3
Giya le njoghama utuniye
Ae wouna na valɨghareghareŋgu, iyake lo leta yaŋgaiwoniye ya rori na ya variye e ghemi. E letaŋgike yaŋgaiwoke iyake e tɨnenji ya mando na ya vaira renuwaŋa emunjoru e yawalimina iya kaiwae ya vanuwovɨrɨŋga bigibigike thiyake kaiwanji. Nuwaŋguiya hu renuwaŋakikiŋgiya utuutu ghalɨŋae gharautu va thɨ utuŋa mbaŋa me vivako. Na tembe ŋgoreiyeva ghanda Giya na Ravamoru le vavaghare, iyava ghalɨŋae gharaghambɨ thɨ vaghareŋgana. I viva moli valɨkaiwami hu ghareghareya iyake: mbaŋa le ghambako kaero i gheneghenetha na gharɨgharɨ vavana ne thɨ yoyomara, thanavu raraitharɨ i mbaroŋaŋgiya yawalinjiko. Ne thɨ vavɨrɨŋga na ne thɨŋa, “Va i dagerawe na iŋa ne i njoghama, ae? Ko aŋgama inae? Orumburumbunda kaerova thiya mare, ko iyemaeŋge bigibigike wolaghɨye mbe ŋgoreiye vara va i rikowe gheghada noroke.” Emunjoru thɨ renuwaŋa vaghalawa iya emunjoruke iyake: mbaŋa va i vivako Loi e ghalɨŋae buruburu i yomara, na yambaneke i yomara i raŋgima e mbwa tɨne. Na te vambe mbwava, mbwa va i thotho na i mukuwa yambaneke. Ko buruburu na yambaneke mbaŋake e ghalɨŋae na tene i mukuwoŋgi e ndɨghe. Mbene thɨ yakuyaku vara ghaghad mbaŋaniye vara gharɨgharɨ ma thɨ ghambugha Loi ne i woraweya ghanjimbaro na i mukuwoŋgi.
Ko iyemaeŋge, ae wouna na valɨghareghareŋgu, thava hu renuwaŋa vaghalawa emunjoruke iyake! Giya ma i rughiya mbaŋa le molamolao ŋgoreiye ghinda. Amalaghɨniyewe mbaŋa regha na theghathegha hoserithaŋarɨ ghanjilughawoghawo ma i tomethi. Ghinda ra renuwaŋa mbaŋake noroke ghalughawoghawo ubotu na theghathegha hoserithaŋarɨ ghalughawoghawo molao moli, ko amalaghɨniyewe thɨ mboromboro. Giya iyewe ma i vuyowo budakai i dagerawe ne i vakatha, ŋgoreiye vavana thɨŋa le njoghama i vuyowo. Iyemaeŋge weiye le riwouda e ghemi kaiwae ma nuwaiya tharɨ, ko iyemaeŋge nuwaiya taulaghɨke ghinda ra roiteta ghandathanavu raraitharɨ.
10 Ko Giya ghambaŋa ne i mena ŋgoreiya rakaivɨ le vutha. Ne e Mbaŋako iyako buruburu i ghawe na labutɨye laghɨye, buruburu matemate ne thiya nda na i mukuwoŋgi, na yambaneke weiye bigibiginiyeke wolaghɨye ne thɨ ghawe moli.
11 Mbaŋa bigibigike wolaghɨye thiyake ne i mukuwoŋgi e kamwathɨke iyake, iya kaiwae ghemi mbala hu boboma na yawalimina laghɨye hu vatomwe weya Loi. 12 Mbaŋa hu roroghagha Loi ne ghambaŋa mbaro na hu rovurɨgheghe kaiwae na mbala le mena i maya — ne e mbaŋaniye buruburu ne i yolamwe na i mukuwo, na buruburu matemate ne thɨ woivao dayaghako kaiwae. 13 Ko kaiwae kaerova i dagerawe, ra roroghagha buruburu togha na yambane togha ne ŋgoreiya thanavu thovuye ghembaniye.
14 Iya kaiwae wouna na valɨghareghareŋgu, e lemi roroghagha mbaŋako iyako kaiwae, hu rovurɨgheghe na hu kakaleva na thava e lemi tharɨ nasiye Loi e marae namoghamwami weimi. 15 Giya iye rariwouda na le riwoudako iyako e tɨne i giya gharɨgharɨ ghanjimbaŋa na thɨ vaidiya ghanjivamoru, ŋgoreiya ghaghanda Pol va i rorori e ghemi. Va i vakaiwoŋa thimbako iyava Loi i giyakowe. 16 E le letako wolaghɨye e tɨnenji bigibigi vavana i utuŋa utuninji thɨ vuyowo na thavala ma e lenji ghareghare na ma lenji loŋweghathɨ i laghɨye thɨ vamanjamanjalaŋa vatharɨ. Tembe thɨ vakathava ŋgoreiye e utuutu vavanava Buk Boboma e tɨne. Tembe thiye ghanjimberegha thɨ womena vuyowo weŋgi ne mbaŋa ele ghambako.
17 Iya kaiwae, wouna na valɨghareghareŋgu, kaero hu ghareghareya iyake. Tembe ghamimberegha hu njimbukikiŋga mbala ma valɨkaiwae gharɨgharɨ raraitharɨ thɨ vaŋguŋga na vohu ru kwan ele valɨvaŋga na hu dobu e lemi ghamba ndeghathɨ thovuye. 18 Ko iyemaeŋge hu rombele na mbe hu mbuthumbuthu vara ghanda Giya na Ravamoru Jisas Krais le mwaewo bwagabwaga e tɨne na hu ghareghare wagiyaweya amalaghɨniye. Tarawa na yavwatata i voro weya amalaghɨniye noroke na mbaŋake wolaghɨye. Mbwana, ŋgoreiye.