16
Yesu i towolo meme
(Matiu 28.1-8; Luka 24.1-12; Yoni 20.1-10)
Mi Yudeya hai dalabu iyetana i kokoe ma malatomtomgei Maliya Magadala, ma a waligeha tauna Yamesa hinana, ma Salome, geka wiwinehi bunama dimudimumuna hi gimalaya po ipa Yesu hinina hina wineuli. Malatomtom kikina, gaogao a iyeta tahatahayana uyahina kabudala i gelegeleta ma wiwinehi hi nae Yesu kokowagana uyahina. Tahayagei hi nenae ma tunawahi hi ibaabani hi pa, ‘Iyawoi hita haguta po gaima hita beuli kokowaga matetanei?’
Hougana hi geleta kokowaga uyahina, ma hi galena nae po gaimana hi gagaleya naka amaka hi beula liyeni kokowaga matetanei. Yaka wiwinehi hi lui kokowaga u hinena, ma hewali gehouna a luilui wakewakekena u awala hinebawana i tugutugula, ma hi matouta duma. Ma hewalina i paliwelehi i pa, ‘Ega ona matomatouta. Yesu lawa Nasaletagei hi tutulawiteya ani take uyahina, tauna o bibiheya, ega geka hotana ita memae amaka i towolo meme, anani eno o galeya kokoena.’ Ma hewalina i paliwelehi i pa, ‘Ona gunawilemi po ona nae, ma tuwegana a lawa ona paliwelehi, ma Pita ona paliweleya, ona pa, “Yesu e tahatahaya nae u Galili ma taumi noka hota apo ona galeya mei lolowa uyahimi i bahabaha pite.” ’
Ma wiwinehi kokowaga hinenagei hi weluhopu anai nugohelelehi po anai matoutahi hi bulibulili ma ega iyai hita paliweleya, babana matouta u nogonugohi.
[Yesu i laugeleteya a lawa uyahihi
(Matiu 28.9-10, 16-20; Luk 24.13-49; Yoni 20.11-23; Bagibagi 1.6-8)
Gaogao a iyeta tahatahayana uyahina Yesu malatomtom kikina ma i towolo meme po i lugeletena tahaeya Maliya Magadala uyahina, tauna Maliyana lolowa alugo apapoehi magouhi 7 Yesu i lilupa hopunehi ma i dewadewa. 10 Tauna tuwega i niyeya po a hewahewali i paliwelehi. Hi nugodubu po hi tutou Yesu binei. 11 Ma Maliya tuwega i palipaliwelehi i pa, ‘Yesu amaka i towolo meme po mitehi to witutuhaga.’ Ma ega hita witumaganeya.
12 Naka u mulina a hewahewali luwaga, tauhi tahayagei hi nenae, ma Yesu i lugeleteya tepa tapunei uyahihi. 13 Tauhi naka hi gunawilehi po hai lawa hi paliwelehi awai hoi tahaya ma hi gelegeleta. Ma hai baha ega hita witumaganeya.
14 U mulina Yesu i lugeleteya a hewahewali magouhi 11 uyahihi, tauhi hi’mam ma Yesu i geleta u tipolihi po i towolo ma i paliyehi i pa, ‘Awai binei u towolo meme lawa hi bahebaheya ega ota witumaganehi? Nugonugomi awai he guduguduhi?’
15 Ega yaka Yesu i baha nae uyahihi i pa, ‘Hipuli tupo wohepali uyahihi ona nae po tuwega dewadewana ona guguyeya lawa atapuhi uyahihi. 16 Ma apo iyawoi hina witumaganeu yaka ona bapatisohi po Yaubada ina wiluyagohanihi ma iyawoi ega hina witumagana yaka apo Yaubada ina kawaiapapoenihi. 17 Apo iyawoi hina witumagana yaka wekiwekilala uyahihi ina geleta po gowaugei alugo apapoehi lawa uyahihi hina wiyagahi ma apo pona gehouhi uyahihiyei hina ibaabani. 18 Apo mota apapoehi hina wohepahi ma apega hina wiyuwa, apo kakai hin’umahi apega hina hilage. Ma apo tu tootogo hina wotepanihi yaka hina dewadewa.’
Yesu a gae hoi yada
(Luka 24.50-53; Bagibagi 1.9-11)
19 Guyau Yesu a baha i wikokowi a hewahewali uyahihi, ma i gae hoi yada po Yaubada u awala hinebawana i tugula. 20 Yesu a hewahewali hi hopu po hi nae tupo atapuhi uyahihi hi luguguya, ma Guyau a baha i laimoineya wekiwekilala uyahihiyei.]