16
Paulo a wimaamala tu witumagana u Loma uyahihi
Nouta Pibe u Kenekeleya numa dalabu tu galena itete apo ina nehi yaka ona kaoheya. Guyau gowanei ona waya mei Yaubada tu wiwoiyawena he dewadewa pite po hagu awai uyahimi ina luhogaleya yaka ona weleya. Matababana tauna tunawana lawa magomagouhi i haguhi po gasi tau i haguwe.
U lawa Pilisila ma Akwila to wobagibagi gogona Keliso Yesu binei a mamalihi. Tauhi u luyagohana notana ma hai luyagohana hi palihalehi. Ega tau tunawau ma tauhi ega mi Yudeya ma tu witumagana ubeiyai hi palipalihalena mehi, i wimaamala uyahihi.
Ma bolu Pilisila ma Akwila hai u numa he yamboina a mamalihi.
Tula dumau Epineto tauna Keliso tu witumaganenana tahatahayana Aisiya u tupona a mamali.
Maliya taumi ubeimi i wobagibagi kadidili a mamali.
Ma Anitiyoka po Yuniyasi gasi a mamalihi. Tauhi u guguni lawahi po mitehi hoi numa panipani to memae. Tu wituwetuwega u hayahi tauhi hi hanapugena dumahi po tauhi Keliso a bolu u hinena hi lui tahaya ma apoma tau.
Guyau tu wotagona Apiliyata tula dumau a mamali.
Ebana to wobagibagi gogona Keliso binei a mamali po gasi Siteikai tula dumau a mamali.
10 Apelesi tauna Keliso i kawaidumalugeya a mamali. Iyawoi tauhi Alisitobu a manago lawahi a mamalihi.
11 Helodiyani tauna u guguni gehouna a mamali po gasi Guyau tu witumaganena Nakaisasi a manago lawahi a mamalihi.
12 Naka Guyau a tu bagibagi wiwinehi Talapaina po Talaposa a mamalihi.
Ma nouta Pesisi tauna Guyau a tu bagibagi kadikadidilina a mamali.
13 Lupasi tauna Guyau i inagani a mamali po gasi hinana tauna i woimahiyeu po mei tau natuna dumana a mamali.
14 Asikilita po Pelegona po Hemesi po Patobasi po Hemasa po walewalehita tu witumagana atapuhi tauhi mitehi a mamalihi.
15 Pilologasa po Yuliya a mamalihi. Neliusi po nouna po Olimpasi po Yaubada tu wiwoiyawena atapuhi tauhi mitehi a mamalihi.
16 Winiuyagoyagona gegena uyahinei ona maamala memi.
Keliso a bolu atapuhi hi mamalimi.
Palihanahanapu waimulihi
17 Walewalehiu a laupaliyemi iyawoi he ikahakaha po lawa hai witumagana he laipilipilihi po wiatatiyana o wiwinihi he igawiyehi ona galena imahiyehi po ona lowo halehi. 18 Matababana lawa geka pite ega ata Guyau Keliso binei hita wobagibagi ma tauhi hai omgaganu binei he wobagibagi. Hai baha wohakihakihi po wainugowiweinihi uyahihiyei tu winugoneina he koyakoyamehi. 19 Tuwega dewadewana uyahina omi wiponawogo lawa atapuhi amaka hi nonoli po geka binei ma taumi ubeimi a kaoha duma. Nugonugou ipa awai wodewadewana uyahina ona nugohanahanapu ma ginouli woapapoena uyahina ona wiyauyo. 20 Apoma apo Yaubada tauna nugodumola a baba, aemi u labena Tomodulele ina tapemutumutuya.
Ata Guyau Yesu Keliso a lunugotootogo ina melabenimi.
21 Timoti tauna tu bagibagi tulau a wimaamala uyahimi. Mei gasi Lukasi po Yasona po Sosipata tauhi u guguni lawahi hai wimaamala uyahimi.
22 Tau Tetiyasi Paulo a baha tu’mgiluma, Guyau gowanei a mamalimi.
23 Gaiyasi tauna a itoumaneya a numa uyahina, naka tauna uyahina bolu atapuhi he yamboina a wimaamala uyahimi.
Elasita tauna meyagai baneina hai mone tu galena itetena po walehita Kwatasi hai wimaamala uyahimi. [ 24 Ata Guyau Yesu Keliso a lunugotootogo ina melabenimi.]
Omhuna lupalinei Paulo i’mgudu
25 Yaubada tauna ta wotalagiyeya. Yesu Keliso tuwegana dewadewana a guuguyeya uyahinei emoemotana tauna ina wikadidilimi. Ma gasi lolowa bolima daodaohi dewa moinana laugowagowadana i lugowadeya po i memae amalai a wihabuhabuna uyahinei emoemotana tauna ina wikadidilimi. 26 Tamogi amalai Yaubada Memetuwetuweneina a bahagei po a tu bahapiko hai omgiluma uyahihiyei ma dewa moinana i hopu mai po i wihabuhabuna. Hi dewaya po tupo atapuna hi hanapugeya yaka naka ipa apo lawa atapuhi hina witumagana po hina wiponawogo. 27 Yaubada hanahanapuna emosi hotana ta wotalagiyeya Yesu Keliso uyahinei houga ega a siga. Moina.