1 SAMUERI
(1 Samuel – 1 Samuel)
1
Elakanaava nai naata vaintiaravatama kero Silo vatukaini vura
Efaraimura ankuqi vau vaiintiva, Elakanaava Efaraimu aiqinaini vau vatukara Ramaaqi vaura. Elakanaara anku okara maantima vaura:
Elakanaara qova Jerohaamuva vauvaro Jerohaamura qova Elihuva vauvaro Elihura qova Tohuva vauvaro Tohura qova Sufuva vaura.
Elakanaava nahenti taaraqanta Hanaaka Peninaaka varatovaro Peninaava vainti vonavu vatatovaro Hanaava kia vainti vataraitiro, qaqi naahiarama/qururaiqama viro vaura.
Ho Elakanaava Noravano Kotiva ekaa kempuka vatai Variqara autu tuahereharo ofaa iha quara amitareva vo ihi vo ihi Ramaa mini kero Silo vatukaini vi vaura.
Elira maaqutanta Hopinika Finiaasika Siloqi Nora Kotira kaiqa vara amite vautanta vauvaro Elakanaava oru vitanta unaini vaiharo vitanta kaamato entaraqaa ofaa iha Kotira quara amite vaura.
Ho vi entaraqaa viva Kotira ofaa iha quara amitareva u matira viraqihairo hini mati raira keharo Peninaara, nai vaintiaravata vohaa tataa nimiro, Hanaara vira taara tataa ami vaura. Elakanaava vo ihi vo ihi mintima keharo mati raira keharo vinavuka nimi vaura. Viva Hanaarara voqama kero antuqa aruvarora tiro, viva mati airiqama kero Hanaara ami vaura. Ho Noravano Kotiva Hanaara kia vainti amuvaro viva qaqi naahiarama/qururaiqama viro vaura.
Hanaava kia vainti vatora kaara vira qiariva virara uva virera tiva amitaqiro vuvaro Hanaara muntukavano qoraiquvaro vaura.
Vo ihi vo ihi vinavuka Silo vatukaini Nora Kotira naavuqi vi vau entara Peninaava mintima keharo Hanaara uva virera tiva amitaqiro vi vauvaro Hanaava Peninaava tu uvara kaara kia karavata naraitiro, qaqi variqiro viharo iqi rataqiro vi vaura.
Viva iqi rate vauvaro Elakanaava vira irero tiharo, Mpo, are nana kaarae iqi ratehara kia karavata naraitira variaro? Nana kaarae ai muntukavano qoraiqivara variaro? Quqaama are kia vainti vataarava variaro. Mpo, are maaqu kauqurutanta vatataaraitirio, kiae ai muntukavano tiriara avuni vaitirio? tiro. Elakanaava minti turama.
Hanaava nora maaraqi vaiharo Nora Kotira aarora
9-10 Ho vo enta vinavuka Siloqi vaiha kara nama taiqa kovaro Hanaava himpiro oru Kotira Seri Naavu vaunaini vauvaro vira muntukavano voqamakero qoraiquvaro iqi rateharo Nora Kotira aare vaura.
Vi entara Kotira kaiqa vara amite vau vaiintiva, Eliva Nora Kotira Seri Naavu qentiana oquviro vauvaro 11 Hanaava Kotira aareharo nai kauqu aiqiqaa aqu kero tiharo, Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Mpo, te ai kaiqa nahentivano nora maaraqi vaunara taveharama kia tiriara tauru kaane. Mpo, are qorainti vainti vo ti timirera, te vira nina kaama amiteha nina amiariraro viva ai kaiqa vaiinti vaiharo nai qaqi variqiro vuaina entara ai kaiqaqai varaqiro vuarire. Te qioqama taari vira qiata kauhi kia toqa karaiti, vira okauvata kia muqu kevarave, tiro.
12-13 Hanaava vukaiqama kero Nora Kotira evaara aaramaqiro viharo kia uva tiraitiro, nai avu aatoqihairo Nora Kotira aare vaura. Viva mintima kero Nora Kotira aare vauvaro Eliva vitini vaiharo tavovaro Hanaara novano qaki qaki i vauvaro nai aatoqihairo irikero tiharo, Viti nahentiva airi uaini namakero vueraiqamama vivo, tiro.
14 Minti tivakero virara tiharo, Taireve are vueraiqina okarara qaqira kenarave? Are maa naavuraqihaira vevantera viraro ai avu aatovano kanko iarire, tiro.
15 Eliva minti tuvaro Hanaava nai tiva amiro tiharo, Aqao, nora vaiintio, kiama te biaave, uainive, neha vueraiquro. Tiqi nora maaravano vaivaro ti muntukavanovata voqama kero qoraiqira kaara te ekaa vi maarara Nora Kotira tiva ami vauro. 16 Are kia tiriara qora nahentive tiane. Ti muntukavano voqama kero qoraiqimanta te Kotira aareha ekaa vi uvara vira tiva ami vaurara are ti taveharama minti tiaro, tiro.
17 Hanaava minti tuvaro Eliva virara tiharo, Mpo, ai muntukavano qihaaqirara vuane. Tinavu Isareri Variqavano are nana haikara vira irenara ai amianarove, tiro.
18 Eliva minti tuvaro Hanaava tiharo, Mpo, nora vaiintio, are ti koqema timitaanara virara koqevema turo, tiva kero viraqaahairo oru kara novaro vira maaravano taiqa vuvaro vaura.
Samuerira vatatora
19 Ho vira qararaa toqaqi vinavuka himpi oru Nora Kotira autu tuaherake, viraqaahai anirante nái maaqa Ramaini oru vaura.
Elakanaava nai naata Hanaakantiro nuvaro Noravano Kotiva Hanaava vira aaro uvara hoqama amitora.
20 Mintuvaro Hanaava vainti taiqama viro qorainti vainti vatatero vira autu nteharo Samuerirave – Kotiva irirave tiro. Hanaava tiharo, Te Nora Kotira naaruraro viva ti qorainti vainti timivo, tiro.
21 Ho vi ihira Elakanaava nai Kotirara mintirerave tivatai uvarara iriharo, viva nai naata vaintiaravata qaiqaa Silo vatukaini oru ofaa Nora Kotira iha quara amitareva vuvaro 22 Hanaava kia mini viraitiro, viva Elakanaarara tiharo, Vaintiruvano naama qaqira kaaina entara te vira vita vare vuru Nora Kotira amiariraro viva nai qaqi variqiro vuaina entara Nora Kotira Naavu viraqi variarire, tiro.
23 Minti tuvaro Elakanaava tiharo, Ho are nena avu aato utinara vira avataane. Are maini variqira viraro vaintivano naama qaqira kaarire. Are nena kauqu aiqiqaa aqukera tivataana uvara Noravano Kotiva ai kahaqiraro vi uvava vivau variarire, tiro.
Minti tuvaro Hanaava maaqaini vaiharo nai maaqu viraqaa raqikiqiro vuvaro 24 viva naama qaqira kora. Ho Samueriva vainti naatiru vau entara vira nova vira vita varero vuru Nora Kotira amireva vura.
Viva vira vite vireva iharo, purumakau qora vo taaramo ihi varakoravata, porihi/voruhi uta noravata, memeraa pahiqi uaini kaqatoravata, varero, Nora Kotira Naavuvano Silo vatukaini vaunaini ˻vokuka hampata˼ vura.
25 Mini orunte vinavuka purumakau vira aruke ˻Kotira ofaa iha quara amite˼, viraqaahai Samuerira vita vare Eliva vaunaini vuru kora.
26 Mintuvaro Hanaava Elirara tiharo, Nora vaiintio, are tiriara irie taaro, kiae iritaaro? Haaru te maini himpite vaiha Nora Kotira aare vaunarave. 27 Te Nora Kotira aareha tiha, Mpo, vainti ti timiane, tivake vira irauraro viva ti uva iriro vainti ti timirave. 28 Viva mintirara ti, vate te vi vaintirura Nora Kotira nai amirerave. Vi vaintiva ekaa nai qaqi variqiro vuaina entara Nora Kotira kaiqaqai vara amitaqiro vuarire, tumanta vinavuka mini vaiha Nora Kotira quahama amiteha vira autu tuahera kora.