2 JON
Jon imi suuk kon alop dola kosa uta ko
Yesus iyo tam abiil tigiin unata, bii atol ulumi kup 60 umaak e? 70 umaak e? tiinuta, Yesus imi okumop man maak Jon iyo suuk kon koyo dola ko Kristen tiin molin unang umi kwaapma unsu ko. Baibel utamsip tinum iip maak maak iyo bogo-nilip, “ ‘Unang o,’ agesa boyo fen unang ba kale, abiip maak Kristen unang tinum imi sang bogobesa o,” agan-bilip ko. Kale Jon iyo bogo-nala e, “Kristen unang tinum nuyo nugumal bilip imi aget kobina tala kemum o,” agesa ko.
1
1-2 Nugum God imi okumop unang ulaa kamdu-se kupso kupmi man ko age Kristen unang tinum sino uptil ibo nuubip aga? Niyo Kristen unang tinum imi tiin molin tinum imi kamok nita kale, suuk kon koyo uptil ipmi dola kobelan o ageta ko. Kale tuluun nimi aget aa bubul aa uyo ipmi kobe-sii kale, nita kup ba kale, unang tinum God imi tuluun weng utamsip isino alugum imi aget bubul uyo ipmi kobe-silip no ko.
Mangkal ninggil numi Aatum God isino imi Man Yesus Krais isino ulim imi aget bubul uyo fen tuluun numi kobesip kale, dagaga-bilita, ulim iyo tebe alugum nuyo i-filin-bom telele-bilipta, numi aget tem uyo bilili age-bom-nilipta o ageta ko.
Aget kobina tala kemin umi sang uta ko
Kale siin uyo Aatum God iyo bogobe-nala e, “Nimi tuluun weng kwep daasi boyo waafulin o,” age-se kale, kota niyo tinangkulita, kupmi man maak maak iyo God imi tuluun weng uyo tinangku-nilip e, waafubip kalaa ageta deng kup taban-bii ko. Nimi unang kube. Niyo uptil ibo weng maak bogobelan o ageta kale, tinangku-silipta. Alugum numi aget bubul uyo nugumal imi kobina tala ke-bomta o ageta ko. Kale boyo kamaa God imi weng kwep daalata, dola kwaabeli no talaalu kale, boyo siin sugayok God imi kanupmin kuguup bota waafulin o age bogobesa bomi sang uta dola kwaabeli no tulu ko. Kale kanube God imi weng kwep daasa uyo kanumup umdii, bota tebe kek kek iyo kafalepmuta, numi God imi aget kobe-sulup uyo kulbu kalaa agelan-temip kale, nugol God imi weng kwep daasa uyo waafu-nulupta o ageta kale, God imi weng kwep daa-nala, “Ibo ipkumal aget kobina tala kemin boyo waafuu kwep tebe-bom-nilipta o,” agesa boyo kamaki magam tem kutop uyo baga-e-bilipta, ibo tinangkan tebesip ko.
Bisop weng baga-emin tinum imi atul finanin umi sang uta ko
Bisop baga-emin tinum kwiin tagang iyo tebe unang tinum iyo bisop baga-em tiinan-bilip kale, ibo tele utama-bom-nilipta o ageta ko. Iyo unang tinum bogobe-nilip e, “Yesus Krais imi malaak kafin diim ti-se uyo, tinum kem kesaala o,” agan tiinan-bilip ko. Kale tinum kam agan-bilip kulip iyo bisop baga-emin tinum e minte Krais imi waasi no ko. Ibo kanupmin tinum bilip imi weng tinangkulan-temip uyo, Krais imi weng sino kuguup tambal sino uyo kupka-nilip ipmi, bong faga-bom ogok ke-bom God imi mufekmufek kululum o agan-bilip boyo alugum tukup tukup ke-nimip kale, tele utama-bom-nilipta. Kale Krais imi weng uyo tele waafu-nilipta bole, te tamta, God imi mufekmufek tambal telela kobesa uyo kululin o ageta ko.
Unang tinum dok ita Krais imi weng uyo fomtuup waafulin binim ke kupkaa weng migik uta waafulip umdii, God iyo isino nan-temaala kale minte, unang tinum dok ita Krais imi weng tele waafulin kup nip umdii, Aalap God sino imi Man Yesus sino ulim iyo isino ulimal nan-temip ko. 10 Kale tinum iyo maak ipmi finang tal-nala Krais imi weng kwep tilin-tem ke-nala weng migik uta kwep tala umdii, ibo beyo weng umobe dep mitam ipmi am daagamin ba ko. 11 Kale minte ibo kanupmin tinum beyo weng umobe dep mitam am daalip umdii, ipmi kanubelip boyo imi ogok mafak dong dogobelip ulutap kelan-temu ko.
Weng afung uta ko
12 Nimi weng ipmi baga-eman o agan-bii uyo kwiin tagang kuta, niyo suuk kon tem kegal dola kolan-temaali kale, niyo no itaman o agan-bii kale, no ipmi tibit kun diim kek fenita bole, nugol kaal fong weng bogobina tala ke-bomta, deng kup tebeman-temup ko.
13 Kale ipmi unang God imi ulaa ku-se unang umi man bilip iyo weng umobelip ko. Kale tambaliim kup bom-bilipta o ageta ko.