APOSEL
Yesus ami kalaan tunum aposel o kebip imi kanumsip kaata ko
Yesus ayo tam abiil tikiin unaya, bom bii wasital almi-kup 33 ema yak banipla, Luk ayo sukon alep kaa dolsa. Kamasi diil kaali, Yesus ami kanumsa kaami sang ayo dolale, mulo kaata sukon weng kalawaayo dola-lom Yesus ami aptum kusal kanum-tabasip kaami sang kaa bokosa.
Kanola boko-lomda: Unang tunum imi God ami fanang unemin kaali, kamosinim kaa Juda kayaak imi aket fukunin kaa God ami lotu kaa ti tambal-kup ke-bamduwa kaami diim liip God ami be unum o, kala-biliwa, Yesus ayo tal bokoya-lomda: Kibi nami lak duu-lomdip tildang God ami be tilin o, kem yakaba toop kulu daalaya, kamboya abiil tikiin unse.
Kemin, God ami Sinik Tambal taba-lom Yesus ami kalaan tunum imi titil kuyilala ilta Yesus ami weng ayo kulii-din Juda-miin Jerusalam bilip isiik bokoyiwa, iip maakup maakup weng san, Fan o, kala-lomdip isiik Yesus ami weng kaa kulii yang Juda imi abip ma ma kawu bilip iyo tal-une-bam bakaya-tal-une-bilipla kawu, iip maakup maakup iyo Yesus ami weng kaa kulii-din tunum miit kusnum kusnum imi bakayim-bam kemsip kayi kala, Luk ayo kanumin weng kaali dolsa ko.
1
Yesus ami weng kutii-lomda, God ami Sinik Tambal ayo kipni dabaayili tolokoma kayi! kalsa kaami sang kaata ko
Luk 1:1-4
Tiofilus kapyo, sawaalak kawu, Luk nayo, sukon ma dolasii kaali, kamasi Yesus ami mafek mafek nuu-bam ale, kukuyim-bam kebi kulaayo, God ata dabii tam abiil tikiin unse kaami sang kaata dola kuyasii. Kemin, dibii tam unin disa ilomdala, God ami Sinik Tambal ata Yesus dong dokolaya, weng uyo almi kalaan tunum ulelase imi kuyila bokoyilala kawu, God ayo dibii tam unse. Kemin, kamala kulu kabak-ami sang ayo sukon ma dola kup-ton o, kali. Kemin, Yesus ayo aalip saak-alomda, asuk tam tiindala, almi kalaan tunum ilmi diim kawu fatap-nala, atamiwa yi, Tifaneng tiin kawang keba kala, kalalipla, atama atama kemsip o. Ilmi diim fatap-nala atafii-biliwa, God ami unang tunum yim-bii tiltam almi miit tem tii tiin molokoma kaami sang ayo bakayim-bala bii, am ilmi-kup 40 kiita tal-unipla, Yesus ayo din almi kalaan tunum itama iso ima im-bom ale, titil weng uyo bokoya-lomda: Kibi Jerusalam kaa kambola yang tildang kemalip, ti kulu bom-iliwa, kipni bokoya-lomdi Aatumen almi Sinik Tambal ayo dabaala talokoma no, yakasii ayo, fen-bam iliwa yo, kalaya kaa! Jon kulaali, unang tunum imi oksam-kup ukayinsa, ale nali am malo ma yak banala, God ayo, almi Sinik Tambal ata dabaala tal, kipni iipyak tem ayo dotuu-yilala, yaap ke-lokomip o, yakase ko.
God ata Yesus dibii tam abiil tikiin unsa kaami sang kaata ko
Mak 16:19-20, Luk 24:50-53, Mat 28:19, Luk 19:11, 24:4,21
Kemin, Yesus ami kalaan tunum iyo tala-tala-ke Yesus ami dik-daalip ko: Kamokim kapyo, waasi ita taba-lomdip, numi tawaal kalawaa kuluusip. Kemin, kapta tal Israel numi tawaal ayo kuluu-lomdap, Israel kayaak numi king kelapya, nokol nulmi kamosinim kanumsup tap ke-lom, nulta tiin molamup eli yoko? kemipla, Yesus asiik bokoya-lomda: Aatumen almi aket fukun-unba kaata, akal utamala, Kalok nolin diim kawu kaa kanolokomi kalsa. Kemin, ibi kaali dok kata kanu-mokoma uyo utabip disa. Kaa kipni mafek mafek daa. Kipni mafek mafek kaali, ilom God ami Sinik Tambal ata iltipni diim abamna ilokomip kawu, titil-foko-lomdipla, kawu din abip Jerusalam une-bala, Provins alik Judiya une-bala, bilin Sameria une-bala, yak aba umbilin am bokon alik kala dik-daa kulaasu ayo une-bala une-bala, ke-lomdipla, nita-bom-bilip nami kanumin kanumin kukup kanun-umbi kaami sang ayo bakayila-tal-une-mokomip o, kala bakayila ko.
Kemin, kabak-ami sang uyo bakayim-bala bom atafiimiple, God ayo dabuu dafola atamip, dibii tam bun-kem-salale, ibin ta tilnong akiilula, atamin disa kelipla, 10 ami unaba uyo, titam dakamin-kup kemipya, mep kulu tunum alep ma ilim namaal dildaak tikilin tal mep kulu tola-lomdip 11 bokoyip ko: Galili tunum kipyo, kibi kanimin o, kala suunkup bomdip titam abiil tikiin-kup daabip yoko? Yesus kaa kamboyila, God ata dibii tam abiil tikiin una ayo bombii atamip tam una, altap asuk tildaak talokoma. Kemin, kulaa kela unin o, yikip ko.
Tunum ma uldaa dabuulip tiltam Judas ami abiin kuluusa kaami sang kaata ko
Jon 17:12
12 Amdu tikiin kaa bom-bilip kaali, Oliv Tikiin kala-laabip. Kemin, kaa Jerusalam mepso kawu bombe kaami liip kaali ti, God ami iintang am daana Juda iyo ilmi liip mep unemin kaata-kup. Kano tunum alep iyo kamboyila unipya, Yesus ami kalaan tunum iyo amdu Oliv Tikiin ayo kulaa kela, 13 tal Jerusalam abalipla, tam ilmi abiin ma kaptoowu sin-yaabip kemin tam unip ko. Imi win kiili: Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Batolomyu, Matyu, Alfius ami man Jems, Rom kayaak imi itam-suunin tunum Saimon, awasekim Jems ami man Judas kanolin kiita, tam uniple, iso, unang malo iso, 14 Yesus awak Maria uso, Yesus almi nakal kiiso, alik imi aket fukunin ayo maakup ke-bomdipla, titil-fak-daa-bomdiwa, God ami naalin kup kemip ko.
15 Bii am asuumalo anang ma keliwa, kawu tala-tala-kelip uyo, 120 kanolin ema ita kemin, Pita ata iipyak tem tam tola bokola ko: 16 Nak-tunum kusal kipyo, weng san iliwa! Siin sawaayak uyo, God ami Sinik Tangbal ata King Devit ami bokola-lomda: Bom ilom kaptoowu tunum ma tiltam taba kaata, kanolokoma no, kalaya, Devit ata kuyak Sukon Tem daa dolsa. Kemin, kamala kawu, Keriot kayaak Judas ata, taba-lom tunum kiiyo, liip kukuyila, dap-tal-fuku sok de-du-silip. Kemin, Devit ami weng ayo tifan weng tituun dik-tam-daa tiltam talsuu. 17 Kemin, kaali Yesus alalta ulduu dip-taldak kumkal numi iipyak tem daale, ok kalawaayo, numi dunuuyila, akal kola, kese no kalase.
18 Judas ami fuut tabebi kulaase kaami sisol kola-silip uyo, kuluu-lomda, tawaal anung ma mose no. Ami taanse kaali, olban asiik kulii tildaak tawaal aba-lomda, mat bikin-ilom, ami ol mat tem alik kabak bikinsuu. 19 Kemin, Jerusalam kayaak alik iyo weng sandiwa, tawaal anung kaami win kaali, Akeldama yo kala kiim bokon o, kala-lomdip, ilmi weng ayo kanum bakan-umbip ko.
20 Kanum bokoyilale, Pita ayo Judas ami sang ayo maso ma bokoyila-lomda: Devit ayo baal ma Juda kayaak imi baal buk kabaku dola bokoya-lomda:
Tunum ayo ma ami am kaptam ilin daa; uyo, kulaalip fakela tabuk o,
kalba-kup,
tunum kusnum ata ma tiltam ami baan kuluu-lom, okok kemak o,
kala, Judas ami sang kaali, siin kaptoowu kanum bokosa ko.
21-22 Kamokim Yesus ali nuso bomdup tal-unemsup kaali, kamasi Jon ayo unang tunum oksam ukayinsa ayo, tunum malo ma nuso suunkup bomdupla, yakyak kutal kala diilupla, Yesus ayo kamboyilala, asuk God ayo Yesus dap-tama tam unse. Kemin, kulaata tunum ma ulduuluwa, tiltam-ilomda Judas ami abiin kuluulala, nuso okok ke-bamdup Kamokim Yesus tam tiinse kaami sang kaata, unang tunum imi bakayum o, kal-bomda, Pita ayo kanum bakayila ko.
23 Kemin, kanolokomip tunum alep imi win ayo iluu-lomdip, ma ami win kaali, asuumano Josep Basabas Jastus, akal ma kaa Matias, alep ita ulelnip ko. 24-25 Ulela-lomdip, God ami naan-bam boko-lomdip: Kamokim kapyo, Judas ali yang ban-ilomda taanala, kapyo dabaalap abip mafak unse. Kemin, kabi tunum alik imi aket tem uyo utamsap. Kemin, kabi tunum ma siin kawu ulduu-lomdap, kaali Judas ami abiin kuluu-lomda, nami kalaan tunum kelaya, okok ke-mokoma no, kala uldaa-dabuusap namti, kulu kukuyilap utamupya, tunum alep kalawiiyo, Awu ma kalawaata, kalalup atamum o, kala-lomdip, 26 tuum katip katip foko-lom binalip tam aba tildaak aba ke-bam utamiwa yi, Matias kaata kala, kala-lomdip, yak Matias ayo dap-yak Yesus ami kalaan tunum imi iipyak tem daalip, talangkal kesip ko.