2
Pol Tesalonaika mɨdön Nöbö Diba mabö nuŋwa rɨ nölöŋa
Haul nöbö mölöu nöbö, ñɨŋ keir nugwöia, an höd ram ñɨŋa hömɨŋ aku, hör hölmɨŋ. Apos 16:19-24; 17:1-9Taun dib Pilipai höd duön yad nölmɨn, nöbö mö bli anɨŋ mönö gwogwo yadön rɨ gwogwam rɨmä, jɨ God anɨŋ nugwidɨx mɨdön rɨ nölmɨn, ñɨŋ an rɨ gwogwam rɨmä aku rɨb mɨga yöx nugwöinɨŋ. An Tesalonaika duön Krais mönö wä aku yad nölmɨn, an algör ör rɨ gwogwam rɨmä, jɨ an amɨn yad nöl mɨdmɨŋa. An mönö ñɨgö yad nölmɨdöl aku, gwogwamiö yadön, rɨb gwogwo yöxön, inakmönö hörön, yad nölmɨdölöl.
Gal 1:10Krais mönö mag wä pön dine, rön, God nuŋ keir anɨŋ yad nɨgmɨn, mönö wä aku yad nölmɨdöla. An Krais mönö wä yad nölɨŋ, nöbö mö bla nugwɨŋ, ñɨŋ wä raŋ, me rön, yad nölöinɨŋ; God nuŋ keir nugwaŋ, nugwo wä raŋ, me rön, yad nölmɨdöla. God nuŋwör rɨb madmag yuö an kwo agö magɨm rɨg mɨdöla aku nugwa. Ñɨŋ keir nugwöia, ñɨgö wä raŋ, me rön, mönö kɨtɨb wä bli ñɨgö yad nölölmɨŋ; rɨg ap bla pɨnɨŋö, rön, mönö yad nölölmɨŋ. God nuŋ algör nugwa. Ñɨŋ Tesalonaika nöbö mö ib ana yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, mönö yad nölölmɨŋ. Nöbö mö akuyöbö bli ib ana yadɨŋ bɨl sö duaŋ, me rön, mönö yad nölölmɨŋ. An Krais mönö wä pön dub nöbö mɨdöl aku mɨ, ñɨgö mönö yadkap yad nölɨbä aku, jɨ an rɨmgör yad nölölmɨŋ.
Mö piaku halöu ha kiaia cɨcɨ pɨ ri abmɨdöi mag aliö akuyöbö, ñɨgö mönö höimöliö mɨdö yadön pɨ ri abmɨŋa. An ñɨŋ mɨ madmag nɨg gɨ mɨdmɨŋa. Ñɨŋ haul nöbö mölöu nöbö madmag yöbö an blaku mɨ, God Mönö wä nuŋ aku ñɨgö yad nölmɨdmɨn, anɨŋ pɨl pal nɨgnöb röyɨx aku röböxölölɨx.
Apos 20:34Haul nöbö mölöu nöbö, ñɨŋ nugwöia, an ñɨgö pɨsaŋ mɨdön mabö kwockwoc pal rɨ öliöx mɨdmɨŋa. An ñɨgö pɨsaŋ mɨdön, God mönö wä nuŋ aku ñɨgö yad nölɨp yönön, ñɨŋ nöbö mö ap mag an rɨ öliöxñɨŋö, rön, anɨŋ keir mil pɨxmag yuö bö rɨg mabö röxg rön ap wobön nɨmmɨdmɨŋa. 10 Ñɨŋ nugwöia, an ñɨgö nöbö mö Krais nugw pɨmɨdöi akuyöbö pɨsaŋ mɨdön, ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abön, nöbö hölul mɨdöl, nöbö mönö i mɨdöl aliö akuyöbö mɨdmɨŋa. God nuŋ keir algör ör nugwa. 11  Apos 20:31Ñɨŋ nugwöia, nuö nöbö halöu ha ñɨŋ keir bla yad nöl ri abön rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö ñɨgö rɨmɨdmɨŋa. 12 God nuŋ ñɨgö paŋ, nöbö mö nuŋ akwör mila alɨg mɨjöña. Makwam, ñɨŋ God rɨmɨd aku nugwön, rɨbyöx nugw ri abön, mag wä rol akwör rɨ gɨr mɨjɨnö, rön, ñɨgö mönö höimöliö yad nölmɨdmɨŋa. Ñɨŋ wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdön, ñɨgö rɨ gwogwam rɨŋ rɨb mɨga yöx nugumɨjeñ, kwockwoc palön, mag wä rol aku röböxmɨjeñɨŋö, rön, mönö akuyöbö ñɨgö yad nölmɨdmɨŋa.
13  2Tes 2:13An ñɨgö God mönö wä nuŋwa yad nölmɨn, ñɨŋ nugwön, ñɨŋ mönö ñɨŋ keir bli yadmɨdölöi, God Mönö mag akwör yad nölmɨdöiŋö, rön, nugw pɨmä. Mɨ pal, mönö yad nölmɨdöl aku, God mönö kömö rɨb madmag yuö ñɨŋ kwo mabö rɨmɨn, mag yaxa. Makwam, an öim God nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön mɨdöla. 14  Apos 17:5Makwam haul nöbö mölöu nöbö. Mögörɨb Judia piaku cöc bla hö mögum rim nöbö mö akuyöbö, Juda nöbö mö akuyöbö ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨdim mag aliö akuyöbö, Tesalonaika yöbö nöbö mö ñɨŋ kwo algör ñɨgö Jisas nugw pim nöbö mö rɨ gwogwam rɨmä. 15  Apos 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19Juda nöbö mö piaku ñɨŋ God mönö yadɨb nöbö bla pɨl pal nɨgön, Nöbö Dib Jisas nugwo aipam pɨl pal nɨgön, anɨŋ höju abmä. God ñɨgö nugwön wahax pöl mɨ wöhö. Ñɨŋ nöbö mö akuyöbö magalɨg nugumɨn ölɨsö wölmɨda. 16 Ñɨŋ Krais nugw pɨŋ, ñɨgö kömö mag yoŋyöbö nöiönɨŋö, rön, an Krais mönö wä nuŋ aku Juda nöbö mö yöi akuyöbö ñɨgö yad nölmɨn, Juda nöbö mö akuyöbö ölɨsö rödön, ödöi ana wobmɨdöia. Almɨdöi aku, ñɨŋ öim öim ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi mag akwör rɨp duön duön duön dumɨn, ap kib mag gwogwo ñɨŋ bɨhöu dib wab mɨŋi röxg mɨda. Makwam weik God ölɨsö rödön mɨ ömörö diba ñɨgö pɨ nölmɨda.
Ñɨgö iswob u nugunö
17 Haul nöbö mölöu nöbö. Ñɨŋ pɨsaŋ mɨdmɨn, Juda nöbö mö anɨŋ ir abmä aku, lɨb pɨlɨm nugugɨrön mɨdöla. Mɨxɨñ ana yörɨk mɨdöla, jɨ rɨb an maga ñɨgö pɨsaŋ mɨda. Makwam, ñɨgö iswob höbkal u nuguŋö, rön, rɨb akwör yöx nugugu mɨdöla. 18 Ñɨgö u nuguŋö, rɨ rɨbyöx nugwön, nɨ Pol, wop mös mönö mös paŋ inö, rɨma, jɨ Seten ödöi ana woba. 19  Pil 2:15-16; 4:1; 2Tes 1:4Ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö nugwön, an rɨbyöx gɨba alɨg mɨdöla; ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö nugwön, an wahax pɨ gɨrön mɨdöla; ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö nugwön, Nöbö Dib ana Jisas hön wop aku, mönö wä nagö yad nölmɨŋ aku mag yax mɨk, me cɨnɨŋa. 20 Ñɨŋör rɨbyöx nugwön, wahax pɨ gɨrön, ri ablaŋe rɨ gɨr mɨdöla.

2:2: Apos 16:19-24; 17:1-9

2:4: Gal 1:10

2:9: Apos 20:34

2:11: Apos 20:31

2:13: 2Tes 2:13

2:14: Apos 17:5

2:15: Apos 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19

2:19: Pil 2:15-16; 4:1; 2Tes 1:4