20
Paulo Masedoniya ma Giliki i dadana mehi
Wogalahina i yababa po u mulina Paulo tu wimulitago i boinihi po baha winugokadidili i welehi ma i mamalihi. Ma apoma i gelu po i damana u Masedoniya. Masedoniya meyageina magomagouna i yayahi po i nenae ma lawa baha winugokadidili i welewelehi ma i nae po Giliki anani taniwaga ugolina i geleta. Noka hosi wamahiya tonuga i mamae. I wononogo ipa Siliya ubeina in’omkuka ma i tuhagaya mi Yudeya hi wogatala ipa hina uni. Ega yaka i gunawileya po Masedoniyagei i nae. Pilasi natuna Sopata Beleyagei po mi Tesalonika luwaga, Alisitaka ma Sekanasi, ma Gayasi Debigei po Timoti ma Tikikasi po Tolopima Asiya tuponanei, geka tauhi atapuhi Paulo mitehi hi nae. Tauhi hi tahaya nae po u Tolowasi hi otonana. Palawa ega haahanana tolehana u mulina u Pilipai Paulo ma tau to’mkuka. Iyeta nimitutu hi kokoe ma apoma u Tolowasi to tuhagahi po noka hosi to mae dalabu gaogaona emosi.
Paulo hewali hilahilagena i witowolo meya
Dalabu ugolina to’mboina gogona po to’mam ma Guyau nugohepana omgogonana to waya ma Paulo i wibaabani lawa ugolihi. I ibaabani naka i nae po upom tipolina i waya babana ipa apo malinatom po ina nae. Babanoyana u moyana to yamboina naka lampa i maga. Hewali gehouna gowana Yutikasi naka hau malamala i duhuduhuna. Paulo a baha i daodao ma Yutikasi i yadayada po amaka i eno hilage. Ma i eneno po i pipeu naka numana hayana witonugana ugolina ma i hopu po hau hipuli i laihilageneya, po hilahilagena hi wohepaya. 10 Tamogi Paulo i hopu po i pegoya ma i pa, ‘Ega ona genogeno babana yohola e lauyagohana.’ 11 Ma apoma Paulo i gememe po palawa i tomutomuya po hi am. Amna u mulina lawahi mitehi hi ibaabani ma i nae po i lauyayahi ma i nehalehi. 12 Hewalina a luyagohanana ma hi weluwaya po hi nae hai u meyagai a nugodumolahi.
Paulo a baha wimaamala tanitaniwaga ugolihi
13 To tahaya nae hau wam po to’mkuka po to kwakwawila nae u Asosi ipa apo noka hosi Paulo to touli. Paulona tauna i baha po geka pite to dewaya babana tauna ipa apo tepanei ina tagonai. 14 Ma hougana u Asosi i tutuhagiyai po i gelu po to nae u Maitilini. 15 Noka hosi ma to gelugelu naka to welumalatom po Kayosi bonabonana liyaliyanei to nae. Ma malitom po Samosi u bonabonana to gota ma malitom meme po to damana u Mailitasi. 16 Paulo a nugotuhu i dewaya po ipa Epeso ina weluwileya po ina nae. Ega nugonugona ipa u Asiya a kabudala ina haleya, matababana i bulibulili ipa u Yelusalem ina lugeleta, Penitikosi tolehana ugolina.
17 Ega yaka u Mailitasi ma baha i himili po i nae u Epeso ipa tapalolo tanitaniwagahi hina ototoni. 18 Ma hougana hi laugeleta naka Paulo i baha ugolihi i pa, ‘Taumi o hanapugena dumaya iyowai u mae galenana u hayami iyeta magomagouna. Hougana a laugeleta wawalai Asiya u tupona po i nei po amalai naka o hanapugena dumaya. 19 Nugohopuhopugei po tougei u bagibagi a dewaya mei Guyau a tu bagibagi. Mi Yudeya lawahi hi wogatala ipa iyowai ma hina ihiniwiyuwau naka hiniwiyuwahi hinehiyei a wobagibagi. 20 O hanapugena dumaya naka ginouli awai apo ina haguhagumi ega ata nugoneya. Hougana bolu u matahi po numa emosi po emosi ugolina a lauguguya po a iatatiyana naka ginouli atapuna a paliwelemi. 21 Mi Yudeya po tauhi ega mi Yudeya ugolihi a baha kadidili, a pa, “Omi apapoe ona palihalehi ma ona luhagawilemi po Guyau Yesu ona witumaganeya.”
22 ‘Ma amalai Alugo Woiyawa a wiponawogogeya po a nenae u Yelusalem. Ma awai apo ugoliu ina waawala noka hosi naka ega ata hanapugeya. 23 Tamogi meyagai emosi po emosi a luiluinihi ugolihi Alugo Woiyawa i paliweleu i pa, “Numa panipani po hiniwiyuwa he ototonim.” 24 Hilage po noka ginoulihi atapuhi ega ata genogehi babana tau u luyagohana iyetana hipuli geka ugolina naka ega genona. Ma tamogi awai a genogenogeya naka ipa u bagibagi a luegahi Guyau Yesu i weleweleu naka lawa tuwega dewadewana a paliwelehi Yaubada a lunugotootogo binei.
25 ‘Atapumi u hayami Yaubada anani taniwaga binei a lauguguya ma a nae ma a nei. Ma amalai a hanapugeya apega tepau ona galena meya. 26 Ugolinei ma amalai u baha kadidilina ugolimi, inapa u hayami iyai ina lugowadeya naka ega tau u gou. 27 Matababana Yaubada a nugotuhu atapuna i weleweleu ega gehouna ata nugoneya ma amaka atapuna a paliwelemi. 28 Ona gagalena itetena memi po gasi tu witumagana atapuhi ona gagalena itetehi. Matababana Alugo Woiyawa i witowolimi po taumi tanitaniwaga. Yaubada Natuna a hilage talanei bolu i winihi po tauna galinei. Naka tauhi ona gagalena itetehi mei sipi tu galena itete. 29 Matababana a hanapugeya naka gamogamo woyahiyahihi mei kedewa, sipi hai gawiya apo muliugei hina nei u hayami. Ma apeega iyai hina luemuli. 30 Ma houga e nenei u hayami apo lawa hina towolo po hina ikoyakoyama po hai luhogala ipa tu wimulitago hina wotagohi. 31 Ugolinei ma ipa matami hina kaya. A touwe ma bolima tonuga u hinena iyetei po uguwei a iatatiyemi naka ona nugonugotuhuya.
32 ‘Ma amalai Yaubada u nimana po a lunugotootogo bahana ugolina a hounimi, tauna apo ina winugokadidilimi. Natunatuna waiwoiyawata ubeita ma kawaidewadewa i houni po e mamae apo ina welemi. 33 Hougana u hayami ega iyai a mone po a kaleko dewadewahi ata galena luhogalehi. 34 Taumi o hanapugeya naka geka nimouhigei a bagibagi po tau po u lawa uyogoiyai ani haguhi a winihi. 35 Ginouli atapuhi ugolihi amaka a wiatatiyemi naka ipa ta bagibagi po tu tapitapiya ta haguhi. Ma ta nugonugotuhuya naka Guyau Yesu geka pite i baha i pa, “Awai ta tutuhagaya kaohana i habulu ma ombenena kaohana i lata duma.” ’
36 Paulo geka a bahana u mulina babadahi mitehi itutuhi hi’mtutonetonena ma hi tapalolo. 37 Atapuhi Paulona hi talaluluni po hi tutougeya po i kokoe ma hi mamali. 38 A baha ipa apega hina gagalena meya ugolina ma nugonugohi i wiyuwa duma. Ega yaka hi witulani po hi nae hau wam.