27
Paulo wamgei hi niyeya u Loma
Nugotuhu hi baheya ipa ton’omkuka po to nae u Itali. Ma Paulo po hau numa panipani tu mae gehouhi Yuliyasi u nimana hi hounihi. Yuliyasi tauna gawiya kapenana gehouna ma a bolu gowahi ‘Sisa a tu wigawiya.’ Ma wam Adamitiyamgei i nenae Asiya u tupona po wam hai ani gotagota ugolihi yaka wamna ugolina to gelu. Alisitaka tauna a meyagai Tesalonika Masedoniya tuponana naka mitehi to gelu.
Malitom po u Saidoni to gota. Yuliyasi Paulo i lunugodewedeweya yaka i palihaleya po i nae a lawa i galehi, ma a luhogala awai naka hi’mbeneya. Noka hosi ma to gelugelu naka togowa matana to gahigahi yaka Saipilasi bonabonana liunei to nae. Silisiya po Pampiliya bogahi to damanihi po to nae u Maila, Laisiya u tupona. Noka hosi Yuliyasi wam Alesanilagei i nenae u Itali i tuhagaya yaka ugolina to gelu damana. To’mkuka po to nenae naka ega tota bulili ugolinei ma iyeta wabihaga to halehi ma apoma Naidasi u niha labena to gota. Togowana yohola i togotogo yaka ega dumalu tota nae ma Kilita bonabonana liunei to nae po Salamone mutuna to wiwili. Niha labei to dewadewa bagibagi ma to nae po Laseya meyageina u liyaliyana huhu gehouna gowana Ani Gota Dewadewana ugolina to gota.
Iyeta hi maga duma ma to haleya bababana togowa matiyei i togo mai, po wiyohi iyetana amaka to haleya ma houga apapoe hougana kikina ma apo ina geleta yaka Paulo i baha nae Yuliyasi po wamna taniwagana ugolihi i pa, 10 ‘Babada, a nugonugotuhuya naka ata kadau geka hosi ma i nenae apo ina apapoe duma. Geka wamna po ginouli awai u hinena o tutoulihi naka apo ta halehi. Ega wam po ginouli tuawahi ma lawa apo hina hilage.’ 11 Tamogi Yuliyasi Paulo a baha ega ita nonoli ma wamna taniwagana po tu yabiyabiyena ugolihi i lautanigana. 12 Ani gotana naka wayau po houga apapoe hougahi ugolihi ega ita dewadewa imahi. Ugolinei ma lawa hi maga duma hai luhogala ipa hina gelu hopu po emoemotahi yaka hina wileta po Pinikisi hina waya. Pinikisi naka ani gota gehouna Kilita bonabonana ugolina. Geka ani gotana matana tupo yalasi ugolina yaka ipa apo hina wiliu houga apapoe ugolina.
Duba u boga hi wialoni
13 Hougana yawana amanugona i togotogo ma hai nugotuhu hi pa amaka togowa dewadewana hita wialoni. Ugolinei ma hai yogona hi teina hepaya ma hi’mkuka po Kilita niha labenei to wolawilawita ma to nae. 14 To gelu po ega daona ma togowa gowana bauli oyei i hopuhopuneya naka i kadidili duma. 15 Togowana wam i laulauni naka ega emoemotiyai ipa matana to gahi yaka to boboyogeya. 16 Bonabona gowana Kiloda liunei i alugeiyai po to nenae ma to ileta po dewa bagibagiyei apoma wamna a wam habuluna to houna imahiyeya. 17 Wamna habuluna tu bagibagi hi teina geleteya ma wamna baneina gulawanei hi lagilagita tataya. U Saitisi tawali hi lowogeya ma oleole baneina hi luholi po i alalugeiyai ma to nae. 18 Malitom ma guletutu wam i laiyoli gawahi yaka ginouli awai hi tutoulihi hi tugudu po hi ihulu hopunehi. 19 Ma iyeta witonugana ugolina nimahiyei wamna ginoulina hi wihulu hopuneya. 20 Iyeta po uguwa daodaohi ega kabudala po ubona tota gagalehi. Togowana yohola i kadikadidili ma i luyagohana tahayana to inugonugotuhugeya po ega emoemotiyai.
21 Lawa ega hit’omam naka iyeta i maga duma. Ugolinei Paulo i nae po i baha nae ugolihi i pa, ‘Babada, itapa lolowa u baha ota nonoli po ega Kilita tata gelu haleya, apega apapoe po ginouli awai tata wihuluhi. 22 Tamogi geka amalai a palipaliwelemi ipa ona nugokadidili. Apega iyai ina hilage ma tamogi wam awa apo ta haleya. 23 Matababana Yaubada tauna e tanitaniwageu po ugolina a wotalagae naka a tu winoyanoya upomgei i nei ugoliu 24 po i pa, “Paulo, ega una matomatouta! Sisa u matana ipa tam una towolo. Ma Yaubada a lunugotootogogei geka lawahi mitehi o kadakadau, u nimam i hounihi po apega ona hilage.” 25 Ugolinei babada, ipa ona nugokadidili, matababana Yaubada a witumaganeya naka a tu winoyanoya awai i palipaliweleu apo ina wawala. 26 Tamogi apo bonabona gehouna ugolina tan’omhepa.’
27 Gaogao luwaga hi kokoe ma boga u baneina yohola i alalugeiyai. Mei upom u tipolina ma wamna tu bagibagiyena u nugonugohi i kadidili naka hipuli to tutuliyaliyani. 28 Ega yaka ginouli witewiteina gulawa u aliyana hi duli ma hi woipipeili po i hopu po boga a dao hi galeya. Hi tuhagaya naka bogana a dao guli magouna 20. Gulawana hi teini po to tunae ma hi halena meya. Ma hi tuhagaya naka bogana a dao guli magouna 15. 29 Yaka hi lowo hi pa, ‘Apo i wam in’omhepa.’ Ega yaka yogona wohepali wamna u mulina hi halehi ma malatom hi laihunehuneya. 30 Wamna tu bagibagiyena hi ileta ipa wamna hina lowo haleya. Wam habuluna hi witenomya ma yogona gehouhi wamna u naona wihuluna hi itepeya. 31 Ma tamogi Paulo i baha nae tu wigawiya ma hai kapena ugolihi i pa, ‘Inapa geka wamna tu bagibagiyena ega hau wam hina mamae yaka apega ona luyagohana. 32 Ega yaka tu wigawiya wamna habuluna gulawana hi lautuiya ma hi wialugeya po i nae.
33 Malatom i hedali po i nenei ma Paulo lawa atapuhi i lupaliyehi ipa hina wileta po hina am. Geka pite i baha i pa, ‘O iotonana naka gaogao luwaga geka amalai. Ma gaogaonana ugolina naka ega awai ot’omdadani. 34 Ugolinei ma a laupaliyemi ipa ona am babana am tepanei apo ona lauyagohana. Ma apeega iyai gehouna ina hilage.’ 35 Geka bahana u mulina Paulo palawa i waya po atapuhi u matahi ma Yaubada i mamali po i kokoe ma i tomuya po i ani. 36 Apoma lawahi hi nugokadidili po hi am. 37 Atapuiyai wamna ugolina naka magouyai 276. 38 Hougana atapuhi hi am po emoemotahi naka palawa idagana hi wihulu hopuneya ipa wamna hina liteyateyaya.
Togowa wam i hedali
39 Hougana malitomtom po wamna tu bagibagiyena dobu ega hita galena tuhagaya. Ma tamogi huhu waibubuna hi galeya. Ma nugotuhu hi dewaya hi pa emoemotahi yaka apo bubuna ugolina wamna hina wihepeya. 40 Ega yaka yogona hi lautuinihi po u boga hi mamae ma hi nehalehi. Ma gasi yabiyabi luwaga gulawei hi panipanihi naka gulawahi hi lautuinihi. Apoma wam u naona dipi hi kukaya ipa togowa ina lududuya po ina nae u dedeyani. 41 Tamogi goila bubu i geini naka wamna i wialoni po i’mhepa. Wamna naona i luhanateya po ega emoemotana ina widagudagu. Ma mulina naka guliguli balubaluhi hi lauhedali po tupotupona.
42 Tu wigawiya hi iwogatala hi pa hau numa panipani tu mae atapuhi hina uni pahihi, po apega iyai ina tuba geleta u dedeyani po ina lowo. 43 Tamogi gawiya kapenana ega nugonugona ipa Paulo ina hilage. Ugolinei ma hai wiwogatalana i paligolugoluhi. Ma lawa atapuhi i paliwelehi i pa, ‘Iyawoi tuba hi hanahanapugeya hina lupa tahaya po hina tuba geleta u dedeyani. 44 Ma iyawoi tuba hi inugoniniyeya naka mayau po wamna tupotupona ugolihi hina womomota ma hina tuba geleta.’ Geka pite atapuiyai a dewidewiyai ma to geleta u dedeyani.