4
Ori 12navu mpaqi vuru vatora
Ekaa Isareri Iotani Namari taqa vare vuvaro Noravano Kotiva Iosuaarara tiharo, Isareri anku 12navuqihaira vaiinti vohaiqa vohaiqa kaamatera vikara mintima tiane: Kotira kaiqa vara amite variaka Iotani Namari avutaqaa himpi variara viraqaahai ne Isareri anku 12navuara irihama, nora ori 12navu mpaqike aqu vare tenavu vaitarera iainanaini vuru vataate, tiane, tiro.
Minti tuvaro Iosuaava vaiinti 12navu kaamatoka naarama kero vikara tiharo, Nenavu nenta Variqa Nora Kotira Vokisevano Iotani Namariqi vainaini otunte, vuruntoqamake nora ori vohaiqa vohaiqa mpaqike aqu vare uruate. Nenavu Isareri anku 12navuara irihama ori 12navu aqu vare uruate.
Noravano Kotiva vate ni Isareri vara nimitai kaiqara naantiara ne tauru kevorave ti, vika ori 12navu vare vuru vohaaraqaa vatevarave. Naantiara ni vaintivara ori vira okarara iraimanta ne mintima tiate: Haaru Nora Kotira Vokisevano Iotani Namari avutaqaa vauvaro namarivano aaharaiqama vurave, tiate. Naantiara Isareri vika ori vinavura taveha, maa entara qovaraiqirara kia tauru karaiti, qaqi iritevarave, tiro.
Iosuaava minti tumanta vika viva tunte ura. Noravano Kotiva Iosuaarara tuntemake, vika otu Iotani Namari avutaqaahai ori 12navu mpaqike vare urura. Vika Isareri anku 12navuara iriha nora ori vohaiqa vohaiqa aqu vare seri naavu maaqa kaqa tonaini vuru vatora.
Mintuvaro Iosuaava ˻tumanta˼ vokuka vo ori 12navu varake, Kotira kaiqa vara amite vauka Kotira Vokise aqute Iotani Namari avutaqaa himpite vaunaini ruvaaqumake vatora. Vi orinavuva vate maa entara qaqima vairo.
10 Nora Kotika Mosika ekaa uva Iosuaara tiva amuntemake, Kotira kaiqa vara amite vauka Kotira Vokise aqute Iotani Namari avutaqaa himpite vaumanta vaiinti nahenti vaaka namari taqa vare hini mantaraini oritarora.
11 Vika ekaa hini mantaraini oritare vaumanta, viraqaahai Kotira kaiqa vara amite vauka Nora Kotira Vokise aqu vare, oritare qaiqaa vaiinti nahenti avuni oru vaura.
12 Mosiva tuntemake, iqoka vaiinti Rubenira ankuve, Gaatira ankuve, Manasera anku hinive, iqoka raqireka qerama vare, vika naane vaiinti nahenti avuni Iotani Namari hini mantaraini oru vaura.
13 Nora Kotira avuqaa 40,000 iqoka vaiinti nái auvihehavaa vaqa ntuva vare Ieriko tataaqa uqitakanta oru vaura.
14 Vi entara Noravano Kotiva vaiinti nahenti nivuqaa nora kaiqa vara nimitorara iriha, ekaa Isareri vika Iosuaarara nora vaiintive tura. Vika tota Mosirara nora vaiintive tuntemake, Iosuaava qaqi vau entara viraravata nora vaiintive ti vaura.
15 ˻Ho ekaa Isareri Iotani Namari hini mantaraini oritarovaro˼ Noravano Kotiva Iosuaarara tiharo, 16 Ti kaiqa vara timiteha te uva tiva taatau tauna Vokisera aquteha variaka, are tiramanta vika Iotani Namari avutaqaahai uruate, tiro.
17 Minti tuvaro Iosuaava vikara tiharo, Nenavu Iotani Namari avutaqaahai uruate, tumanta 18 vika Iosuaava tuntemake qaqini vaarinte vuvaro, vaaka Iotani Namarivano qaiqaa huvura namarivano tuvi vauntema kero, tuvi vaura.
19 Avuhainaa tora 10 entaqaa ekaa Isareri Iotani Namari taqa vare hini mantaraini orunte, Ieriko tataaqa Giligaali vatukaini oru nái seri naavu maaqa kaqate vaura. Giligaali Ieriko tataaqa kuari avu urinaini vaura.
20 Vika nái seri naavu maaqa kaqate mini vauvaro Iosuaava vaiinti vonavu ori 12navu Iotani Namariqihai mpaqitora varakero, vohaaraqaa vaavi aratero 21 Isareriara tiharo, Naantiara ni naintivara nái qokavara ireha tiha, Nana haikara irihae maa orinavura vaavi aratorave? timanta 22 vika mintima tivarave: Haaru ekaa Isareri vaiinti nahenti Iotani Namari aaharaiqama vuraqaa taqa vare vu entarara irihama maa orinavura vaavi aratorave, tivarave.
23 Vate Noravano Kotiva ni Variqavano Iotani Namari aaharaiqama nimitaimanta ne taqa vare maini aniarave. Vate ni mintima nimitaintema kero, haaruvata Noravano Kotiva tinavu Variqavano Naare Namari aaharaiqama timitaimanta tenavu Isareri vi namarira taqa vare anunarave.
24 Noravano Kotiva minti minti irara ti, ekaa vataini variaka Nora Kotira kempukara kankomake irivarave. Ne vira aatu qeteha ekaa enta vira autu tuaheraqi vuate tiro, Nora Kotiva ni Variqavano ekaa vi kaiqara ni vara nimitairave, tiro. Iosuaava minti tura.