2
Kotiva Elaitaara vita varovaro naaruvaini vura
Noravano Kotiva vetoraqohairo Elaitaara vita varero naaruvaini vuarira entava aumaiqumanta Elaitaaka Elisaaka Giligaali vatuka ke aaraini vura.
Elaitaava Elisaarara tiharo, Noravano Kotiva tiriara Betelini vuane timanta, te mini vuarirara are mainima variane, tuvaro Elisaava aqao tiro, Noravano Kotiva qaqi variqiro vi vaira autuqaavata, ai autuqaavata te quqaama turo: Te ai hampata vairerave, tiro. Elisaava minti tiva kero Elaitaakantiro Betelini vura.
Vitanta Betelini oruntomanta paropeti vaiinti mini vauka ani Elisaara ireha tiha, Vatema Noravano Kotiva ai nora vaiinti vita varairara ˻are nenaraa vainarave˼. Are virara irianarave, kiae irianarave? tuvaro Elisaava vika nai tiva nimiro tiharo, Te virara irunarave. Ne kiama qaiqaavata vi haikarara tiate, tiro.
Minti tivakero vauvaro Elaitaava Elisaarara tiharo, Noravano Kotiva tiriara Ierikoni vuane timanta te mini vuarirara are mainima variane, tuvaro Elisaava aqao tiro, Noravano Kotiva ekaa enta qaqi variqiro vi vaira autuqaavata, ai autuqaavata te quqaama turo: Te ai hampata vairerave, tiva kero Elaitaakantiro Ierikoni vura.
Vitanta Ierikoni oruntomanta paropeti vaiinti mini vauka ani Elisaara ireha tiha, Vatema Noravano Kotiva ai nora vaiinti vita varairara are nenaraa vainarave.˼ Are virara irianarave, kiae irianarave? tuvaro Elisaava vika nái tiva nimiro tiharo, Te virara irunarave. Ne kiama qaiqaavata vi haikarara tiate, tiro.
Minti tivakero vauvaro Elaitaava Elisaarara tiharo, Noravano Kotiva tiriara Iotani Namari vainaini vuane timanta te mini vuarirara are mainima variane, tiro.
Elaitaava minti tuvaro Elisaava aqao tiro, Noravano Kotiva qaqi variqiro vi vaira autuqaavata, ai autuqaavata te quqaama turo: Te ai hampata vairerave, tivakero Elaitaakantiro Iotani Namari vaunaini vura.
Vitanta aaraini vi vaumanta paropeti vaiinti 50navuvata Elaitaaka Elisaaka avata vare vumanta vitanta vivi, Iotani Namari vaunaini otunte mini vaumanta paropeti vikavata vutuni himpite vaiha vitanta aituti vaura.
Ho Elaitaava nai vukai tavunauta aqutora ravaqaa kero ququrama kero viraqohairo namari ruqutu kovaro namarivano rairaviro hini hini vaumanta vitanta tavaaraqaa vatavano aaharaiqama vuraqaa taqa vare hini mantaraini vura.
Vitanta mini orunte, Elaitaava Elisaarara tiharo, Aumakaama Noravano Kotiva ti tivita varairaqe te ai maini kararave. Ho te nana haikae naane ai autu amite vuare? tiro.
Minti tuvaro Elisaava nai tiva amiro tiharo, Mpo, nai qova nai maaqu hoqarenaara airaira voqavata amintema kera, are Kotiva ai ami kempukara vira voqavata ti timiraqe te ai vatuka vare, ai aanante paropeti kaiqa varaare, tiro.
10 Elisaava minti tuvaro Elaitaava tiharo, Ike, vi haikarara are ti iraanara, te kiama ho qihaaqamake ai amirarave. Ho Noravano Kotiva ti tivita varero vuainara are vaihara tavairera, are homa vi kempukara varenarave. Are vaihara kia tavairera, are kia ho vi kempukara varenarave, tiro.
11 Minti tivakero vitanta aaraini viha uva tivaqi vi vauvaro vaakama iha auru voqaava qovarama vuvaro viraqi ohinavuvano iqoka kaari rarau vare vitanta tavaarana aninte raira kovaro, viraqaahairo nora vetoravano utiharo Elaitaara vita varovaro viva naaruvaini vura.
12 Vetoravano Elaitaara vita varovaro naaruvaini vuvaro Elisaava tavero naveraitiharo, Mpo, ti qo, ti qo, iqoka kaarivata iqoka vaiintivata viraqi vaiha Isareri kahaqiantema kera, are kempukavano Isareri kahaqiaravave, tiro. Minti tivakero viva kia Elaitaara qaiqaavata tavora.
Ho Elaitaava naaruvaini vuvaro Elisaara muntukavano qoraiquvaro viva mpo ike tiharo nai tavunauta aqutora qaqini varakero tavaaraqaa qunahi kero, 13 Elaitaara tavunautavano vataini hiqintura utu varero anirantero Iotani Namari auvahini oru himpiro vaura.
14 Ho Elisaava tavuna virauta varero otu namari vira ruqutukero tiharo, Mpo, Noravano Kotiva Elaitaara hampata vaintema kero, viva ti hampatavata varianarove? tivakero viva namari ruqutu kovaro vaakama namarivano rairaviro hini hini vauvaro tavaaraqaa aahara vata vauvaro viva taqa varero hini mantaraini vura.
15 Mintumanta paropeti vaiinti Ierikohai ani tave vauka tiha, Ho tavaate. Kotiva Elaitaara ami kempukava Elisaaraqaavata vaivo, tivake vika viva vaunaini oru tori kauru aravi nái qiata vatainiqamake tiha,
16 Ho tavaane. Tenavu kempuka vaiinti 50navuma vauro. Ho are qaqi kairaqe tenavu ai nora vaiinti ranteha tavaare. Nora Kotira Maraquravano vira vita varero vuruvi aiqinainie kaivo uqitainie kaivo? tuvaro Elisaava aqao tiro, Kia vuate, tiro.
17 Elisaava minti tumantavata, vika kempukaiqamake Elisaara iramaqi vuvaro vira popohovaro tiharo, Hove. Ne vira rantareka vuate, tumanta vika 50navu taaramo entanavuara Elaitaara rantaqi vi, kia ranta kora. 18 Vika orurante Elisaava Ierikoni vaunaini anintovaro Elisaava vi vaiintikara tiharo, Te niara kia vuate turamantavata, ne kia ti uva iriavo, tura.
Elisaava nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varora
19 Elisaava Ierikoni vaumanta Ierikohainaa vaiinti vika aninte Elisaarara tiha, Nora vaiintio, are tavaane. Maa vatukava koqe vataini vaivarovata, namarivano kia koqe ivaro karavanovata kia koqemakero qampiqe vaivo, ti.
20 Vika minti tuvaro Elisaava tiharo, Ne oru qaraaka tanuqi hore qihiake vare viri ti timiate, tumanta ho vika Elisaava tuntemake, vare vira vuru amura.
21 Vira amuvaro Elisaava ruvu namari tuvunaini hore vira namariqi aqukero tiharo, Noravano Kotiva mintima tivo:
Te maa namarira koqema kauraro koqema vivo.
Namarivano kia qaiqaavata qoraiqama viro vainti naati arukaanarove.
Mintiraro karavanovata koqemakero qampiqaanarove tivo, tiro.
22 Ho Elisaava tuntema kero, namarivano koqema viro variqiro aniro, vate maa entaravata mintima kero vairo.
23 Ho Elisaava Ieriko kero Betelini vura. Viva aaraini vi vaumanta vi vatukaraqihai qaraaka vaiinti airitahaa vira tave, vira naaraihama amiteha vira uva virera tiva amiteha tiha, Ae, qivoriha ntuqiravave, maihaira vuane. Qivoriha ntuqiravave, maihaira vuane, ti vaura.
24 Vika minti ti vauvaro Elisaava tuqantaa viro kempuka viri aratero vika taveharo Nora Kotira autuqaa naveraitiharo, Kaivaro viva ni qoraiqama kaira ne vaaquqama vuate, tumanta bea taaraqantavano nantaqihai tuvunte, qaraaka vaiinti 42navu aruke ruqeqaama kora.
25 Ho Elisaava Kaameli Aiqinaini oru viro, viraqaahairo anirantero Sameriaini vura.