6
Tu bagibagi hai tanitaniwaga hina iyateyatehi ma hina iponawogogehi. Ma inapa ega, apo lawa gehouhi ata wiatatiyana hina galena iapapoeya po Yaubada hina widibogi. Apo tu bagibagi awai a taniwaga ina witulaneya Keliso witumaganana uyahinei yaka a taniwaga wiyateyatena ega ina wohouni, ma ina wileta imahi po dewa dewadewana uyahinei ina lata, babana a taniwagana Keliso tu witumaganena. Guguya geka una wiatatiyaneya lawa magomagouhi uyahihi.
Tu wiatatiyana koyakoyama
Apo lawa awai a wiatatiyana tapuhi ma ata Guyau Yesu Keliso a baha dumadumaluhi ega ina wootagohi, yaka tauna wiatatiyana po dewa dewadewahi tu wihinigigiyena. Tauna a winugoneina i winugogegeya po wimemepuputana i wiwawali. Geka dewahi uyahihiyei omgenagenalili po, uyogigai po, wihapona po wogalahi ma witona he gelegeleta, po hai lawa mitehi he imemepuputana, po hai winugonugotuhu powa tepanei wiatatiyana dumana ega hita hanapugeya, ma hai luhogala ipa apo Yaubada wiyateyatena binei ma hipuli gapolahi hina tuhagahi.
Tamogi Yaubada a nugotuhu anai kaohata ta wootagoya yaka naka gapola waiwasawasana. Matababana hipuli gapolana ega hita memewahaga, hi gunigunita ega awai gehouna u nimata yaka apo gasi a nima kwakwawita ta gunawilena meta. Uyahinei ata yam po ata kaleko ubeihi tana imaamala ma ega gapola ubeihi tana inugonugotuhu. Gapola tu luhogalenahi tauhi apo Tomodulele anani ludadana gulawana ina walohi, babana tauhi tunawahi hai winugonugotuhu po hai luhogala powa tepahiyei apo wiyuwa ma apapoe hina wialoni. 10 Gapola luhogalana naka apapoe atapuna a baba, po lawa gapola a luhogala binei ma nugonugohi he ibagibagihi po witumagana maena hi palihaleya ma gapola yabayababa uyahihi hi geno duma po wiyuwa baneina he ialoni.
Dewa dumadumaluna tahayana
11 Tam Yaubada tu wimulitagona, uyahinei dewa apapoehi una lowo halehi po tahaya dumadumaluna una wotagoya, geka dewahi: Yaubada metagotagona, witumagana, luhogala, omtaibagibagi, nugodewa. 12 Witumagana binei una wileta kadidilili. Luyagohana memewahagana una womomota imahiyeya. Babana luyagohana binei ma Yaubada i otugem po om witumagana u paligeleteya lawa magomagouhi uyahihi. 13 Timoti, tam a taniwagem Yaubada u matana, babana ginouli magomagouhi yautuhi hai baba tauna, po ata Guyau Yesu Keliso tauna lolowa Ponitiyo Pilato u matana i baha dumalu. 14 Uyahinei om ututu a lawilawi una wotago imahiyeya po ega lawa hina idibogim a sigana ata Guyau Yesu Keliso ina gunawilena meya. 15 Yaubada Yesu ina wogeleteya houga dumadumaluna uyahina. Yaubada wotalagaena tauna tunawana Taniwaga baneina, uyahinei tauna tu wasawasa hai Wasawasa po tu wiguyau hai Guyau. 16 Yaubada tauna memewahagana ega mei tauta. A dobu i inamala dumaya po apega ta luiya. Lawa ataputa ega emoemotata po ta galeya. Ma ta wotalagiyeya babana a kadidili apega hina kokoe. Moina.
17 Tu wigapola hoi hipuli una paliwelehi po ega hina nugonugogegae hai wigapola binei, ma gasi ega hina nugonugotuhu lagona ipa apo luyagohana hina tuhagaya hai wigapola binei. Gapola ginouli kokoehi. Ma ipa Yaubada tunawana hina witumaganena dumaya babana tauna ginouli magomagouhi e weleta po ta kaokaoha. 18 Tu waigapola una paliwelehi po dewa dewadewahi po wihaguhagu ma ombenena uyahinei hina wiwasawasa imahi. 19 Po geka tahayana uyahinei apo hina houna nonogo imahi, ani houna dewadewana uyahina houga e nenei binei po luyagohana memewahagana hina tuhagaya.
20 Timoti, Yaubada witumagana i welewelem una galena iteteya, ma hanapu waikoyakoyamana po baha yabayababa dewahi una wihinigigiyehi po ega una wootagohi. 21 Babana geka dewahi tu wotagohi hai witumagana Yesu binei hi neyabayababa po hi peu.
Yaubada a lunugotootogo ina melabenim.