IEREMAIAA
(Jeremiah – Jeremaia)
Kotiva nai uva tiva qoqaiqiarire tiro, Ieremaiaara aarora. Vi entara Ieremaiaava qaraaka vaiintivano vaiharo King Josaiava Iutaaqaa raqiki vau entara Kotira uva 18 ihiara vaiinti nahenti tiva nimiqiro viro, qaiqaa King Joahaasiva raqiki vau entara 3 torara vaiinti nahenti uva tiva nimiqiro viro, qaiqaa King Jehoiakimiva raqiki vau entara 11 ihiara vaiinti nahenti uva tiva nimiqiro viro, qaiqaa Jehoiakiniva raqiki vau entara 3 torara vaiinti nahenti uva tiva nimiqiro viro, qaiqaa Sedekaiava raqiki vau entara 11 ihiara vaiinti nahenti uva tiva nimiqiro vura. (627 BK – 586 BK = 40 ihi)
Vi entara Iutaa vatanaaka una variqa, vo variqa vo variqa avataqi viha qora kaiqa vo kaiqa vo kaiqa vare vauvaro Ieremaiaava qaiqaa qaiqaa vikara tiharo, Ne qora aara kia qaqira kaivera, Noravano Kotiva vo vatanaaka qaqi kairamanta vika Ieruharemivata Iutaa vata maatavata qoraiqama kevarave, tura.
Ho Ieremaiaava qaqi vau entara viva Kotira uva tiva nimi vauva vaura. Babironi vika King Nebukanesaava nai iqoka vaiinti hampata Ieruharemi vatuka aatara kero, Kotira Naavu ihaqohairo tatoqa kero, Ieruharemi vaantaavuravata rukavu raakavuma kora. Babironi vika Iutaa vatamaata qoraiqamake, Iutaa hini kuka aruke, hini kuka rumpa vare Babironi vataini vuru kora.
Ieremaiaava naantiara Iutaa vika Babironiqihai orurante nái maaqaini ani uvaravata vika tiva nimura.
Ho Ieremaiaava nai navunaaka Kotira uva tiva nimi vaumanta vika vira uva kia iriataa umanta kia irura. Vika vira naaraihama amiteha, vira qoraiqama amite vauvarovata, Ieremaiaava qaqiqai Kotira uva vika tiva nimi vaura. Viva Kotirara tiharo, Ihavano ite vaintema kero, ai uvavano ti avutaqi itaqiro vi vaivo. Te ai uva kia vika tiva nimiraiti, evaara vairerave tiarera, kia te ho evaara vairarave, tura.
1
Maa vukuraqi Kotiva uva qoqaiqama kero Ieremaiaara tiva amu uvara, vo uva vo uva qara ntuvatova vairo.
Ieremaiaava Hilkiara maaquvano vauvaro Hilkiava Benaminira vata Anatoti vatukaini Kotira kaiqa vara amite vaukaqihairo vovano vaura.
Hoqarero Emonira maaqu King Josaiava 13 ihinavuara Iutaaqaa raqiki vau entara Noravano Kotiva nai uva qoqaiqama kero Ieremaiaara tiva amura.
Vira naantiara Josaiara maaqu King Jehoiakimiva raqiki vau entara Noravano qaiqaa voki uvaravata Ieremaiaara tiva amiqiro vuvaro Josaiara maaqu vo, King Sedekaiava 11 ihiara raqiki vau entava anintomanta, vi ihira 5 toraqaa navutaaka ani Ieruharemiqi vau vaiinti nahentika naatarake rumpa vare, vo vataini vuru komanta mini vaura.
Kotiva nai uva tiva qoqaiqiarire tiro, Ieremaiaara aarora
Noravano ti Ieremaiaakara tiharo,
Te ai nora auhaqi kia ai autu kauna entara ai kaama taunarave.
Ai nova kia ai vatatai entara te ariara viva ti uva qoqaiqama kero vo vatanaa vo vatanaaka tiva nimianarove tunarave, tiro.
Minti tivera te vi uvara iri aqao ti, Mpo Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravave. Te kia uva tiva qovaramake varia okarara kankomake irunarave. Te qaraaka vaiintima vauro, turarovata Noravano tiriara tiharo, Kia are nenara te qaraaka vaiintima vauro, tiane. Te vo vatanaa vo vatanaaka varianaini ai atitaarirara are mini minima vuane. Te nana nana uva are vika tiva nimiane tiarirara are ekaa vi uvara vika tiva nimiane.
Te ai vataake vaiha ai ruaruama amitaainarara tira, kia are vika aatu qetaane. Te Noravano Kotikama vi uvara turo, tiro.
Minti tivakero Noravano nai kauqu tutukero ti noqaa vatero tiriara tiharo, Ho tavaane. Te tenta uva ai noqi vatauro. 10 Vate te ai noraiqama kaarirara are ti autuqaa vo vatanaa vo vatanaaka ti uva tiva nimiane.
Tuqa hampata ravau kaantemake, te vika qoraiqama kaainarave, vika naavu maaqa ravantiaqa aqukaainarave, are vika tiva nimiane.
Vika vehiqama virarave, navutaaka vika naatara kerarave, are vika tiva nimiane.
Vika naantiara qaiqaa koqemake vairarave, vika naavu maaqa qaiqaa kaqake vairarave, are vika tiva nimiane.
Noravano Kotiva minti tura.
Kotiva taara haika Ieremaiaara umiqora
11 Minti tivakero Noravano ti irero tiharo, Ieremaiao, are nana haikae tavaarao? tumanta te tiha, Te amoni katari kaarama tavauro ti.
12 Te minti turaro Noravano qaiqaa tiriara tiharo, Are avuqavu tiaro. Ti uvavano quqaa vi vau variarire ti, te vira aituti vauro, tiro. * Hiparu uva: Amoni katari kaara: shaked; aituti: shoked
13 Qaiqaa Noravano ti irero tiharo, Are nana haikae tavaarao? tumanta te tiha, Te tavauraro noti mantaraini nora kure vovano vaivaro viraqi namari nti vaivo. Vi namariva ntuva varero maa mantaraini virivi rauru kareva auti vaivo, ti.
14 Minti turaro viva tiriara tiharo, Vi namariva ntuvaqi anintema kero, noti mantaraihairo maa vataraqaa variaka vehi autu taiqa kaarirava anianarove.
15 Te Noravano Kotika ekaa noti mantaraini varia vatanaaka naarama kaari vika maini anivarave. Avuhainaaka vika nái iqoka vaiinti hampata maini aninte, nái avuhainaa tainta Ieruharemi vaantaavura qentiana arate vi vatukara ututumate vaivarave. Vika Ieruharemi vaantaavura ututumate, voki vatukara Iutaini vainaravata ututuma tevarave.
16 Ti vaiinti nahenti ti tauvaqa utu timite, vika nái una variqa autuke vataa haikara ofaa autu nimiteha vikara quahama nimite variarave. Vira kaara te anomake vika qoraiqama nimitarerave.
17 Ho are himpira qeramatera variane. Te ariara vi uvara vi uvara vika tiva nimiane tiarirara are ekaa vi uvara vika tiva nimiane. Kiama are vika aatu qetaane. Are vika aatu qetairera, te anomake qetara haika ai amiarirara are vika nivuqaa anomakera qetenarave.
18 Ho Ieremaiao, iriane. Te vate ai kempukaiqama kaarirara are kempukaiqamake aututaa vatukara voqaara vainarave. Aini pohi arataara voqaara, are paama tivakera vainarave. Baraasiqohai vaantaavura autu taavaro kempuka vaira voqaarama, are kempukaiqama kerama himpira vainarave. Are mintia kera vairamanta Iutaa avuhainaa vaiintive, vika qiata vaiintive, ti Kotika kaiqa vara timite varia vaiintikave, vaiinti nahentive, ekaa vika vika kiama ho ai vara muntuviqama kevarave.
19 Ekaa vika vika ai navutaiqiha kia ho ai aatarake ai vara muntuviqama kevarave. Te tentavano ainti vaiha ai ruaruama amitaainarave. Te Noravano Kotikama minti turo, tura.

*1:12: Hiparu uva: Amoni katari kaara: shaked; aituti: shoked