainiqama kero King Devitirara tiharo, Mpo, ti nora vaiinti King Devitio, are ekaa enta qaqi variqira vuane, tiro.
32 Minti tuvaro King Devitiva Jehoiadaara maaqu Benaiaaravata, Kotira kaiqa vara amito vaiintira Sadokiravata, paropeti vaiinti Nataaniravata naaromanta anuvaro 33 viva vinavukara tiharo, Nenavu ti opisiqi kaiqa vare varia vaiintika hampata otunte, ti maaqu Soromonura tiva amivaro viva ti donkiqaa oquvi vaira vira vita vare Gihonini Ruvu Namarivano vainaini vuate.
34 Ne vira mini muntu kaimanta Sadokika Nataanika vahavera Soromonura qiataqaa aqu amiteha vira noraiqama kaivaro viva Isareri avuhainaa vaiintivano variarire. Ne vira noraiqamake, aanumaara/noma vuaqeha naveraitiha mintima tiate: King Soromonuva vukai entama qaqi variqiro vuarire, tiate.
35 Ne mintimake vira vita vare urivaro viva ti avuhainaa taintaqaa uru oquviro variarire. Te vira noraiqama kauraro viva ti vatuka varero avuhainaa vaiintivano vaiharo Isareriqaavata Iutaaqaavata raqikiarire, tiro.
36 Devitiva minti tuvaro Benaiaava virara tiharo, Koqeve. Kairaro Noravano Kotiva ai Variqavano ekaa vi haikara autiraro are tinantema kero qovaraiqiarire. 37 Noravano Kotiva ai kahaqintema kero, viva Soromonura hampata vaiharo viravata kahaqiarire. Noravano Kotiva Soromonura koqema amitairaro viva avuhainaa vaiinti mpeqavano vaiharo ai nora autuvata aatara kero nai nora autu vataava variarire, tura.
38 Ho Sadokiva, Nataaniva, Benaiaava, iqoka vaiinti avuhainaaraqaa maimaraara raqikuka Keretihainaakave, Peletihainaakave, vika Soromonurara tuvaro viva King Devitira donkiqaa oquvi vaumanta vika vira vita vare Gihonini Ruvu Namari vaunaini otu vura.
39 Mini vuvaro Sadokiva Nora Kotira seri naavuqihairo orivi vahavera sipisipi komuqi nonkutora vare vura qihia kero Soromonura qiataqaa aqu amitero vira noraiqama kora. Mintima komanta vika aanumaara/noma vuaqomanta ekaa vaiinti nahenti mini vauka naveraitiha, King Soromonuva vukaiqama kero qaqi variqiro vuarire, ti vaura.
40 Ekaa vaiinti nahenti Soromonura avata vare Ieruharemini viha voqavata quahaqi viha naveraitiha aanumaara/noma vuaqaqi vi vauvarora tiro, vatavano qaki qaki i vaura.
Adoniaava King Soromonura aatu qetora
41 Mintumanta Adoniaavavata viva naaro vaiintikavata kara nama taiqa kareka auti vaiha, noraiqaake naveraiti vau uvara nontanta/otata irura.
Ioaapiva aanumaara/noma vuaqora iriro tiharo, Nana haikavanoe Ieruharemini qovaraiqivo? tiro.
42 Ioaapiva qaqi uva ti vauvaro Kotira kaiqa vara amito vaiintira Abiataara maaqu Ionataaniva vika unaini oruntovaro Adoniaava virara tiharo, Maini aniane. Are koqe vaiintivano variararo ai vakaakavano koqe vakaakama varianarove, tiro.
43 Minti tuvaro Ionataaniva aqao tiro, Te kiama koqe vakaaka vare anuro. Tinavu nora vaiinti King Devitiva nai Soromonura noraiqama kaivaro vivama avuhainaa vaiintiqama vivo.
44 Devitiva Sadokiravata, Nataaniravata, Benaiaaravata, avuhainaaraqaa maimaraara raqikiakavata, nititaimanta vika Soromonura hampata vuavaro Soromonuva King Devitira donkiqaa oquviro vimanta 45 vika Gihonini Ruvu Namari vainaini vuamanta Sadokika, Nataanika, vahavera Soromonura qiataqaa aqu amiteha vira noraiqama kaavaro viva avuhainaa vaiintiqama vivo.
Mintimanta vika tuvurante naveraitivaqi viha quaha quahamaqi Ieruharemini vuamanta vaiinti nahenti Ieruharemiqi variakavata noraiqaake naveraiti varia uva nontantara/otatara ne iriavo.
46 Ho vate Soromonuva avuhainaa taintaqaa oquvi vaivo. 47 Avuhainaara qiata vaiinti vika oru King Devitira tave vira quahama amiteha virara mintima ti: Kotiva Soromonura koqema amitero kempukaiqama amitairaro viva avuhainaa vaiinti kempukavano vairaro Kotiva vira autu noraiqama kairaro vira nora autuvano ai nora autuvata aatara kaarire, tiavaro King Devitiva nai anu kimaarama kero nai vaitai taintaraqaa vaiharo Nora Kotira autu tuahera kero 48 tiharo, Aniqe tenavu tentanavu Isareri Variqa Nora Kotira autu tuahera kaare. Vate ti maaqu vovano ti vatuka varero avuhainaa vaiintiqama vivaro Noravano Kotiva ti qaqi kaimanta ˻te kia qutiraiti˼, tenta tivuqohai maa entara qovaraiqi haikara tavauro, tivo. Devitiva mintima tivo, tiro.
49 Ionataaniva vi uvara tumanta Adoniaara hampata kara ne vauka vi uvara iruvaro aatu itomanta vika himpi ruqemake vona vona vura.
50 Adoniaava Soromonura aatu qetakero oru Nora Kotira seri naavuqi ofaa tainta hini hini kaantaraqaa aatotanta aututora totero vaura.
51 Viva mini vaumanta vokuka King Soromonura vuru tiva ami tiha, Adoniaava ai aatu qetakero ofaa tainta aatotanta tote vaivo. Viva tiharo, Kairaro King Soromonuva Kotira autuqaa tiriara tiharo, Te kia vira arukarerave tiarire, ti vaivo, ti.
52 Minti tuvaro Soromonuva tiharo, Te tavaariraro viva kia qora okara vo autirera, te kia qaqi kaariraro vovano vira qoraiqama amitaanarove. Viva qora okara autirera, viva qutuma vuanarove, tiro.
53 Minti tivakero King Soromonuva vokuka nititomanta vika oru ofaa taintaqaahai Adoniaara vita vare anuvaro, viva King Soromonura avuqaa kankakaama viro vauvaro Soromonuva virara nena maaqaini vuane tura.