23
Paulo i todi ma tu wiwogatalahi i gagalehi po i pa, ‘Walewalehiu, odubona ma i nei po geka iyetana ugolina naka u luyagohana Yaubada u matana ega wigougou u nugonugou ita mamae.’ Tu witalaguyaba hai taniwaga gowana Ananaya i baha po lawa Paulo u liyaliyana hi towotowolo Paulona u gamona hi lougo. Apoma Paulo i baha Ananaya ugolina i pa, ‘Tam nonola luwaga, Yaubada apo ina launim. Naka hosi u duhuna ma lugagayogei ipa una luhetaleu ma tamogi lawa u baha po hi laulauniu naka lugagayo u tulagoni.’
Ma lawa Paulo u liyaliyana hi towotowolo naka hi baha nae Paulona ugolina hi pa, ‘Tam Yaubada a tu witalaguyaba hai taniwaga e palipaliguyoguyougeya!’
Ega yaka Paulo i baha i pa, ‘Walewalehiu, ega ata hanapugeya naka tauna tu witalaguyaba hai taniwaga. Itapa ata hanapugeya apega geka pite ata baha, babana Buka odubona ugolina geka pite hi gilumi hi pa, “Am lawa hai taniwaga ega una palipalihopuhopuneya.” ’
Paulo i hanapugeya naka tu wiwogatalahi gehouhi Sadusi ma gehouhi Palisi. Hougana geka boluhi luwaga i gagalena tuhagahi po tu wiwogatala u matahi i wootu i pa, ‘Walewalehiu, tau Palisi natuhi, yaka tau Palisi. Geka a lauhetala babana u witumagana i kadidili po a iotonana apo lawa hilahilagehi hina towolo meme.’ Paulo geka bahana i bahebaheya po Sadusi ma Palisi hi tugudu po hi igamogahigahi po hi wikahakaha. (Hai wikahakaha matababana Sadusi hai bolu hi pa lawa apega hilage ugolinei hina towolo meme. Ma gasi hi pa Yaubada ega a tu winoyanoya po gasi ega alugo. Ma Palisi hai bolu geka ginoulihi tonuga naka ugolihi hi itumagana.)
Hi ikahakaha ugolina ma hi lahalaha mehi. Ma lugagayo tanitaniwagahi gehouhi Palisi boluna ugolina hi towolo po hi baha kadidili hi pa, ‘Geka lawana ega a apapoe awai tota tuhagaya. Nugote alugo bo Yaubada a tu winoyanoya moina Paulo ugolina i baha nae.’ 10 Hai wigamogahigahi i lata po i nenae ma tu wigawiya hai taniwaga i matouta duma naka Paulo apo hina lihilageni. Yaka a tu wigawiya i baha po hi hopu ipa Paulo hina wihaleya tu wiwogatala ugolihi po hai ani mae ugolina hina houni.
11 Upomgei Guyau Paulo u liyaliyana i towolo ma i pa, ‘Una nugokadidili. Geka u Yelusalem amaka biugei u baha ma apo yohola u Loma gasi una wibaabaniyeya.’
Paulo omunugona hi wiwogataleya
12 Malitom ma mi Yudeya gehouhi hi wiwogatala po hi wigwala hi pa, apega hina am bo hina uma a sigana Paulo hina uni. 13 Lawa magouhi 40 i lagoni naka tauhi geka wogana hi talaya. 14 Apoma hi nae po tu witalaguyaba babadahi po mi Yudeya hai tanitaniwaga ugolihi hi pa, ‘Amaka to wigwala kadidili apega awai to ani dadani a sigana Paulo to uni. 15 Ugolinei ma taumi tu wiwogatala mitehi baha ona himili po ina nae mi Loma hai tu wigawiya hai taniwaga ugolina po Paulo ina hopu neiyai ugolimi, ma ona witepa ona pa, “Paulo ipa to niyeya po to lubayabayadena imahiyeya.” Tamogi apo amaka tahaya u liyaliyana to wononogo po to lihilageni.’
16 Tamogi wiwogatalana Paulo auna i nonoli yaka i nae po tu wigawiyahi hai ani mae i luiya po Paulona i paliweleya.
17 Ma Paulona gawiya kapenana i paliweleya i pa, ‘Geka hewalina una niyeya ami taniwaga ugolina po baha gehouna ina paliweleya.’
18 Ega yaka kapenana hewalina i niyeya po hai taniwaga ugolina i pa, ‘Paulo tauna hau numa panipani i otugeu po a nae po i paliweleu po geka hewalina a neiyai ugolim. A neneiyai matababana ipa baha gehouna ina paliwelem.’
19 Ega yaka gawiya taniwagana hewalina i lunimani po hi nae po tuawahi ma i lubayadeya i pa, ‘Ginouli awai ipa una paliweleu?’
20 Ega yaka hewalina i pa, ‘Mi Yudeya gehouhi hi lueena ipa haumalatom hina lubayadem ma Paulo hina hopuneya tu wiwogatala ugolihi, ma apo Paulo lubayabayadana hina witepeya ma hina weluwaya. 21 Tamogi ega hai baha una noonoli babana lawa magouhi 40 i lagoni apo u tahaya hina megowada po Paulo hina ototoni. Ma atapuhi hi igwala hi pa apega hina am bo hina uma a sigana Paulo hina uni. Atapuhi hi nonogo po ipa hina dewaya ma tam am nugotuhu he iotonaneya.’
22 Apoma gawiya taniwagana i pa, ‘U nei po u ibenabenama ega iyai una palipaliweleya.’ Ma hewalina i himili po i nae.
Paulo hi himili po i nae u Sisaliya
23 Tu wigawiya hai taniwaga gawiya kapenahi luwaga i otugehi po i baha nae ugolihi i pa, ‘Tu wigawiya magouhi handele luwaga ma hosi tu geluhi magouhi 70, ma kwasikwasi daodaohigei tu witona magouhi handele luwaga ona wononogogehi po apo mitehi ona nae u Sisaliya. Ona wononogo po uguwei mei eno kabudalana ugolina apo ona wotowolo po ona nae. 24 Ma hosi gehouhi ona wonogogehi po apo Paulo ina gelu. Ma ona galena iteteya po ona niyeya Taniwaga Pelikisi ugolina.’
25 Ega yaka taniwagana Pelikisi a pepa geka pite i gilumi i pa:
26 ‘Tau Kilodiyasi Lisiyasi.
Tam Taniwaga baneim Pelikisi ugolim.
Tinani baneina.
27 Mi Yudeya geka lawana hi womomohi po amaka mei hina ununi. Ma a tuhagaya naka tauna Loma lawana yaka u tu wigawiya mitehi to nae po to haguya. 28 Awai binei ma hi igouya naka ipa a hanapugeya yaka a hopuneya lawa hai tu wiwogatala ugolihi. 29 Ma a tuhagaya naka ega a powa awai po ipa ina hilage bo hau numa panipani to houni. Lawahi hi igouya naka tauhi tuawahi hai lugagayogei. 30 Ega yaka mi Yudeya gehouhi hi iwogatala po ipa hina uni. Ma hougana hi palipaliweleu naka u nugotuhu a dewaya po a himihimiliyahi ugolim. Ma tu wigouna a paliwelehi po tam u matam hai wigou hina wogeletehi.’
31 Tu wigawiyahi baha hi wotagoya po Paulo hi weluwaya po noka uguwana hi nenae naka Anitipatila. 32 Ma malitom po tu wigawiyahi aehigei hi nenae naka hi gunawilehi hai ani mae ugolina. Ma hosi tu gelugelu hi tuhalehi po ipa Paulo mitehi hina nae. 33 Paulo hi weluwaya po hi hopu u Sisaliya po pepana Taniwaga Pelikisi hi weleya ma Paulona hi wodamaneya ugolina. 34 Pelikisi pepana i hiyawi po i kokoe ma Paulo i lubayadeya tauna tupo miyei lawana. Hougana i tuhagaya naka Paulo lawa Silisiyagei 35 yaka i pa, ‘Tu wigoum hina lugeletai ma apoma am baha a nonoli.’ Ma apoma i baha po Heloda numa baneina i wogowogoya ugolina Paulo a tu galena itete mitehi hi hounihi.