Toto Thovuye Utuniye
Luk
Le Rorori
Utu iviva
Bukuke iyake ghararorori iye Luk. Luk iye ma Jisas gharaghambu ma theyaworo na theghewoma regha ŋgoreiye, na iye ma Jiu regha ŋgoreiye. Luk iye Grik loloniye, na ghakaiwo dokɨta. Iye va weiye Pol thɨ vaghɨliya na thɨ kaiwoŋa kaiwo lemoyo. Iya kaiwae Luk i ghambu wagiyaweya Jisas utuutuniye, iya i vakatha i roriya bukuke iyake Grik gharɨgharɨniye kaiwanji.
Luk i woraŋgiya weinda Jisas iye lolo rumwarumwaruniye na iye Ravamoru Jiu na thiye ma Jiu kaiwanji. Le bukuke e tɨne riuriu lemoyo i utuŋaŋgi, mbinyembinyeŋgu na thavala gharɨgharɨ thɨ ghɨmara njoŋanjoŋaŋgi, Jisas i gharevɨrɨ weŋgi na i thalavuŋgi. Na e bukuke iyake tɨne wanakau lenji vakatha utuniye lemoyo tembe ra vaidiweva.
Bigibigi vavana tembe ghanjirerenuwaŋa i laghɨyeva Luk le riuriuke e tɨne, iye naŋgo thanavuniye, Nyao Boboma le kaiwo, warari na Loi i numotena la tharɨ.
1
Kaiwae gharɨgharɨ lemoyo vama thɨ rorinjoŋa bigibigike wolaghɨye iyava thɨ yomara e tɨnemike kaiwanji. Vambe thɨ ghambu vara thavala va thɨ thuwe e maranjiko lenji utuutuko. Na kaiwae va thɨ thuwe e maranji mbaŋaniye va i woraweya le kaiwo rɨghewe, na thiye ŋgoranjiya Loi le utuutu gharakakaiwo, iyava thɨ utugiya utuutuke thiyake weime. Iya kaiwae mbe ghino womberegha vara ya ghatha vakatha bigibigike wolaghɨye thiyake va i woraweya rɨghekowe. Nuwaŋguiya ya ghatha na ya bigirawe na vakatha na ya rorinjoŋa ghen giya laghɨye Tiyopilos kaiwan. Ya vakatha iyake na mbala u ghareghare bigibigina va thɨ vaghareŋgena i emunjoru.
Nyao thovuye i yomara weya Sakaraiya
Mbaŋa Herod va ghambaŋa kiŋ Judiya, amala regha va ravowovowo idae Sakaraiya na iye i mena Abaija ele wabwi tɨne. Levo idae Elisabet na elaghɨniye Eron rumbuye. Vambe theghewo vara ghanjithanavu i rumwaru Loi e marae na va thɨ ghambugha Loi le mbaro na ghathanavu. Mava e lenji ŋgaŋga kaiwae Elisabet va i kwama na vama thɨ thanja moli.
Mbaŋa Sakaraiya le wabwi ghanjimbaŋa kaiwo, amalaghɨniye vambe inawe i vakavakatha ravowovowo ghanjikaiwo Loi e marae. Kaiwae ravowovowo mbe ghanjithanavu ŋgoreiye, thɨ mwadiwo e varɨ* Vaŋa lumo raŋa “cast lots.” na i nja weya Sakaraiya, ve ru e Ŋgolo Boboma tɨne na i ŋambu inisenɨs Inisenɨs iye umbwa thiye butiye thovuye na modanji laghɨye moli. na i vowo weya Loi. 10 Mbaŋa inisenɨs ghambaŋa ŋambu wabwi laghɨye mbe inanji eto thiya naŋgo.
11 Loi le nyao thovuye regha i yomara weya Sakaraiya e mbaŋako iyako na i ndeghathɨ inisenɨs ghaghamba ŋambuŋambuko valɨvaŋga e uneko. 12 Mbaŋa Sakaraiya i thuwe nyaoko thovuye ghare i yo weiye le gharelaghɨlaghɨ. 13 Ko iyemaeŋge nyaoko thovuye i dagewe iŋa, “Sakaraiya, tha u mararu, kaiwae Loi kaero i wovatha len naŋgona. Len wevo Elisabet ne i vaidiya ŋgama ghɨmoru na ne u rena idae Jon. 14 Ne hu warari laghɨye moli weiye lemi nuwathovuye na le ghambɨ ne i vakathaŋgiya gharɨgharɨ lemoyo thɨ warari. 15 Na idae ne i laghɨye Loi e marae, na Nyao Boboma ne i riyevanjara mbaŋa amba mane i virɨ, na mane i muna waen o the mbwa i vurɨgheghe. 16 Na Isirel gharɨgharɨniye thɨ ghanagha, ne i vaŋgunjoghaŋgi weya Giya lenji Loi. 17 Ne i viva Giya e ghamwae, ghathanavu na le vurɨgheghe ne ŋgoreiya Ilaija. Ne i vakathaŋgiya gamagai oramanji gharenji weŋgiya lenji ŋgaŋga na i vabe thavala ma thɨ ghambu Loi le renuwaŋa na thɨ ghambugha gharɨgharɨ rumwarumwaruniye lenji renuwaŋa na i vivathara weŋgiya gharɨgharɨ Giya le mena kaiwae.”
18 Amba Sakaraiya i dage weya nyaoko thovuye iŋa, “Ŋgoroŋga ne yaŋa na ya ghareghare iyake emunjoru? Kaiwae kaero ya thanja moli na lo wevoko tembe ŋgoreiyeva.”
19 Nyaoko thovuye i gonjoghawe iŋa, “Ghino Gaberiyel na ya ndeghathɨ Loi e ghamwae. Me variyeŋgo na ya mena ya utu e ghen na ya utuveŋga totoke thovuye iyake. 20 Wo u thuwe kaiwae ma mo loŋweghathɨgha lo utuke, amba mane e ghalɨghalɨŋan na mane valɨkaiwan u utu ghaghada mbaŋaniye bigibigike thiyake ne thɨ yomara ŋgoreiya ma utugiyama e ghen ne e ghanjimbaŋa moli.”
21 E mbaŋako iyako gharɨgharɨma thɨ roroghagha weya Sakaraiya na thɨ rerenuwaŋa thɨŋa, “Buda kaiwae i wo mbaŋa molao e Ŋgolo Bobomako tɨne?” 22 Mbaŋa i raŋgi, ma valɨkaiwae i utu weŋgi na kaero thɨ ghareghare me vaidiya vatomwe regha e Ŋgolo Bobomako tɨne. Ma vama i utu, vama i vakatha eŋge nono weŋgi e nɨmanɨmae.
23 Mbaŋa ghambaŋa kaiwo iko e Ŋgolo Bobomako tɨne, kaero i njogha ele ŋgolo. 24 Mava mbaŋa bwagabwaga levo Elisabet i marabo na manjala umbolima e tɨne vambe i rokubaro vara e lenji ŋgoloko tɨne. 25 Elisabet iŋa, “E mbaŋake iyake Loi kaero i thalavuŋgo e kamwathɨke iyake. Giya kaero i thalavuŋgo na i wokiyathu lo monjina gharɨgharɨ e maranji.”
Nyao thovuye i mena weya Meri
26 Ghamanjala umbowonaninji e tɨne, Loi i variya nyao thovuye Gaberiyel Nasaret, Galili ele valɨvaŋga tɨne, 27 weya thɨnabwethubwethuru eunda vama ghadagerawe weiye amala regha idae Josep iye Deivid rumbuye. Thɨnabwethubwethuruke idae Meri. 28 Nyaoko thovuye i wa na ve dagewe iŋa, “Ago Meri, Giya ghare laghɨye e ghen na iye wein.”
29 Meri i gharelaghɨlaghɨ laghɨye nyaoko thovuye ghalɨŋaewe na i rerenuwaŋa laghɨye dagemwaewoko iyako kaiwae. 30 Ko iyemaeŋge nyaoko thovuye i dagewe iŋa, “Tha u mararu, Meri, Loi i woraweŋge e ghamwae. 31 Ne u marabo na u ghamba ŋgama ghɨmoru na ne u rena idae Jisas. 32 Ne i laghɨye moli na ne thɨ uno, Ramevoro Moli Nariye. Giya Loi ne i wogiya weya rumbuye Deivid le ghamba yaku, 33 na ne i mbaro Jeikob orumburumbuye weŋgi na le ghamba mbaro mane ele ghambako.”
34 Meri i vaito nyaoko thovuye iŋa, “Ne ŋgoroŋga na ya vaidiya ŋgama amba thɨnabwethubwethuruya ghino?”
35 Nyaoko thovuye i gonjoghawe iŋa, “Nyao Boboma ne i nja e ghen na Ramevoro Moli le vurɨgheghe i yaboŋge. Iya kaiwae ne u ghamba narunɨna boboma, ne idae Loi Nariye. 36 Wo u thuwe, u renuwaŋakikiya len bodama Elisabet, kaero i thanja na va thɨŋa i kwama, kaero i marabo na mbaŋake ghamanjala umbowona. 37 Kaiwae ma bigi regha i vuyowo weya Loi valɨkaiwae Loi i vakatha.”
38 Meri i gonjoghawe iŋa, “Giya le rakakaiwo ghino. Ma i vakathaeŋge ŋgoreiya mo utuŋana e ghino.” Amba nyaoko thovuye i iteteŋa.
Meri ve thuwe Elisabet
39 E mbaŋako iyako Meri i vivatha, na i yoruku i wa e ghemba regha e ououniye Judiya e tɨne. 40 I vutha na i ru Sakaraiya ele ŋgolo na i dage mwaewo weya Elisabet. 41 Mbaŋa Elisabet i loŋweya Meri le dagemwaewo ŋgamako i ghenenyivɨ e ŋgamoiye na Nyao Boboma i riyevanjara Elisabet. 42 I dage na ghalɨŋae laghɨye iŋa, “Wanakauke wolaghɨye e tɨnenji Loi ghare e ghen na ghandagemwaewona i kivwala wanakauke wolaghɨye ghanjidagemwaewo, na tembe ghare weva ŋgamana ne u ghambɨna. 43 Ko me ŋgoroŋgaeŋge na ghen wo Giya tɨnae mo vakatha wo yavwatata laghɨye na mo mena u thuweŋgo? 44 Mbaŋa len dagemwaewona me dimban e yanawaŋgu, ŋgamake e ŋgamoiŋguke i ghenenyivɨ weiye le warari. 45 Ŋgoreiye, u warari kaiwae u loŋweghathɨgha ŋgoroŋga Giya le dagerawe e ghen kaero ne i tabo na emunjoru.”
Meri i tarawe Loi
46 Meri iŋa,
Ghareŋguke i taraweŋa Giya,
47 na uneŋguke i warari laghɨye weya Loi wo Ravamoru,
48 kaiwae i renuwaŋakikiya le rakakaiwo ma e idaidae.
Noroke na mbaŋa thɨ menamenako tha na tha ne thɨ uno idaŋgu, “Wevo warawarariniye”,
49 kaiwae Loi Vurɨgheghe i vakatha bigibigi laghɨlaghɨye kaiwaŋgu.
Iye ghamberegha i boboma.
50 Le ghare vɨrɨ i laghɨye weŋgiya tha na tha thavala thɨ yavwatatawana.
51 E nɨmae i vakatha vakatha laghɨlaghɨye moli na i vagegeyathuŋgiya thavala thɨ wovorevoreŋa ghanjimberegha e gharenji.
52 Kaerova i wonjoŋaŋgiya giyagiya laghɨlaghɨye e ghambanji na i wovoreŋaŋgiya thavala ma e idaidanji.
53 I giya bigibigi thovuthovuye weŋgiya thavala bada i gharɨŋgi na i vathaŋgiya ravwenyevwenye nɨmanɨmanji.
54 Kaerova i mena i thalavugha le rakakaiwo wabwi Isirel,
na ma i renuwaŋa valawe i gharevɨrɨŋaŋgi,
55 ŋgoreiya va le dagerawe weŋgiya orumburumbunda,
ŋgoreiya va le dagerawe, iya i gharevɨrɨ weŋgiya Eibraham na orumburumbuye tha na tha.
56 Meri va i yaku weiye Elisabet mbaŋa le molamolao ŋgoreiya manjala umboto amba i njogha e ghambae.
Jon Rabapɨtaiso le virɨ
57 Mbaŋa Elisabet ŋgamoiye i njivun, i ghamba ŋgama ghɨmoru, 58 na mbaŋa ghaune na le bodaboda thɨ loŋweya ŋgoroŋga Giya i woraŋgiya le gharevɨrɨ laghɨye weya Elisabet, thɨ warari laghɨye weinji.
59 Mbaŋa theghewaninji e tɨne thɨ mena na thɨ kitena ŋgamako riwae njimwae mbothiye na thɨ munje thɨ rena idae Sakaraiya, ramaya idae. 60 Ko iyemaeŋge tɨnae ghalɨŋae i maya na iŋa, “Nandere! Idae Jon.”
61 Thɨ dagewe thɨŋa, “Ma lolo regha len bodabodake e tɨnenji idae ŋgora iyana.”
62 Thɨ vakatha nono weya ramae na nuwanjiya the ida ne i worawe na ŋgamako idae. 63 Sakaraiya i naŋgo weya bigi ghamba rorori na i roriya iyake, “Idae Jon.” Na taulaghɨko gharenji i yo. 64 E mbaŋako vara iyako Sakaraiya ghalɨŋae i mavu na mamiye i nyivɨnyivɨ amba i utu na i taraweŋa Loi. 65 Ghanjiuneko wolaghɨye thɨ thuwe iyako na i vakatha thɨ gharelaghɨlaghɨ laghɨye moli. Amba bigibigike wolaghɨye thiyake utuninji i lalo ghembaghembako wolaghɨye e ououninji Judiya e tɨne. 66 Gharɨgharɨko wolaghɨye va thɨ loŋweya totoko iyako thɨ rerenuwaŋa kaiwae na thɨŋa, “Ŋgoroŋga nevole ŋgamako iyako gharerenuwaŋa? Kaiwae vambe weiya vara Giya le vurɨgheghe.”
Sakaraiya i tarawe Loi
67 Nyao Boboma va i riyevanjara ramae Sakaraiya amba i utuŋa Loi ghalɨŋae iŋa:
68 “Ra taraweŋa Giya iye Isirel lenji Loi,
kaiwae kaero menda i mena ghinda
le gharɨgharɨ kaiwanda, i thalavuinda na i rakayathuinda,
69 na i wogiya vamoru ghakin mara mbouye kaiwanda
le rakakaiwo Deivid orumburumbuye e tɨnenji.
70 Mbaŋa va i vivako ghalɨŋae gharautu boboma thɨ vathiya utuutuke iyake,
71 va i dagerawe ghandaravamoru na ne i vamoruinda
weŋgiya ghandathɨghɨya,
na thavala thɨ botewoinda e nɨmanji ghare.
72 Va iŋa ne i gharevɨrɨŋaŋgiya orumburumbunda
na i renuwaŋakikiya le dagerawe boboma.
73 Va i tholo na i dagerawe weya rumbunda Eibraham
74 na iŋa ne i vamoruinda weŋgiya ghandathɨghɨya
na i vakathainda rakaiwowe ma weinda la mararu
75 e yawalɨ boboma na e thanavu rumwaru e marae e mbaŋake wolaghɨye.
76 Ghen, naruŋgu, ne idan Ramevoro Moli ghalɨŋae gharautu,
kaiwae ne u viva Giya e ghamwae na u vivatha kamwathɨ kaiwae.
77 Na kaiwae ne u vakathaŋgi thɨ ghareghareya Giya le vamoru, na
i numotenɨŋgi lenji tharɨ e tɨne,
78 kaiwae Loi i gharevɨrɨ laghɨye moli na ghathanavu i udauda kaiwanda,
na i vakatha manjamanjala ŋgoreiya varaema i yovoro na manjamanjalawae i njama weinda e buruburuko
79 na i giya manjamanjala weŋgiya thavala thɨ yayaku e momouwo na yawalinji i mare,
na i vatomwe weinda yawalɨ na vanevane ghanjikamwathɨ.”
80 Ŋgamama i tabotabo na une i vurɨvurɨgheghe na ve yaku e njamnjam ghaghada mbaŋa i woraweya le kaiwo rɨghe weŋgiya wabwi Isirel.

*1:9 Vaŋa lumo raŋa “cast lots.”

1:9 Inisenɨs iye umbwa thiye butiye thovuye na modanji laghɨye moli.