15
Loi le dagerawe weya Eibram
Vakathaŋgiko thiyako e ghereiye, Giya Loi ghalɨŋae i mena weya Eibram e vavaghare ghenelolo e tɨne. Giya Loi i dagewe iŋa,
“Eibram, ne u ndemararu bigi regha,
ghino len yagogha
na ne ya giya modan laghɨye.”
Ko iyemaeŋge Eibram i gonjoghawe iŋa, “O Loi Giya Laghɨye, ne u wogiya budakai e ghino, e mbaŋake iyake amba ma e lo ŋgaŋga? Eliyesa rara Damasiko iye mbe ghambereghaeŋge ne i rombaro e woyayaoke. Amba maa u vakathaime na e lama ŋgaŋga, iya kaiwae lo rakakaiwoke regha ne i rothɨŋgo.”
Amba Giya Loi ghalɨŋae mbowo i menaweva iŋa, “Nandere! Iya len rakakaiwona Eliyesa mane i mbaroŋa ghan yayaona, mbe ghen vara madɨban iye ne ghan thɨghɨthɨghɨ.” Giya Loi i vaŋguraŋgiya eto na i dagewe iŋa, “Wo u ghɨmaravoro e buruburuko na u mando na u vaonaŋgiya ghɨtarako, thoŋgo valɨkaiwan; orumburumbu nevole lenji ghanaghanagha ŋgora thiyako.”
Eibram i worawa Giya Loi ghamidi, na le vakathako iyako kaiwae Giya Loi i warari laghɨye kaiwae na i wovarumwarumwaruŋa.
Na tembe i dageweva iŋa, “Ghino Giya Loi iyava ya vaŋguraŋgiyaŋgena Ur Kalɨdiya thivathivaniye e tɨne, na ya vatomwe valɨvaŋgake iyake na ghamban.”
Ko Eibram i gonjoghawe iŋa, “O Giya Loi Laghɨye, ŋgoroŋga ne yaŋa na ya ghareghare valɨvaŋgake iyake ghino ne ya mbaroŋa?”
Giya Loi i dagewe iŋa, “Wo u bigimenaŋgiya thetheghanɨke thiyake: kau botuwo umbwara, gout umbwara na sip ghɨmoru umbwara, ghanjitheghathegha umboto na maa manyiwo, bunebune manda na mbo manda.”
10 Eibram i bigimenaŋgiya thetheghanɨma na maaŋgima, i bigimena weya Loi, i tagaviyaŋgi na gethɨwo iya, gethɨra valɨvaŋga, gethɨra valɨvaŋga, ko iyemaeŋge maaŋgima maa i tagaviyaŋgi. 11 Amba maa thetheghan gharaghanɨŋgi thɨ yonja weŋgiya borogima, ko iyemaeŋge Eibram i vagegeyathuŋgi.
12 Mbaŋa ŋgoreiya tauya wovoŋgu, Giya Loi i vakatha Eibram i ghenetena nuwa, amba mouwo e maramararuwae regha i yomarawe. 13 Amba Giya Loi i dagewe iŋa, “Emunjoru na valɨkaiwae u ghareghare iyake: orumburumbu nevole vethɨ mebwabwari e vanautuma regha. Nevole gharɨgharɨko gheko thɨ vakathaŋgi na thɨ kaiwo weŋgi na thɨ vaidiya vuyowo laghɨye moli theghathegha hweseriyevarɨ e tɨne. 14 Ko ghino tene ya lithɨgha iya vuyowoko iyako weŋgiya vanautumako iyako gharɨgharɨniye, iya thɨ giya vuyowoko weŋgi, na ne e ghereiye ko amba thɨ rakaraŋgi weiyaŋgiya madimadinjiko wolaghɨye. 15 Ko iyemaeŋge, ghen ne yawalin molao moli, amba u garalawa wein len vanevane. 16 Orumburumbu ne tha theghevarɨninji e tɨne amba thɨ rakanjoghamake gheke, kaiwae i viva wone ya thuwe vara Amori gharɨgharɨniye lenji tharɨko i laghɨye moli na ya giya vuyowo weŋgi.”
17 Mbaŋa varae vama ve ronja na kaero i momouwo na e mbaŋako iyako uye vwarara weiye ŋiŋi munduwae i voro na theŋgi i ra na thɨ yomara na thɨ reŋa thetheghanɨma e ghanjilughawoghawo. 18 E mbaŋako iyako Giya Loi i vaemunjoruŋa le dagerawema weya Eibram na iŋa, “Weŋgiya orumburumbu ya vatomwa thivathivake iyake weŋgi. I ri Ijipt e walaghɨta i mena i wa ve wo walaghɨta Yupreitis. 19 Gharɨgharɨke thiya inanji e valɨvaŋgake iyake, Keni gharɨgharɨniye, Kenis gharɨgharɨniye, Kadmon gharɨgharɨniye, 20 Het gharɨgharɨniye, Perisi gharɨgharɨniye, Repa gharɨgharɨniye, 21 Amori gharɨgharɨniye, Keinan gharɨgharɨniye, Gigasi gharɨgharɨniye na Jebusi gharɨgharɨniye.”