REVELESIN
God ata lom dulun weng tap ma Jon ami kukon-balala, utamsa kaata ko
Yesus ayo tam abiil tikiin unala, bombi wasital almi-kup 65 o kebip uyo yak banipla, Jon ayo yol wok daang kun diim kawu unaba kaami bokon win kaali, Patmos kemin, sukon tem weng kala dola kutii, almi lom tap weng uyo bokosa ko. Kemin, kulaata unang tunum Kristen kelin dinim iyo Kristen kesip imi kukup mafak mafak uyo kukaayin-bilipla, Jon ami aket fukunin kaali, Imi Yesus ami lak dakaamin kaa dukum-kup kutal-fukulin o, kala boko-lomda: Yesus ayo God ami aket fukunin kaata bokola-lom, kaata kanuman o, kalba kaata-kup dukum-kup kutal-fuku-lomda Setaan ayo an-dabaak tibiise kemin, am mafiing diim taltam talokomu kaali, God ali taba-lom Setaan ayo dabaala yang suunkup as kiinin abip kabaaku kiin-tabamnala, almi unang tunum kiita-kup imbii tam abiil tikiin kawu im-tam-daalala, iyo suunkup ilokomip o, kala sukon tem kabaku dola bokoyinsa ko.
1
Sukon kala dolnon o, kali kalaali Yesus Kraist ami mafek mafek kanumin kanumin kukup-na nayo utabi kaami sang kaata kemin, God alalta Yesus ami kukola bokola-lom: Kabi bom bii-lom kukup kanumin kanumin tiltam talokomu kaami sang kaayo nami unang tunum kiimi kukuyim-bam bokoyan o kala. Kemin, Kraist ata, nami ok tabuulin tunum Jon ami bokolila, alik kiiyo bokoyapla, iyo weng san utamik o, kala-lomda, almi ensel ma dabaala taldala bokop-namba. Kemin ale, kaata nami alik utabi kaami sang kabak-ali, God ami weng so, Yesus Kraist ami weng aso, uli ti tituun weng kaata-kup kemin kala dolnon o, kalbi. Yak kanumin kukup kanumin kukup uyo ti mepso tiltam tabon e, kalbu kemin, kanta kanumin kanumin mafek mafek tiltam tabokomu kaami sang kalawuuli dukum-kup tik-tii-lom dukum-kup bakayokomip namti, fiyaap duu-mokomip. Ale, sukon tem weng kala dola kutiili kabak-ali, weng san kutal-fukulip namti, iyo fiyaap duu-bam ke-lokomip o.
Jon ami Kristen unang tunum abip fetkal kiimi weng umuuyinsa kaata ko
4-5 Yesus ami unang tunum Provins Esia kaptam-ami abip fetkal bom-bilip ibi yaap laabip o? Nali Jon nata sukon kala dolbi uyo, God ali kamala kalaaso, siin sawaayak aso, kaptoop talokoma kaaso, ali ti suunkup ilin God. Aa, ami okok kamaalin sinik fetkal God ami abiin tiin-yaamin sia diim ami mepso kulu bom laabip iso, Yesus Kraist ali God ami sang tituun weng bakayin tunum ale, taandala, asiik diildiil tam tiin kawang kesa tunum ale, tawaal diim kalawaami kamok kamok imi tiin molin tunum aso, alimal kanolin ita taba-lom kukup tangbal-kup kipni kukuyim-bam tambal tangbal ma kamayim-bam kipni aket tem uyo bilili-kup keyokoma.
Kemin, Yesus ali numi aket kaata-kup fukun-bam ilin; almi kiim kaata sing-tam-daalu taan-ilomdala, uyo numi ban kemin sok ayo boba-kup, nuli yim-bii-din almi miit tem tiilaya aso maakup ke-sulup. God ayo Yesus ami God ale, almi aalap kemin, Yesus kaa nuli uldaa-yim-buulaya, tiltam God almi pris tap ke-sulup. Kraist ali talaba tam kamokim kese. Kemin, ti tambal o, nuli suunkup kaami tong ayo bakaan-bamduple, ami titil tabin uyo suunkup iluk o, kala baka-bamduwa yo, kala-somya kemin tifan ko. Kipyo, ali ibin tem kaptam liip talon o, kalba kemin, talokoma kabaku unang tunum so, ami aalip taansa alik iso, iyo atam-ilomdipla, am bokon alik tawaal kala dik-daa kulaasu kalawaami tunum miit kusnum kusnum iyo ami atul ata atam-fanan-bamdipla, dukum-kup ama-mokomip. Kemin, tifaneng kaa tiltam talokomu kayi!
God Dukum ayo titil miit kayaakim kemin, ali sawaayak sawaayak kaptoop-ali bom biisa le, aa kamala kalaakal kano bombe, aa bom bii kaptoop unokomu kaakal ti kano ilokoma. Kemin, ata boko-lomda: Nali miitlo kulu kulii yak aba umbutoop fuul diim kuyaku dilit ke-lokomu uyo ti kano suunkup ilokomi no, kalba no.
Jon ata God ami uldaa-dabuula kamokim kesa tunum Yesus Kraist atamsa kaata ko
Rev 2:8,12,16,18, 3:1,7,14, 6:2, 17:14, 19:11-16,21, 21:6, 22:13,16
Kipsole, kaptum Jon naso, nikil nuli Yesus ami lak kaata duulupla, tiltam almi miit tem uyo tiltam tal-sulup. Kemin, kaami kalan kaata, Yesus ami waasi ita kukup mafak ayo kukaayim-biliwa, angtiil yol ayo dakan-tabasup. Kanolin la, ti suunkup titil-fak-daa tabasup. God ami weng so, Yesus ami weng kaa bakayila-yaabi kaami kalan uso, kiita sok de-nam-bu nam-tama yol ok daang kun diim liip nam-tal ok ding yol ok iipyak diim bokon biim katip Patmos o, kebip kaa daaliwa 10 kawu bomdila, Kamokim Yesus ami iintang am ma daanu kulu, God ami Sinik ayo kukup-nam-balaya, lom tap dakan-um-bom weng seliya, nami daang tem kaltam-ali weng ma bikul weng tap ma dukum-kup naanba kala kem-silile, bokop-na ko: 11 Kabi kanumin kanumin mafek mafek uta-mokomap uyo, sukon diim kabaku dola-lomdap kulaalap din nami unang tunum abip ma ma Efesis, Smena, Pegamum, Tayataira, Sadis, Filadelfia, Laodisia, kunolin abip fetkal bom-bilip imi bilip unuk o, naka ko. 12 Kalale, nayo fal-siki taba kawanta weng kaa bakap-namba ni? kalon o, kala, fal-siki taba atam talaalila, Ilaam umi iilfo kutam tiimin umi baan fetkal ayo be kaa kalale, kaa gol ata kuluu dotusip. Kemin, 13 tawaal diim tunum altap ma ata ilaam iilfo kutam tiimin baan diim iipyak tem kulu tolba, ali ilim batbat ma dildaak-tinila talaba daak yaan duung tem kuyaku dilit kalule, sen sok la gol ta sok unu-lom nosip kaata tiit iip kabaku kuyang dii mikisa. 14 Tam ami dabom so, dabom kon so, ayo ti namaal alik-daap ali ti fan awon namayim kon e, abiil matak tap aye, alaltap kesa. Ami tiin dawang kaali, as dawang ulunba tap kelala, unang tunum kiimi aket kuso talalu utafiiyila ko. 15 Ami yaan kaali, alokso tuumon katipkan kiin-abin ami dawang so, lamlaam sokan kebu ultap kelin, ami weng bakaba ayo ok fon eng dukum uunba tap ke-lomdala, 16 abiil tikiin umi wakalkan fetkal ma kuluu-lom almi sikil tingtup diim iip kabaaku tiilaya bom-bilip, kemin, ami weng kaa bainat wan kong o, kebip balang malii so, malii so, taalin ultap kemin wan binalap yak tama biki-yaamin tap ke-bam bakaba, ami tibi kun diim kaa atan tal dibimnula kwin! atan atul dukum tik-daa-laaba tap kela atami ko.
17 Atami yi, Kanoba kala, kalali suun-daa lamo daak almi miit tem kuluba-lomdi tunum saaka-laabip tap keliya, almi sikil tingtup ta kutaldak nalmi angtiil tii bokop-na: Kapyo, suunin-daa. Sawaayak bom biisile, aa kamala kalakal kuno bom bii le, ati kuno bom bii am mafiing diim kaakal ilokomi. 18 Kemin, suunkup ilin tunum nalta te! Sawaayak kaa nali taansi. La, asuk tam tiindi tiin kawang keli bombi kemin, suunkup ilokomi kemin, nali tunum saakalip sakbal am unaasip imi saal busuuyi tam tiin kawang kemin tunum kaali nalta ko. 19 Kemin, kabi kaa utamap kaami sang uyo dola-lom mafek mafek kala bombuu so, aa mafek mafek kaata bombii tiltam tabokomu uso, kaami sang uyo dola kutii kelan o, kala-somya ko. 20 Kabi wakalkan fetkal iyo kutal nami sikil tingtup diim kala tiili bom-bilip isole, ilaam iilfo kutam tiimin kaami baan diim tangbal fetkal kala bom-bilip kiiso, itamap kiimi miit kiita bokop-tokomi. Kemin, wakalkan fetkal kalawiili, ensel ita nami unang tunum abip fetkal tiin mosip imi sang kaata, faldak kulu tiilu kemin ale, ilaam umi iilfo kutam tiimin kaami baan diim fetkal kalawaali, nami unang tunum abip fetkal bom-bilip imi sang kaata faldak kulu tiilu no, kala Kamokim Yesus ata kanum bokop-na no.