22
Loi i mandoya Eibraham
Theghathegha umboviye e ghereiye Loi i mandoya Eibraham. I dagewe iŋa, “Eibraham!”
Eibraham i gonjoghawe iŋa, “Mbe ghinoke.”
Amba Loi iŋa, “U vaŋwa naruna, mbereghanaeŋge, Aisake, iya mbe gharenɨnawe vara, na wein hu wa e valɨvaŋga idae Moraiya. Vo vowoŋa gheko e ou regha ne ya vatomwe e ghen.”
Vambe mbaŋambaŋa Eibraham kaero i thuweiru, i getha ndɨghe vowoko kaiwae, i dowe e doŋɨki vwata, i vaŋwa Aisake na le rakakaiwo theghewo weiyaŋgi. Kaero thɨ wareriŋa ghembako iya Loi menda i govatomwekowe. Mbaŋa theghetoninji e tɨne Eibraham i tagathɨna marae kaero i thuwe ouko amba bwagabwaga e ghamwanji. Kaero i dage weŋgiya le rakakaiwoma iŋa, “Mbe hu yaku vara gheke weimi doŋɨkike na ghinoeŋge na Aisake vwo voro e ouko, na vwo kururuwe amba wo njoghama e ghemi.”
Eibraham i thɨna vowoma ghandɨghe na i thɨnɨrawe Aisake e ŋgɨleŋgɨle na amalaghɨniye i wo kaina na i yeŋge ndɨghe. E lenji loŋga tɨne Aisake i vaitoya ramae Eibraham iŋa, “Bwebwe?”
Ramae i gonjoghawe iŋa, “Ŋgoroŋga naruŋgu?”
Aisake iŋa, “Ndɨghe undɨundɨye na ndɨghe une maiyake, ko naka sip nariye vowoko kaiwae?”
Eibraham i gonjoghawe iŋa, “Loi ghamberegha tene i wogiya regha weinda.” Kaero vethɨ loŋgaloŋgaova.
Mbaŋa vethɨ vutha e valɨvaŋgako iya Loi mendava i vatomwekowe, kaero i vatad ghamba vowoma na i ghara ndɨghe undɨundɨye e vwatae. I ŋgara nariye Aisake gheghe na nɨmanɨmae na i wo na i worawe e ndɨghema vwatae. 10 Eibraham i mwanavaira kainama na i munje i votena nariye nuwae. 11 Ko iyemaeŋge Giya Loi le nyao thovuye i kulanjamawe e buruburu iŋa, “Eibraham! Eibraham!”
I gonjoghawe iŋa, “Mbe ghinoke.”
12 Iŋa, “Ne u ndevakatha bigi reghawe. Mbaŋake kaero ya ghareghare u yavwatatawana Loi, kaiwae maa mo vaghareghare naruna iya gharenɨnawe e ghino.”
13 Eibraham i ghɨmara ghewo i thuwe sip ghɨmoru i wona e ghasokisoki. I wa ve wo na i rothɨgha nariye Aisake, i vowo weya Loi. 14 Iya kaiwae Eibraham i rena valɨvaŋgako iyako “Giya Loi Ne i Wogiya.” Othembe mbaŋake noroke gharɨgharɨ thɨŋa, “Giya Loi ele ou vwatae ne i wogiya.”
15 Mbaŋaiwoniye Giya Loi le nyao thovuye mbowo i kulaweva Eibraham e buruburu 16 iŋa, “Ghino Giya Loi ya tholo e idaŋgu na ya dagerawe e ghen, emunjora ne ghareŋgu e ghen kaiwae mo vakatha ŋgoreiyako na maa mo vaghareghare naruna ghamberegha moli. 17 Emunjoru mbene ghareŋgu vara e ghen, na ne ya vakathaŋgiya orumburumbu lemoyo moli ŋgoranjiya ghɨtara e buruburuko na kerakera e njighɨko ghadidiye. Orumburumbu ne thɨ kivwalaŋgiya ghanjithɨghɨyaŋgi na tembe ŋgoreiyeva ghambaghambanji laghɨlaghɨye. 18 Orumburumbu weŋgi ne ya mwaewo weŋgiya vanautumake wolaghɨye e yambaneke, kaiwae menda u ghambu lo renuwaŋake.”
19 Amba Eibraham na nariye thɨ njogha weŋgiya rakakaiwoma, na thɨ rakanjogha na regha Beyasiba na Eibraham mbowo i yaku vara gheko.
Neiho orumburumbuye
20 Bigibigiko thiyako e ghereinji amba Eibraham i loŋwevaidiya ghaghae Neiho na levo Milika mbe thɨ ghambɨva. 21 Ujɨ iye virɨ viva, ghaghae Bajɨ, Kemuwel (nariya Aram), 22 Keised, Heijo, Pildas, Jidlap na Betuwel, 23 iye Rebeka ramae. Milika va i ghambɨŋgiya ghɨmoghɨmoruke iya theghewake weiya Neiho Eibraham ghaghae. 24 Neiho le rakakaiwo na levo vaŋgavaŋga idae Riyuma vambe i ghambɨva weiye. Le ŋgaŋgaŋgiya Teba, Gaham, Tahas na Maka.