4
Timoti, Yaubada ma Yesu Keliso u matahi om ututu a lawilawi. Yesu Keliso tauhi hilahilagehi po lauyagohanahi ina laibahibahihi tauna apo yohola ina hopu mai po ina taniwageta. Om ututu geka, houga dewadewa po houga apapoe uyahihi una wileta kadidili po Yaubada a baha una lauguguyeya lawa uyahihi po hina galena tuhaga ma una paliyehi po hina dumalu ma hai witapitapiya ubeihi una wikadidilihi. Geka ginoulihi una wiatatiyena imahiyehi anai omtaibagibagim. Matababana houga he nenei uyahihi apo wiatatiyana dumadumaluhi lawa hina wihinigigiyehi ma wiatatiyana tapuhi apo hina luhogalena dumahi po apo hina wotagohi yaka apo tu wiatatiyanahi hai luhogala hina welehi. Apo tanigahi hina lupupuhi meka po apo wiatatiyana dumadumaluna hina nonoli yaka googahi hai nugotuhu hina wotagohi. Ma tam houga magomagouna una towolo kadidili. Om mae witai uyahihi un’omtaibagibagi ma tuwega dewadewana una lauguguyeya. Geka uyahinei ma apo tam una witubagibagi dewadewam Yaubada a bagibagi uyahina.
Tau a palipalihalena meu mei a witalaguyabena meu Yaubada uyahina po kikina ma u bagibagi a wikokowi ma hipuli a nehaleya. Yaubada binei amaka a wigawiya duma po Yaubada a tahaya atapuna amaka a wikokowi ma houga magomagouna u witumagana Keliso uyahina a huhouni. Apo yohola Guyau a luhetala dumadumalunei ina imiheu u dewadumalu binei. U dewadumalu binei u meiha amaka i wononogogeya po e memae iyeta e nenei binei naka unuhau wasawasana. Ma ega tau tunawau biugei ita wononogogeya ma tamogi tauta ataputa ubeita Yesu a gunawilana meme binei ta iotonana.
Baha anani kokoe
Timoti, a luhogalem ipa una bulili mai, 10 babana u lawa amaka hi nehaleu. Dimasa hipuli gapolahi luhogalana nugona i waya po amaka i nae u Tesalonika. Keseni amaka i nae u Galatiya ma Taitasi i nae u Dalimatiya. 11 Luka tunawana mitehi to memae. Ma inapa una nenei yaka Maki una weluwaya babana tauna u tu hagu dewadewana u bagibagi Keliso binei. 12 Titikasi a himili po i nae u Epeso. 13 Apo una nenei yaka u ginouli una winihi po una nei, naka u kwama lolowa u Tolowasi a nehaleya Kalepo a numa uyahina ma u buka ma u pepa ani’mgilugiluma, naka a luhogalena dumaya.
14 Numinumi tu bagibagi gowana Alesana witai baneina i weleu, yaka apo yohola a meiha Guyau uyahinei ina tuhagaya. 15 Tam una galena itete mem babana Ale sana ata wiatatiyana i wigawiyena dumaya.
16 U luhetala tahatahayana uyahina ega kikina iyai gehouna ita haguwe. Atapuhi hi matouta po hi lowo haleu. Ma u luhogala ipa Yaubada ega ina imihehi. 17 Ma u luhetalana uyahina Yaubada i haguwe po kadidili i weleu, ma tuwegana a paligeleteya tauhi ega Yaubada hita itumaganeya uyahihi, ma gasi Yaubada a hagu uyahiu po laiyoni gamonei i halou po luyagohana uyahina i houniu. 18 Uyahinei apapoe atapuna uyahina Guyau apo ina halou ma yohola apo anai luyagohanau a lui hoi yada anani taniwaga uyahina. Yaubada ta wotalagiyeya, babana a wasawasa memewahagana. Moina.
19 U wimamala Pilisila ma Akwila ma Onesipolu a manago mitehi uyahihi. 20 Elasita u Kolinito e memae ma Tolopima i totogo po u Mailitasi a nehaleya. 21 Geka houga una neyagiyaginai babana kikina ma apo hougana wayau ina geleta. Yabulo ma Padeni ma Lino ma Kilodiya po walewalehita atapuhi hai wimaamala uyahimi.
22 Guyau mitehi, alugom ina wikadidili ma tam po om bolu ina lunugotootogogemi.