69
Devitiva maa ihira qara ntuvatora.
Mpo Kotio, ti ruaruama timitaane.
Namarivano ti vara nampiqama kareva auntana uru vaimantama vauro.
Te kapoqi rupeqavi vauraro ti aiquvano kempuka vataqaa ntava taarirava kia vaivo.
Mpo, te varuvaqi vauraro huvuravano ti nampiqama kareva auti vaimanta vauro.
Mpo, te airi tataa naverai tiha, Ti kahaqiane ti vauraro ti kempuka taiqa vivaro huntavanovata aaharaiqimantama vauro.
Te ai viriara qumina aitutumaqi vuraro ti avuantaiha itaivo.
 
Mpo, ti qumina navutaiqi variaka airitahaa variavo. Ti qiata kauhi airitahaa vaira viravata aatarake nai airitahaa variavo.
Ti navutaaka tiqaa uva vateva kia vaimanta, qumina ti vehi autu kareka auti variavo. Te kia vika ia haikara vo haikavata muara varauramanta, vika qumina kempukaiqamake tiha, Vi haikara tintanavu timiane ti variara.
Mpo Kotio, te ai uva, vo uva vo uva raqa kaunara, are kankoma kera iri tavaanarara ti, kia te vi uvara ho kukeqa kararave.
Are Noravano Kotiva ekaa kempuka vataavama variaro. Hauri ti qora okara kaara ariara noraiqaake iri variaka kaurira haika varevorave.
Mpo, are tinavu Isareri Variqavanoma variaro.
Hauri ti qora okara kaara ai rantareka auti variaka toqaavu ntaihaantorave.
 
Te ariarao ti, qaqi kauramanta ti navutaiqi variaka ti naaraihama timiteha tiriara qora uva ti variara. Vika mintiavaro ti voqamakero toqaavu harimanta vauro.
Te vo vatanaaka voqaara, tenta qata vakaukavara nivutaini vauro.
Ti nora maaqunavu, vo vataihainaara nunura amitaantemake, ti nunurama timite variara.
 
Mpo, ai Naavuara ti voqama kero hantuqa harimanta vaurava, ihavano itaintema kero, tiqi vaivo. (Ioni 2:17)
Ai Naavuara noraiqaake iriqi vi vaunara kaara vokiaka ariara qora uva ti variava tivata qoraiqama timite vaivo.
10 Mpo, te iqi rataqi viha karavata aurumate vauramanta, vika tiriara qora uva qaqiqai tivaqi vi variara.
11 Te kovaara utavaaqavata nonkute vauramanta, vika qaqiqai ti naaraihama timite variara.
12 Vaantaavura qentiana ruvaaqumavi variaka, vika ti tauvaqa vauraa uva ti variara.
Uaini neha vueraiqi variaka, vika ti naaraihama timiteha vo ihi vo ihi tiriara ti variara.
 
13 Vika mintiaveravata, te ai aareha tiha, Noravauvo, are nena kaama tena entaraqaa ti uva irihara ti kahaqama timitaane.
Kotio, ai muntukavano tiriara voqama kero vairara irihara, vo tivakera ti ruaruama timitaane.
14 Mpo, te kapoqi rupeqa vunaraqihaira ti ruaruama timitaane. Kia ti qaqi kairaqe te ekaara viraqi rupeqa vuare.
Ti navutaiqi variaka kauquqihaira ti qaqini vara kaane. Varuva namariqihaira ti qaqini vara kairaqe ho variare.
15 Mpo, kia qaqi kairaro huvura namarivano ekaara ti aqu ravaaqavu kaarire.
Kia qaqi kairaro varuva namarivano ti nampiqama kaarire.
Kia qaqi kairaro hiqainti novano ti ekaara tinta kaarire.
 
16 Noravauvo, ai muntukavano tiriara enena vairara irihara, vo tivakera ti uva iriane. Tuqantaavira ti aaqurihama timitaane.
17 Mpo, te ai kaiqa vaiinti vaurara kia kukeqavira variane. Nora maaravano tiqi vaimanta vaunarara tira, vaaka vo tivakera ti kahaqama timitaane.
18 Te unanaini anintera ti ruaruama timitaane. Ti navutaaka kauquqihaira qaqini vara kairaqe te ho variare.
 
19 Ti navutaaka qora uva tiriara ti variarave, ti naaraihama timite variarave, vika ti hutu vatainiqamake variarave, are ekaa virara virara irira tavaanarave.
20 Mpo, vika ti naaraihama timiteha tiriara qora uva tiava, ti muntuka qoraiqama kaivaro tiqi vai maarava ti kempuka taiqama kaivo.
Vaiinti vonavu ti aaqurihama timitevarave, turaro, kia voqavanovata mintivo. Vokiaka ti muntuka kukuqama timitevarave turaro, kia voqavanovata mintivo.
21 Ti karara hantuqa harimanta vauramanta vika hunkavi karara ti timiavo.
Ti namari naataa imanta vauramanta vika hunka vi uainira ti timiavo.
22 Oho, vika ruvaaqumavi kara ne vaivaro vi karava vika qoraiqama kairaqe te vikara huviqorave tiataarave.
Are vika ntaihaira kaavuntiqe te vikara huviqorave tiataarave.
23 Are kairaro vika nivu qimpa viramanta vika kia ho qaiqaavata tavaate.
Are kairamanta vika kia koqemake himpi viraiti, varuvarumaqi vuate.
24 Are nena arara ite vaina okarara vika numiqaane. Kairaro ai arara ite vairava ntaihairamanta qoraiqama vuate.
25 Are vika naavu maaqa vehi autu kairaro kia vovanovata ho viraqi variarire. Ekaa aru kairaro kia vovano vika seri naavu kaqataaraqi qaqi variarire.
26 Are ntaihaana vaiintika, vika vikavata ntataqi viha qoraiqama nimite variavo.
Are teqa taaqama kaana vaiintika, vika vi vaiintikavata voqavata qoraiqama nimite variamanta vika voqavata aihavira haika varaavo.
27 Kia vika qora kaiqa varaara tauru karaitira, vikaqaa vo uva vo uva vataane. Kia vika kuvantu nimitaane.
28 Qaqi variqi vi vaika nutu vukuqi qara ntuva taanaraqihaira vika nutu nunka kaane. Hauri vika nutuvano avuqavu ni vaika nutu vataakero vi vukuraqi variantorave.
 
29 Ti navutaaka ti qoraiqama timite variavera te nora maaraqi vauraro aiha vimantama vauro. Mpo Kotio, ti ruaruama timitera, ti antua timitaane.
 
30 Kotiva mintiraqe te ihi tivaqi viha vira autu tuahereha virara koqeve tivaqi vuariraro vira autuvano noraiqama vuarire.
 
31 Purumakau qoravano noruqama vira aruke Kotira iha quara amiterara Kotiva kia vi ofaarara noraiqaakero iriraitiro, viva te mintimake Kotirara koqeve tiainarara noraiqaakero iriharo quahaanaro.
32 Nora maaraqi variaka tavaivaro Kotiva ti ruaruama timitaira vikavata quaheha vaivara. Kotira rantareka auti variaka, vikavata qaiqaa kempukaiqamavi ho variqi vivara.
33 Vo haika vo haikara aavoqiaka vira aare variavaro Noravano Kotiva vika uva iri vairave.
Vira vaiinti nahenti rumpataaka, viva kia nunurama nimitaanaro.
34 Ho kairamanta naaruvaini variakavata, maa vataraqaa variakavata, nora namariqi vi ani variakavata, ekaa vika Kotira autu tuaheraqi vuate.
35 Kotiva Saioni vatukaqi varia vaiinti nahentika ruaruama nimitaira vika ho variate.
Viva Iutaa vataini vo vatuka vo vatuka qaiqaa autu nimitaira vaiinti nahenti qaiqaa oru vi vatukaraqi vaiha tiha, Maa tinavu vatama vaivo, tivarave.
36 Kotira kaiqa vaiinti nahenti minti tivake vaimanta vika vaintivaravata vi vatarara tinavu vatama vaivo tivakeha mini vaivara.
Kotirara muntuka vaika vi vataraqaa variqi vivarave.