BAGIBAGI
1
Yaubada Alugo Woiyawa i paliwitumaganeya
Tiyopilasi, u buka tahatahayana u hinena Yesu a bagibagi i wawali hougana, ginouli atapuhi i dewadewahi po i iatatiyanehi a gilugilumi i nae po a siga iyetana Yaubada i waya po i gae hau yada. Yohola ega po ita gae ma Alugo Woiyawa a hanapugei litahatahaya a tu wituwetuwega i inaganihi i welehi. A hilage u mulina dewa tapuna po tapunei i woogeletena meya a tu wituwetuwega ugolihi ma i mamae naka iyeta magouhi 40. Ma iyowai i woogeletena meya naka ega ani lunugoluwaluwaga ma tamogi moina dumana i lauyagohana. A tu wituwetuwega hi galeya po mitehi hi ibaabani naka Yaubada anani taniwaga i paliwelehi. Hougana tauna po a tu wituwetuwega hi’mtuboina gogona ma i baha kadidili ugolihi i pa, ‘Ega Yelusalem ona nenehaleya. Amau anani’mbenena i palipaliwitumaganana a bahebaheya ona ototoni, babana Yoni goilei lawa i bapatisohi ma taumi apo iyeta wabihaga u hinena Alugo Woiyawa ugolinei bapatiso ona waya.’
Yaubada Yesu i waya po i gae hau yada
Yesu a tu wituwetuwega mitehi hougana hi yamtuboina gogona naka hi lubayadeya hi pa, ‘Guyau, apo geka u hougana mi Isalaela i witaniwaga una wele meiyai?’
Yesu hai baha i wimihaya i pa, ‘Amau tuawana a taniwagagei apo geka ginoulihi wawala hougahi ina hounihi ma ega ipa taumi ona hanapugehi. Ma tamogi hougana Alugo Woiyawa ugolimi ina geleta, apo ona manini. Taumi apo tuwegau ona nohaya lawa atapuhi u Yelusalem dobuna ugolina po tupo Yudeya po Samaliya ma i nae po hipuli a u ani kokoe ugolihi.’
Geka a bahana u mulina Yaubada i waya po i gae hau yada. Hi ihalu ma yaloi Yesu i guduya po u matahi i lugowadeya.
10 Yesu i nenae ma a tu wituwetuwega hi todi ma hi ihalugeya ma mala emosi lawa luwaga, hai kaleko wakewakekehi awa hi lugeletehi po u liyaliyahi hi towotowolo. 11 Lawahi luwaga hi lubayada hi pa, ‘Lawa mi Galili, iyowai po o towolo ma o ihalu gae hau yada? Yesu lolowa mitehi o mamae ma iyowai Yaubada i waya po e gegae hau yada naka apo dewana emotanei ina gunawileya.’
Yudasa tu luhalenana
12 Oliweta u oyana ma hi gunawilehi po hi nenae u Yelusalem naka balana ega ita dao babana oyana naka Yelusalem u liyaliyana. 13 Ma hougana hi lui u Yelusalem po hi gae numa babanoyana wiluwaganaa ugolina, noka u hougana hi mimiyeya. Tu wituwetuwegahi naka: Pita, Yoni, Yamesa, Andulu, Pilipo, Tomasi, Batolomiu, Matiu, Yamesa Alipi natuna, Simona tauna mi Yudeya hai tu’mpaligudugudu, Yudasa Yamesa natuna. 14 Houga magomagouna tauhi ma Yesu tu wotagona wiwinehi, po Maliya, Yesu hinana, po Yesu walewalehina naka hi yamtuboina gogona ma hau tapalolo hi welewele mehi.
15 Houga noka ugolina tu witumagana nugote magouhi 120 hi’mtuboina mai ma Pita i towolo po ugolihi i baha i pa, 16 ‘Walewalehiu, Yaubada a baha amaka i limoineya. Ugolinei ma Alugo Woiyawa Dawita i tubahabahaya po i bahabaha piko tu’mpalihalena binei. Po amaka Yudasa tauna lawa i litahatahaehi po Yesu hi numa panipani. 17 Yudasana Yesu i winagani po a tupo i dewaya ata bagibagi u hinena, po tauna tulata igehouna.’
18 (Yudasana i benabenama po mihana hi weleweleya ugolinei hipuli i gimaleya. Ma geka hipulina ugolina i peu po amamona a liyalapoila po i hilage. 19 Lawa atapuhi u Yelusalem hi nonoli yaka hipulina hi wigowaya hai ponei hi pa Akedama bo ta baheya Hipuli Waitalana.)
20 Pita gasi i baha i pa, ‘Buka Sam ugolina Yudasa ubeina i baheya i pa,
“A numa ina gouda
po ega lawa igehouna u hinena ina mamae.”
Ma gasi Buka i pa,
“Tamogi lawa gehouna apo iyawena ina peli.”
21 Yaka apo yohola Yudasa tu luhalenana lawa awai houga magomagouna i mulitagotago Guyau Yesu a gae po a hopu ugolihi, 22 ma gasi Yoni Yesu i bapatisoya hougana ma i nei po Yesu a gae hougana. Geka lawana tauna ina nei po Yesu a towolo meme tona ituwetuwegeya.’
23 Ega yaka lawa luwaga gowahi hi bahehi: Yosepa ma gowana gehouna Basabasa ma gasi gowana gehouna Yusito; ma Matiyasi. 24 Hi bahehi po i kokoe ma hi tapalolo hi pa, ‘Guyau, lawa hai winugonugotuhu u hanapugena dumahi. Yaka geka lawahi luwaga ugolihi emosi u inagani una wogeleteya. 25 Tauna apo geka bagibagina po wituwetuwegana Yudasa i nenehaleya ina towologeya babana Yudasa amaka i newahaga.’ 26 Hai luwagahi hi wikibu gowagowadehi po Matiyasi a winagana i lugeleteya yaka tauna i lui tu wituwetuwega hai bolu magouhi 12 ugolina.