2 TESARONAIKA
Poruva Tesaronaikaa vatanaakara vo qara naantiara vara kora
Ihura qaqi vara himpima kovaro naaruvaini oru vauvaro 21 ihie aitarovaro Poruva maa uvara qara ruva tora. Tesaronaikaini vauka hininavu Karaitiva qaiqaa tuvuaina entara veka vaiha kaiqa qaqirake qumina vauvaro vira kaara Poruva vikara kempukaiqama kero tiharo, Qaqi kaiqa varaqi viha Karaitiva qaiqaa tuvuaina entara veka variate, tura. Vikara kaiqa varaate tivakero maa uvara qara ruva nimitora.
1
Te Poruka. Tevata, Sailaasivavata, Timotivavata, tenavu ne Kotira vaiinti nahenti Tesaronaikaini variakara ni qara ruva nimite. Ne tinavu Qova Kotivavata, Ihu Karaitiva Noravanovata ikama variara.
Tinavu Qova Kotivavata, tinavu Nora Vaiintivano Karaitivavata, ni aaqurihama nimiteharo koqema nimitaivaro ni muntukaqihairo paru i vaira variata.
Kotirara koqeve tura
Ti qata vakaao, tenavu niara irihama vo enta vo enta Kotirara koqema iarao tiariravaqaima tinavuqi vaimanta vaunara. Ne Karaitirara quqaave tivake viraqaahai voqavata virara kempukaiqamake iriqi vi variarara ti, tenavu homa niara Kotirara koqema iarao tivaqi virara. Nariara nariara muntuka vataa okarava niqi voqavata vairara ti, tenavu homa niara Kotirara koqema iarao tivaqi virara.
Ne mintiaqi vi variarara ti, tenavu Kotira vaiinti nahenti vokiaka nivutana vaiha ni mahuta ti vaunara. Ne Ihura vaiinti nahenti variamanta vira kaara vonavu ni qoraiqama nimite variamanta ne nora maara vareha ne kia popoharaiti, kempukaiqamake Karaitirara iriqi vi variarara ti, tenavu ni mahuta ti vaunara.
Ne maara varaqi vi variarara Kotiva virara kia tauru karaitiro, viva vaiinti nahenti uva avuqavuqama kero iri vaiva vaimantara ti, ne Kotiva raqiki vainaini vireka iha, nora maara varaqi vi vaivaro Kotiva niara vika ti vatukaini ho uru vaikavema tianaro.
Kotiva avuqavuqama kero uva iri vaivara tiro, ˻ekaara entaqaa˼ viva ni qoraiqama nimiteha maara niqaa vate variaka náivata qoraiqama nimiteharo vikaqaa maara vateharo nivata tinavuvata maara qaqini varakero vuaqa rava timitaanaro. Vi entaraqaa Noravano Ihuva naaruvaihairo nai enseli kempukanavu hampata qovaraiqama viro nora iha itaainara hampata tuvurero Kotirara kia iri vai vaiinti nahentikave, Ihu Karaitira vakaakara qumina uvave ti vai vaiinti nahentikave, vika vika ruqutuanaro.
Viva vi vaiinti nahentika nititama kaira vika Nora aaqantohai niaraini nariara kanta oru vaiha ekaa enta vaaquqamavi variqi viha, kia Nora Vaiinti mpeqa okara takuqi vairavata ho tavevara.
10 Vi entara Ihuva tuviraro virara quqaave ti vaiinti nahentika vira autu noraiqama keha tuahera kevara. Tenavu Ihurara ni tiva nimuramanta ne quqaave tiakara ti, nevata vi entara vi vaiinti nahentika nivutaini vaivara.
11 Tenavu virara irihama Kotiva ni kahaqama nimitaarire ti, vo enta vo enta Kotira niara aare vaunara. Niara koqe aaraqaa vuate tiro, Kotiva ni naarama tairara iriha tenavu Kotira aarama nimite vaunara. Ne Karaitirara kempukaiqamake iriqi viha koqe kaiqaqai varaqi vi vaivaro Kotiva ni kempukaiqama nimitaira ne vi kaiqara vi kaiqara ho varaqi vuate ti, tenavu Kotira aare vaunara.
12 Ne mintimake koqe kaiqa varaqi vi vaivaro tinavu Nora Vaiinti Ihura autuvano virini qiraro ni nutuvanovata virini qiarira. Kotivavata, Noravano Ihu Karaitivavata, ni aaqurihama nimiteharo koqema nimitaqi vi vaira ne homa mintiaqi vivara.