Jona
1
Jona i botewayatho Giya ghalɨŋae
Va mbaŋa regha Giya ghalɨŋae i mena weya Jona Amitai nariye. I dagewe iŋa, “U yondovirɨ Jona, na e ghembako laghɨye Ninive e tɨne, u dage weŋgi lenji tharɨ i laghɨye moli na tene ya mukuwoŋgi.” Ko iyemaeŋge Jona i voiteta Giya na ma i wareriŋava ghemba regha idae Tasis. I wareri na i wa Jopa, na gheko ve vaidiya waŋga regha kaero ghambaŋa vara i wareri Tasis kaiwae. Jona i wa ve vamodo waŋgako, kaero i thawe na i wa Tasis kaiwae i munɨnjeva i voiteta Giya.
Amba Giya i variya ndewendewe vurɨvurɨghegheniye regha na i nja weŋgi e ghɨnagha mborowa. Ndewendeweko le vurɨgheghe kaiwae waŋgako vama ina vara e tharɨ tɨne. Gharelaghɨlaghɨ kaiwae waŋgako gharakakaiwo regha na regha tembe i goyawaru weya le loi thalavu kaiwae. Lenji renuwaŋa thɨ munɨnjeva thɨ vamayaŋa waŋgako e vuyowoko tɨne, thɨ mbana doweko vavana thɨ yathu e njighɨko tɨne.
Ko iyemaeŋge e mbaŋako iyako Jona vambe ina e waŋgako gharɨghe, e tɨne bode i ghenetena yawaliye. Waŋgako ghakapɨtan i nja na ve vaidi na i dagewe iŋa, “Ko iya ŋgoroŋga mbe len ghenaeŋge e waŋgako tɨne? U thuweiru na wo u naŋgo weya len loi. Mbwata ne ghare inja weinda na ma valɨkaiwae raya mare.”
Waŋgako gharakakaiwo thɨ vedage weŋgi thɨŋa, “Wo ra tamwe thela le tharɨ kaiwae iya ra vaidiya vuyowoke iyake. Wo ra vakatha bigi regha ŋgoreiye sula.” * Kaiwae nuwanjiya thɨ ghareghare thela mevakatha ghanji vuyowo, thɨ vakatha bigi regha ŋgoreiye sula. Thɨ vakatha gharɨgharɨ ghanjinono e varɨvarɨ nanasiye vwatanji regha na regha. Amba thɨ mbanɨthuwole e nambo tɨne na lolo regha na i tuthiya varɨ regha. Ma i thuwe. Varɨko iyako loloko me vakatha ghanji vuyowoko ghanono inawe. E kamwathɨko iyako gharɨgharɨ thɨ loŋweghathɨ Loi i vatomwe wenggi thela i vakatha ghanji vuyowo. Vaŋa lumo raŋa “casting lots.” Mbaŋa thɨ vakatha iyako ve nja weya Jona.
Iya kaiwae thɨ vaito thɨŋa, “E mbaŋake iyake wo u utu giyama weime, thela le tharɨ kaiwae na iya vuyowoke iyake i yomara weinda? U vakatha budakai gheke? The vanautuma loloniya ghen? The wabwi loloniya ghen?”
I gonjogha weŋgi iŋa, “Hibru loloniya ghino na ya kururu weya Giya, Loi ina e buruburu, iye va i vakatha njighɨ na thelau.”
10 Waŋgako gharakakaiwo thɨ gharelaghɨlaghɨ laghɨye moli na thɨ dagewe thɨŋa, “Budakaiya iya mo vakathake?” (Thɨ ghareghare mendava i vo weya Giya kaiwae me utu giya weŋgi.)
11 Lenji utuutuko e tɨne ndewendeweko ma i vurɨgheghe na i vurɨgheghe eŋge. Iya kaiwae thɨ vaito thɨŋa, “Ne wo vakatha budakai e ghen na mbala ndewendeweko i rowo towo na ghime yawalime?”
12 Jona i gonjogha weŋgi iŋa, “Hu woŋgo na hu duutuŋgo e njighɨke tɨne, ambane tad i ghagha. Ya ghareghare ghino kaiwaŋgu iya hu vaidiya vuyowoke iyake.”
13 Iyemaeŋge waŋgako gharakakaiwo thɨ wodo na thɨ munɨnjeva thɨ goru vanatɨna - thɨ rovurɨgheghe laghɨye moli, ko iyemaeŋge ndewendeweko vama i vurɨgheghe eŋge na vanatɨna ma i bwagabwaga moli eŋge weŋgi. 14 Iya kaiwae thɨ goyawaru weya Jona le Loi thɨŋa, “Ae Giya, wo naŋgo e ghen thava ne u lithɨ e ghime e mare kaiwae ne wo vakowana loloke iya ma ghawonjoweke yawaliye. Ghen mbe ghenɨmbereghana vara iya len renuwaŋa vakathake thiyake thɨ yomara.” 15 Thɨ wovaira Jona e nɨmanɨmanji na thɨ wokiyathuutu e njighɨko tɨne. E mbaŋako iyako tad i ghagha. 16 Iyako i vathaŋgiya waŋgako gharakakaiwo thɨ mararu laghɨye moli weya Giya iya kaiwae thɨ vakatha vowo na i vorowe na thɨ vakatha ŋgoreiye lenji dagerawe.
17 Ko iyemaeŋge Jona kaiwae, Giya i vivatharawa borogi laghɨye regha na i wovoŋgwa Jona. Jona va ina e borogiko ŋgamoiye ghararaghɨye thegheto na gougou gheneto.

*1:7 Kaiwae nuwanjiya thɨ ghareghare thela mevakatha ghanji vuyowo, thɨ vakatha bigi regha ŋgoreiye sula. Thɨ vakatha gharɨgharɨ ghanjinono e varɨvarɨ nanasiye vwatanji regha na regha. Amba thɨ mbanɨthuwole e nambo tɨne na lolo regha na i tuthiya varɨ regha. Ma i thuwe. Varɨko iyako loloko me vakatha ghanji vuyowoko ghanono inawe. E kamwathɨko iyako gharɨgharɨ thɨ loŋweghathɨ Loi i vatomwe wenggi thela i vakatha ghanji vuyowo. Vaŋa lumo raŋa “casting lots.”