RUTI
(Ruth — Rut)
1
Naomira vaati vaintivara Moapini qutu vura
Haaru, kia King Soruvave King Devitivave qovaraiqu entara, qiata vaiinti vo vaiinti vo vaiintivano Isareriqaa hampiara voqaara raqiki vau entara, karara aavoqu entava qovaraiqura.
Vi entara Betarihemi vatuka Iutaa vataini vau vaiintiva nai nahentivata nai maaqutanta vatamakero Moapi vataini oru vahuqa vaireva vura. Vi vaiintira autu Elimerekira, vira naata autu Naomira, vira maaqutanta autu Maalonika Kilionika. Vinavuka Efaraatara ankuqihainaaka Betarihemi vatuka Iutaa vataini vaura ke, Moapi vataini vaireka, vuvaro Elimerekiva mini variro vuru qutu vuvaro Naomiva tentoqa vaiharo nai maaqutanta hampata mini vaura.
Ho Naomiva Moapi mini vaumanta vira maaqutanta Moapihainaa nahentitanta Oripaaka Rutika varate vaura. Vitanta varate vauvaro 10 ihi aitaromanta Maalonika Kilionika vitantavata qutu vura. Vira vaativanovata vira maaqutantavata qutu vuvaro Naomiva nariaraa mini vaura.
Rutiva kia Naomira tutakora
Ho Noravano Kotiva Iutaini nai vaiinti nahenti koqema nimitovaro vi vataraqaa kara koqema kero qampiqero mpeqaiquvaro Naomiva Moapini vaiharo vi uvara iriro, viva nai naaqututanta hampata Moapi vata mini kero nai maaqaini anirantero vuainarara qeramatero vaura.
Naomiva nai naaqututanta hampata himpiro anirantero nai maaqa Iutaini vireva aaraini viharo nai naaqututantara tiharo, Netanta anirante nenta maaqaini nenta noka qoka hampata variate. Mpo, netanta tivata, qutu vuanavukavata, koqema timitaantema kero, Noravano Kotiva nintatanta koqema nimitaarire. Ho Noravano Kotiva nitanta kahaqira netanta qaiqaa vaati varatetanta, qaiqaa koqemaketantama vaivarave, tiro.
Naomiva minti tivakero viva nai naaqutu vitanta moqakero kukuqama nimitero vuare tumanta vira naaqututanta voqamake iqi ratora. 10 Vitanta iqi rateha virara tiha, Mpo, kiave. Tetanta ainti ai navunaaka varianaini virerave, ti.
11 Minti tuvaro Naomiva vitantara aqao tiro, Mpo ti raavuratantavauvo, netanta anirantetanta vuate. Nana haikara irihae netanta ti hampata vireka auti variavo? Netanta tiriara viva qorainti votanta vatataira vitanta noruqamavi titanta varaate, tivakehae ti hampata vireka auti variavo?
12 Te kontaiqamama vuro. Kiama ho te qaiqaa qorainti varaainarave. Ho netanta anirante nentatanta maaqaini vuate. Te vate qorainti vare vo enta vaintitanta vatataarera, 13 netanta hoe vitanta veka vaimanta noruqama vivarave? Netanta kia vo qorainti vararaiti, vitanta veka hoe qaqi vaivarave? Kiave. Netanta kia ho mintivarave. Mpo, Noravano Kotiva ti qoraiqama timitaimanta nitanta vaati kia variamantara ti, te nitantara voqamake mpo turo.
14 Minti tumanta Rutika Oripaaka qaiqaa iqi ratora. Viraqaahairo Oripaava nai tonanora Naomira moqakero ho vuro tivakero nai anirantero vuvaro Rutivaqai Naomikantiro vaireva, kia vira tuatora tuta karaitiro, qaqi tuatero vaura.
15 Vira qaqi tuatero vauvaro Naomiva Rutirara tiharo, Ho tavaane. Ai hanava nai navunaaka ianainivata, nai kaivaqaukavara variqanavu varianainivata vivo. Are vikantira anirante vuane, tiro.
16 Minti tuvaro Rutiva tiharo, Are kia ti vihi tihara, Ti kera anirantera vuane, tiane. Ekaa are virera inanaini tevata mini virerave. Ekaa are vairera vainanaini tevatama vairerave. Ai navunaaka ti navunaakavatama vaivarave. Ai Variqavano, viva ti Variqavanovatama varianarove. 17 Are qutiramanta quntama teraqi tivata quntama tevarave. Mpo, ti okara kaara vo haikavano titanta raira kairera, Noravano Kotiva homa voqamakero ti qoraiqama timitaanarove. Qutira haikavanoqaima titanta ho raira kaanarove, tiro.
18 Minti tuvaro Naomiva tavovaro Rutiva vikantiro vuarirava kempukaiquvaro viva kia qaiqaavata virara vo uva tuvaro 19 Rutiva vikantiro Betarihemini oruntora.
Vitanta Betarihemini oruntora
Naomika Rutika Betarihemini oruntomanta ekaa vihainaaka vitanta tave ravuku vumanta nahentinavu Naomira tave tiha, Ike, viva Naomivave? tuvaro 20 Naomiva tiharo, Mpo, ne kia tiriara Naomirave – Quahairave tiate. Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava ti qoraiqama timiteharo hunkavi haikara ti timitaira kaara ne ti hutu nteha Hunkairave tiate.
21 Te maa vatukara ke vuavauna entara te airi haika, vo haika vo haika vaative, vaintive, vataake vuavaunarave. Vate Noravano Kotiva ti tivita varero maini animantama te kia vo haikavata vatauro. Mintirara ti, ne nantihae tiriara Naomirave – Quahairave tiavo? Mpo, Noravano Kotiva ekaa kempuka vataava tiqaa uva vataimanta te qoraiqamavi vauraukama vauro, tiro.
22 Ho mintima kero vira muntuka qoraiquvaro Naomiva Moapi vata mini kero orurantero nai naaqutu Moapihainaa nahenti Rutikantiro anura.
Vitanta Betarihemini baali * Baali vaireva, raisi voqaara vaira. mpeqaiqura hoqaramate teqare u entaraqaa oruntora.

*1:22: Baali vaireva, raisi voqaara vaira.