26
Aisake i yaku Gera
Va e mbaŋako iyako vunuvu regha i yomarava e valɨvaŋgako iyako, tembe ŋgoreiyeva Eibraham va ghe mbaŋa. Aisake i wa weya Abimeleki, Pilistiya lenji kiŋ, Gera e tɨne. Giya Loi i yomara weya Aisake na i dagewe iŋa, “Ne u ndewa Ijipt; mbe u yaku vara e valɨvaŋgana iyana e tɨne ŋgoreiya ya dagena e ghen. Mbe u yaku vara gheke na ghino mbene weiŋgu vara ghen na ne ya mwaewo e ghen. Iya thivathivake iyake ne ya wogiya e ghen na orumburumbu weŋgi. Ne ya vamboromboroŋa dagerawe va ya utura weya rama Eibraham. Nevole ya giya e ghen orumburumbu lemoyo, lemoyo moli, ŋgoranjiya ghɨtara e buruburuko, na ne ya giya valɨvaŋgake laghɨye iyake weŋgi. Orumburumbu weŋgi vanautumake wolaghɨye ne thɨ naŋgo e ghino na ya mwaewo weŋgi. Ne ya mwaewo e ghemi, kaiwae Eibraham va i ghambuŋgo na i njimbukikiya lo mbaro na budakaiya va ya utu giyawe.” Iya kaiwae Aisake va i yaku Gera.
Mbaŋa ghɨmoghɨmoru e ghembako iyako thɨ vaito levoko kaiwae, i gonjogha weŋgi iŋa, “Elake iyake, iye louŋgu.” Ma valɨkaiwae va iŋa levo kaiwae va i mararu, ne iwaeŋge ghɨmoghɨmoru e ghembako iyako thɨ unɨgha amalaghɨniye na thɨ vaŋgwa Rebeka. Elaghɨniye va wevo manɨune eunda.
Aisake vama i yaku gheko mbaŋa molao, na mbaŋa regha Kiŋ Abimeleki i ghɨmaranja ele dedele amba i ghɨmaralambo Aisake na Rebeka thɨ vevanyamonaŋgi. Iwaeŋge Abimeleki i kularuwo Aisake na iŋa, “Ko mbema len wevo iyana! Buda kaiwae moŋake loun?”
I gonjoghawe iŋa, “Me lo renuwaŋa yaŋa mbwata hu unɨghɨŋgo, thoŋgo yaŋa lo wevo.”
10 Kiŋ Abimeleki i dagewe iŋa, “Mo vakatha budakai weime? Thoŋgo ghɨmoruke regha me ghena weiye len wevona, ghime mbala wo monjina laghɨye, ko lama vakatha vatharɨke mbe rɨghe vara ghen.”
11 Amba Abimeleki i thɨnɨvathaŋgiya gharɨgharɨko wolaghɨye iŋa, “The lolothan i vakatha vatharɨ weya amalake iyake o weya levoke, loloko iyako ne kaka.”
12 Aisake i kaiwo gheko na i kabu umauma, na e theghatheghako iyako i uloulo na i vatha ghanɨŋga lemoya, lemoya moli, kaiwae Giya Loi va i mwaewowe. 13 Aisake i mbanɨvathavathaŋgiya bigibigiko wolaghɨye na e le vakathako iyako ma i vwenyevwenye laghɨye moli. 14 Kaiwae va e le sip, gout na kau lemoyo na le rakakaiwo lemoyo, Pilistiya gharɨgharɨniye thɨ yamwanja kaiwae. 15 Iya kaiwae thɨ tɨghɨ tomuŋgiya mbwako wolaghɨye ramae Eibraham vamba e yawayawaliye na le rakakaiwo thɨ doŋgi.
16 Iwaeŋge Abimeleki i dage weya Aisake iŋa, “U iteteime! Kaero len bigibigi na len rakakaiwo lemoyo moli, na kaero u laghɨye kivwalaime.”
17 Iya kaiwae Aisake i wareri na ve vakatha le ghamba yaku e malamo idae Gera, na mbowo i yaku gheko mbaŋa ubotu. 18 Le rakakaiwo mbowo thɨ tɨghɨ vairɨŋgiva, mbwaŋgima ramae va i tɨghɨŋgima vamba e yawayawaliyema na Pilistiya gharɨgharɨniye thɨ tɨghɨ tomuŋgima, mbaŋa Eibraham va i mare na e ghereiye. Aisake te vambe i renɨva idanjiko iya ramae va i renɨŋgiko.
19 Aisake le rakakaiwo thɨ tɨgha doda regha e malamoko iyako tɨne na thɨ tɨghɨ vaidiya mbwa. 20 Ko iyemaeŋge sip gharanjimbunjimbuŋgi Gera e tɨne thɨ wogaithɨ weinjiyaŋgiya Aisake le sip gharanjimbunjimbuŋgi na thɨŋa, “Mbwake iyake ghimewe.” Iya kaiwae Aisake i rena mbwako idae Esek, gharumwaru “Wogaithɨ”. 21 Aisake le rakakaiwo mbowo thɨ tɨghɨva regha, na mbowo thɨ wogaithɨva kaiwae, iya kaiwae i ren idae Sitna, gharumwaru “Thɨghɨya”. 22 I roiteta iyako na mbowo i dova regha. Iyako mava e utuutuniye, iya kaiwae i ren idae Rehobot, gharumwaru “Vanathero”. Iŋa, “Mbaŋake iyake, Giya Loi le renuwaŋa ŋgoreiye na ne ra yaku e vanatheroke iyake, na ne ra madi moli.”
23 Mbaŋa gheviyeŋge e ghereiye Aisake i iteta valɨvaŋgako iyako na kaero i wa Beyasiba. 24 Gougouko iyako Giya Loi i yomarawe na iŋa, “Ghino rama Eibraham le Loi, iya va i kururuwe. Tha u mararu bigi regha, ghino mbe weiŋgu vara ghen. Ne ya mwaewo e ghen na ya vakathaŋgi orumburumbu lemoyo moli kaiwae kaero va ya dagera weya lo rakakaiwo Eibraham.”
25 Iya kaiwae Aisake i vatada ghamba vowo gheko na i kururu weya Giya Loi. Amba thɨ vatadaŋgi yoŋathowathowa gheko, na le rakakaiwo thɨ tɨgha mbwa regha gheko.
Aisake na Abimeleki thɨ vetubwe weŋgi
26 Mbaŋa thɨ tɨgha mbwako, Abimeleki va i ri Gera weiye Ahusat, gharavanuwovɨrɨ na Pikol, iye ragagaithɨ lenji randeviva, thɨ mena weya Aisake. 27 Aisake i vaito iŋa, “Buda kaiwae mohu mena hu thuweŋgo, kaerova hu botewoŋgo, na hu vakathaŋgo ya iteta lemi vanautumana?”
28 Thɨ gonjoghawe thɨŋa, “Mbaŋake kaero wo ghareghare ghen wein Giya Loi, na wo renuwaŋa valɨkaiwae ra vatadɨ la renuwaŋa regha e ghanda lughawoghawoke. Nuwameiya u dagera weime, 29 maa valɨkaiwae ne hu gaithɨ wanaime. Ghime va ghareme e ghemi iya kaiwae va wo variyeyathuŋga na hu wareri e numomalɨlɨ tɨne. Noroke kaero i manjamanjala weime, Giya Loi i mwaewo na ghare e ghen.”
30 Aisake i vakatha thaga laghɨye regha kaiwanji, na thiya ghanɨŋga na thɨ munumu. 31 Vambe mbaŋambaŋa kaero regha iya i vakatha le dagerawe na i tholo. Aisake i ghaoleŋgi na kaero thɨ tabo na le vɨghathɨŋgi.
32 E mbaŋako iyako Aisake le rakakaiwo, thɨ rakamena na thɨ utugiya mbwama methɨ doma utuniyewe. Thɨŋa, “Kaero mwo vaidiya mbwa.” 33 I rena mbwako iyako idae Siba, gharumwaru “Tholo”. Iya kaiwae ghaghadɨ noroke ghembako ina e mbwako ghadidiyeko idae Beyasiba.* Beyasiba gharumwaru “mbwarowou iya va thɨ tholokowe”.
Iso le ovo thɨ mena mbe e vanautuma reghava
34 Mbaŋa Iso ghatheghathegha vama i wo ghwevarɨ, i vaŋguŋgi Het wanakauniye theunyiwo — Judit, elaghɨniye Biri yawarumbuye, na Basimata, Elon yawarumbuye. 35 Va thɨ vakathaŋgi Aisake na Rebeka maa thɨ ndewarariŋaŋgi mun.

*26:33 Beyasiba gharumwaru “mbwarowou iya va thɨ tholokowe”.