10
Pita Koniliyasi i dadani
U Sisaliya lawa gehouna gowana Koniliyasi i mamae. Tauna mi Itali hai gawiya kapenana gehouna. Tauna Yaubada tu lowogena gehouna po a manago mitehi Yaubada hi wootalagiyeya. Tu widayadayabu i haguhagu dumahi. Ma houga magomagouna i laupali Yaubada ugolina. Kabudala mei ibiga i lautipolini ma enogagalenagei Yaubada a tu winoyanoya i gagaleya ma i nei po ugolina i pa, ‘Koniliyasi!’
Tauna anai matoutana i todi ma tu winoyanoyana i gagaleya po i pa, ‘Guyau, am luhogala awai?’
Tu winoyanoyana i pa, ‘Yaubada am lupali po am gadili dewadewana i hanapugehi po i lunugotootogogem. Yaka geka kabudalana lawa una himilihi po hina nae u Yopa lawa gowana Simona Pita hina weluwaya. Tauna lawa gamogamo opihi tu’mdidina gowana Simona ugolina e itoumana. Simonana a numa naka niha u liyaliyana.’
Apoma Yaubada a tu winoyanoya i baha po i kokoe ma i nae. Ma Koniliyasi a tu bagibagi luwaga i otugehi. Ma gasi tu wigawiya gehouna i otugeya, tauna Yaubada tu lowogena gehouna ma Koniliyasi u liyaliyana tu mae. Hi nei po awai hi waawala i paliwelehi ma i himilihi po hi nae u Yopa.
Malitom po lawahi tonuga Yopa hi tutuliyaliyani ma Pita iyeta bolinai i gae po numa wogotabataba u upuna ipa ina lupali. 10 Ma am i hilage po yohola yaniyani hi wononogogeya ma i enogagalena. 11 I gagalena ma yada i gunahoeya po ginouli mei lupulu baneina u aliyana hina wogo ma ina hopuhopu mai hau hipuli. 12 Geka ginoulina u hinena naka gamogamo galenana tapuna tapuna po mota po kiu. 13 Ma lawa ponana i noonoli ma i pa, ‘Pita una towolo po geka gamogamohi una unihi po una am!’
14 Ma tamogi Pita i pa, ‘Guyau, apega ananihi babana i lugagayo ginouli apapoena po gobugobuna i wilugagayo ma yohola ega ata tulagoni.’
15 Lawana i baha meme i pa, ‘Awai Yaubada i laiyeuyeuya ega una pa i gobu.’
16 Mala tonuga geka pite i baha ma apoma ginoulina i wohepa po i gae hau yada.
17 Pita yohola a enogalena anona i inugonugotuhugeya ma lawahi tonuga Koniliyasi i himihimilihi Simona a numa hi tuhagaya po hi nei po gali u matetana hi towotowolo, 18 ma hi lubayada hi pa, ‘Geka hosi toumana gowana Simona Pita e mamae?’
19 Pita yohola i ileta ipa a enogalena anona ina tuhagaya ma Alugo Woiyawa i baha nae ugolina i pa, ‘Lawa tonuga he bibihem, 20 ugolinei una hopu po ega una inugowilawila ma mitehi ona nae, babana a himilihi po hi nei.’
21 Ega yaka i hopu po lawahi ugolihi i pa, ‘Lawana o bibiheya geka tau. Ma awai binei o nei?’
22 Lawahi hi pa, ‘Tu wigawiya hai kapena gowana Koniliyasi i himiliyai po to nei. Tauna lawa dumadumaluna po Yaubada e wootalagiyeya. Yaka mi Yudeya atapuhi he iyateyateya. Yaubada a tu winoyanoya waiwoiyawana Koniliyasi i paliweleya po i himiliyai po to nei ipa to gigimem po ta nae a u numa, po awai apo una bahebahehi ina nonoli.’ 23 Yaka Pita lawahi i gigimehi po hi lui numana ugolina po noka hosi hi am ma hi eno.
Malitom po Pita i wotowolo po lawahi tonuga mitehi hi nae. U Yopa tu witumagana gehouhi hi wotago po mitehi hi nae. 24 Malitom meme apoma u Sisaliya hi lugeleta. Ma noka hosi Koniliyasi a guguni gehouhi po a lawa gehouhi i otugehi po hi nei po hi otonana. 25 Hougana Pita i luilui naka Koniliyasi mitehi hi witutuhaga po Koniliyasi i peu hopu Pita aena u babana po i wiyateyateya. 26 Ma tamogi Pita i baha po ipa Koniliyasi ina towolo po i pa, ‘Una towolo, tau lawa hota.’
27 Pita Koniliyasi ugolina i ibaabani ma hi luilui po bolu hi’mboina ma hi otonana i tuhagahi. 28 Ma i baha nae ugolihi i pa, ‘Taumi o hanapugeya naka tau Yudeyagei ega emoemotau taumi ega mi Yudeya ipa to luwoheyanemi naka i lugagayo po ipa ega a dadanimi. Ma tamogi Yaubada i wiatatiyeu naka lugagayona amaka i kokoe. 29 Ugolinei ma ubeu lawa hi nenei naka ega ata luhinigigai. Ma a lubayademi, am luhogala awai?’
30 Koniliyasi i pa, ‘Iyeta wohepali amaka hi kokoe ma kabudala geka pite mei ibiga u tipolina u numa u hinena a laupali. Mala emosi ma lawa a kaleko namanamalina u matau i lugeleteya, 31 po i pa, ‘Koniliyasi! Yaubada am lupali po am gadili dewadewa i hanapugehi po i lunugotootogogem. 32 Lawa una himilihi po hina nae u Yopa, lawa gowana Simona Pita hina weluwaya. Tauna lawa gehouna gamogamo opihi tu’mdidina gowana Simona ugolina e itoumana Simonana a numa naka niha u liyaliyana. 33 Ega yaka mala emosi ma ubeim a wihimilana po u lunugotootogogeiyai yaka u nei. Ugolinei ma amalai atapuiyai geka hosi Yaubada u matana. Ginouli awai Guyau i paliwelem po ipa una bahebahehi naka atapuiyai to iotonana ipa to nonoli.’
Pita a guguya Koniliyasi ugolina
34 Apoma Pita a baha i wiwawali i pa, ‘Amalai apoma a galena tuhaga naka Yaubada a galena itete lawa ataputa ugolita naka emosi hota. 35 Ma tupo wohepali ugolihi taumi iyawoi ona matouteya po dewa dumadumaluhi ona mimiyehi naka tauna u matana i haki duma. 36 Ma tuwega amaka o nonoli naka Yaubada amaka Isalaela lawiyai i paliweliyai nugodumola a tuwega dewadewana Yesu Keliso u hinena naka tauna lawa ataputa ata Guyau. 37 Geka tuwegana Yoni tu wibapatiso ugolina i waawala naka i gunanohaya po u Galili ma i nae po Yudeya atapuna i wihogoya. 38 Tuwegana naka geka pite Yaubada Yesu Nasaletagei i wotepani po Alugo Woiyawa i wihogoya po i wipoya ma a wipoyana amaka o nonoli tupo atapuna u hinena lawa i dewadewahi ma iyawoi nawa alugo apapoena ugolihi i lauyawahihi matababana Yaubada i witulaneya.
39 ‘Yesu awai atapuna i dewadewahi u Yudeya po u Yelusalem naka tauyai tu baha moina. Tauna hau ani take hi tutulawiteya po i hilage. 40 Ma tamogi iyeta witonugana ugolina Yaubada i witowolo meya hilage ugolina po i dewaya po i wogeletena meya. 41 Ega lawa atapuhi ugolihi ma Yaubada amaka i winaganiyai tauyai tu baha moina tuawiyai ugoliyai. Ma a towolo meme u mulina mitehi to am po to uma. 42 Ma i paliweliyai i pa, ‘Lawa ugolihi tuwega dewadewana ona guuguyeya,’ po ugolinei baha moina naka tauna Yaubada i witowoli lawa hilahilagehi po lauyagohanahi tu libahibahihi. 43 Binei tu bahapiko atapuhi hi bahabaha hi pa, ataputa iyawoi ugolina ta itumagana apo gowana a wipoyagei ata apapoe ina paligigilihi.’
Tauhi ega mi Yudeya Alugo Woiyawa i luinihi
44 Pita yohola i ibaabani ma Alugo Woiyawa i hopu mai po bahana tu nonolina atapuhi i luinihi. 45 Ma mi Yudeya lawahi u Yopa ma Pita hi wotagoya po hi nenei naka hi gohola dumahi, matababana Yaubada ani’mbenena Alugo Woiyawa tauhi ega mi Yudeya i welehi. 46 Hi lautanigana ma pona geha ega hita hanapugeya ugolinei hi ibaabani po Yaubada hi mamali po hi wotalagiyeya. Apoma Pita i baha nae a lawa ugolihi i pa, 47 ‘Geka lawahi ta wibapatisohi goilei babana limoinana Alugo Woiyawa amaka i luinihi mei tauta.’ 48 Ega yaka i paliwelehi po Yesu Keliso gowanei bapatiso hi waya. Ma apoma hi lupaliyeya po ipa ugolihi ina mae houga kukuna.