9
Loi ghakururu e yambaneke na e buruburu
Dagerawe teuye ghambaro vavana va inanjiwe kururu ghavakavakatha kaiwae, na ghaŋgolo boboma vambe thɨ vatadɨva e yambaneke. Mbaŋa va thɨ vamidiya Mevathavatha Ŋgoloniye, thɨ livakwata kwama yaŋgara na ghathɨnɨmba. E tɨne woluwolu iviva idae Woluwolu Boboma. E tɨne kadɨŋeŋe weiye ghambanji na tebol weiye bred boboma kaero thɨ vowo weya Loi. Kwama yaŋgaiwoniye thɨ livakwate e woluwolu reghava na woluwoluko iyako idae Woluwolu Boboma Moli. E Woluwolu Bobomako Moli iyako e tɨne inisenɨs* Inisenɨs iye umbwa thiye butiye thovuye na modanji laghɨye moli. ghaghamba ŋambuŋambu va thɨ vakatha e gol na dagerawe ghabogis. Va thɨ monja gol iya e dageraweko ghabogis riwaeko laghɨye, na e tɨne thɨ bigimbana bigibigi theghetowe: ghanɨŋga manna ghauye thɨ vakatha e gol, Eron le umbwa kaero i mbuthuva na i rau, na varɨ debedebenai varɨiwo thovuthovuye iyava Loi i roriya dageraweko teuye ghautuutu e vwatanji. E bogisiko vwatae nyao thovuthovuye theghewo thɨ wo Loi vwenyevwenyewaeko, vineinjiko i garubwa lughawoghawoko iya tharɨko ghaghamba raka. Ko iyemaeŋge mbaŋake ma ghambaŋa na wo uturaŋgiya nasiye na laghɨye.
Mevathavatha Ŋgoloniye na bigibiginiyeko ghanjivakatha va ŋgoreiyevarako. Na mbaŋa regha na regha ravowovowo thɨ ruru e woluwoluko iya i vivako na thɨ vakavakatha ghanjikaiwo kururu kaiwae. Ko iyemaeŋge mbe ravowovowo laghɨye eŋge ghamberegha i ruru e woluwoluko iya theghewoniyeko tɨne. Theghathagha umbwara e tɨne mbe mbaŋara eŋge vara i ruwe. Na ma valɨkaiwae i ru bwagabwaga, ko mbe i thɨna madibe amalaghɨniye le tharɨ kaiwae na gharɨgharɨ tembe lenji tharɨva kaiwae, iyava thɨ vakathako na lenji renuwaŋa thɨŋaeŋge ma tharɨ ŋgoreiye. Woluwolu i vivama mbe ina e ghambae iya kaiwae amba ma kamwathɨ i mavu na valɨkaiwae gharɨgharɨ thɨ ru na thɨ wa e Woluwolu Bobomako Moli tɨne. Iyake Nyao Boboma i vaghareinda iyako, mbaŋa dagerawe teuye mbe ina e ghambae ma tembe kamwathɨva na gharɨgharɨ thɨ reŋawe na vethɨ ru Loi e marae. Iyako ŋgoreiya goghaimba mbaŋake iyake i yoyomara kaiwae. E mbaŋake iyake mbe thɨ vakavakatha rakurukururu lenji mwaewo na thɨ vowoŋaŋgiya thetheghan, ko iyemaeŋge vakathake iyake ma valɨkaiwae i vanamwe gharɨgharɨ gharenji na thɨ rumwaru, 10 kaiwae vakathake iyake weiye ghanɨŋga, munumu na thithu, ghanjimbaro na ghanjirerenuwaŋa mbe i reŋa eŋge e ririwo. Vakathako iyako mbe ghanjimbaŋa, na i mena ghaghad mbaŋake Loi kaerova i vugha kamwathɨ togha.
Krais madɨbae
11 Krais kaerova i mena na iye ravowovowo laghɨye, na kaerova i womena thovuyeke iyake. I ghathara Mevathavathako gha Ŋgolo iya i laghɨye kivwala teuyeko na i thovuye moli; mava gharɨgharɨ thɨ vatad e nɨmanji na ma yambaneke ŋgoloniye ŋgoreiye. 12 Mbaŋara na mbaŋake wolaghɨye kaiwae amalaghɨniye kaerova i ru e Woluwolu Bobomako Moli tɨne. Ma raŋava va i thɨna burumwaka na gout madɨbanji na i ru, ko iyemaeŋge mbe amalaghɨniye vara ghamberegha e madɨbae i vamodo njoghainda tharɨ e tɨne mbaŋake wolaghɨye ma ele ghambako.
13 Thoŋgo gharɨgharɨ thɨ mbighɨ Loi e marae ŋgoreiya lenji kururu ghambaro, ravowovowo i thɨna gout na burumwaka ghɨmoru madɨbanji o i thɨna burumwaka wevo thɨ ŋambu na vughauye weiye mbwa na i tagaseura gharɨgharɨko thiyako riwanjiwe. I vakatha gharɨgharɨko riwanji i thɨna na mbighɨwanjiko iko. 14 Ko iyemaeŋge Krais madɨbae i thovuye kivwalaŋgiya thiyako. Nyao Memeghabananiye le vurɨgheghe e tɨne Krais tembe ghamberegha vara i vatomwe na i mare na vowo weya Loi. Amalaghɨniye madɨbaeko iya i thavwiyathu la vakatha vatharɨko mbighɨwae iya modaya mareko, i vanamwe gharenda na i kakaleva. I vakatha ŋgoreiyako na ra tabo rakakaiwo weya Loi e yawayawaliye.
15 Krais va i vanamwe dagerawe togha rɨghethoru kaiwae mbala thavala kaerova Loi i kula weŋgi thɨ vaidiya thovuyeko iya memeghabananiyeko iyava i dageraweko. Valɨkaiwae ra wo dageraweko iyako kaiwae le mare kaerova i yomara, na le mareko iyako i rakayathuŋgiya gharɨgharɨ lenji tharɨ, iyava thɨ vakathako mbaŋa vamba inanji dageraweko teuye e raberabe.
16 Thoŋgo amala regha i dagerawe weya nariye na ne i robigiya le bigibigiko vavana le mare e ghereiye, ma valɨkaiwae nariye i mbana dageraweko iyako bigibiginiyeko ghaghada amalako i mare. 17 Kaiwae thoŋgo amalako iyako amba e yawayawaliye, dageraweko iyako amba i yaku bwagabwaga. Wone mare i yomara ambane dagerawe ŋgoreiyako i tabo emunjoru. 18 Tembe ŋgoreiyeva iyake, dagerawe teuye mava thɨ vaemunjoru bwagabwaga, vambowo thetheghan i mare na e madibewaeko amba i vaemunjoruŋa. 19 Va thɨ vakatha ŋgoreiyake. Mosese va i utugiya Mbaroko utuutuniye wolaghɨye weŋgiya gharɨgharɨko wolaghɨye. Kaero i thɨna burumwaka madɨbanji weiye mbwa, tembe ŋgoreiyeva i liya thiyo sosoro thɨ vakatha sip vulivuliye na nana hisop yaŋgae, amba i vaŋguthiya e madibema na i variriya Mbaro ghabuk na gharɨgharɨko wolaghɨye. 20 Amba Mosese iŋa, “Madibeke iyake i vaemunjoruŋa dageraweko iyava Loi iŋake hu ghambu.” Raŋ 24:8 21 Mosese vambe i vakathava ŋgoreiyako, va i thɨna madibe na i variriya Mevathavathako Ŋgoloniye na bigibigiko iyava thɨ vakaiwoŋaŋgiko kururu kaiwae. 22 Ŋgoreiye, Mbaro iŋa bigibigiko wolaghɨye thɨ vakatha na i thɨna e madibe na mbighɨko iko moli. Na Loi mane i numotena tharɨ thoŋgo madibe ma i voru.
23 Mevathavatha Ŋgoloniye iye bigiko iya emunjoruko moli ina e buruburu ŋgaliŋgaliya. Valɨkaiwae moli tembe thɨ vabobomaŋava bigibigiko ŋgoreiyako. Ko iyemaeŋge bigi emunjoruko iya inako e buruburu nuwaiya vowo thovuye moli iya i kivwala thetheghanɨko vowoniye. 24 Krais mava i ru e ŋgolo boboma gharɨgharɨ va thɨ vatad e nɨmanji, iya emunjoruko ŋgalɨŋgalɨya. Iye va veru e buruburu moli tɨne na e mbaŋake iyake i yomara Loi e marae ghinda kaiwanda.
25 Krais va ve ru e buruburu, ko iyemaeŋge ma vambe ve ravowovowo eŋge ghamberegha ŋgoreiya Jiu lenji ravowovowo laghɨye theghathegha regha na regha i thɨna thetheghan madɨbae na ve ru e Woluwolu Boboma Moliko tɨne. 26 Kaiwae thoŋgo mbe i rovowovowo eŋge ghamberegha, mbene i ghataghataŋa eŋge vɨrɨ, i ri mbaŋaniye Loi va i vakatha yambaneke. Iyemaeŋge ma ŋgoreiye. Mbaŋake iyake mbaŋa le ghambako i ghenetha, na amalaghɨniye va i yomara mbe mbaŋara eŋge mbaŋake wolaghɨye kaiwae, na mbe ghamberegha vara le mare e tɨne, i rakayathu tharɨ. 27 Na reghava, lolo regha na regha mbene mbaŋara eŋge i mare, na e ghereiye ve kot. 28 Tembe ŋgoreiyeva Krais vambe ghamberegha vara i vatomwe na i mare ŋgoreiya vowo gharɨgharɨ lemoyo lenji tharɨ. Na tembene i yomarava mbaŋaiwoniye, ma ŋgoreiya gharɨgharɨ lenji tharɨ ghavanamwe kaiwae, ko iyemaeŋge thavala thɨ roroghagha amalaghɨniye kaiwae ne i vamoruŋgi.

*9:4 Inisenɨs iye umbwa thiye butiye thovuye na modanji laghɨye moli.

9:20 Raŋ 24:8