Jisas Krais Mönö Mag Wä aku Luk kai kɨtöŋa
1
Mönö höd
1-2  Apos 1:1Jisas Krais mibɨl anɨŋ kɨ yöx pön höm, dib röxön rɨg röŋ röŋ mag akuyöbö, nöbö bli mämäg ñɨŋa keir nugwön, mönö mag wä aku yad nölɨp yönön, nɨ aipam, nöbö mö bli kwo ñɨgö aipam, yad nölmä. Yad nölmɨdmɨn nöbö mɨga mönö aku nugw ri abön kai kɨtmä. Makwam nöbö dib Tiopilas, nɨ kwo algör ör mönö nɨ yad nölim aku, ila magalɨg hölu nugw ri abɨl makwam, nɨ algör ör mönö aku magalɨg rɨbyöx nugw ri abön, nagö kai kɨtɨba rɨmɨdla. Akuyöbö almön mönö, mönö nagö yadim nugulö aku, mi yadöiŋö, rön nugunö.
Ejol i hön, mönöbö hogwa Röbö Pal Nölɨb Nöbö Jon yöx pön höñɨŋö, röŋa
Höd Kiŋ Herod Judia Propins nugwidɨx mɨdmɨd wop aku, nöbö nagö Sekaraia, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö i mɨdmɨda. Nöbö yam nuŋwa pɨsaŋ mabö nɨgiö nɨgön rɨmɨdöi akuyöbö ñɨgö Abaija Yam me rɨmɨdmä. Sekaraia mönɨŋ nuŋwa Ilisabet. Ilisabet algör ör God ap höjöpal ur nölɨb nöbö Eron il aku yöxɨp u höuöilmel rön yöxmä. Ñɨŋör mönöbö hogwa God lo mönö adaku magalɨg mai rɨ gɨr mɨdɨm, God nugum, mönö i mɨdölöŋ. Makwam Sekaraia mönɨŋ nuŋwa Ilisabet mö wasɨma makwam, ha i yöx pön hölöŋ wöhö, aŋadö nöbö nom lap nom röxgmä.
Wop i Sekaraia nöbö nuŋ pɨsaŋ mabö nɨgiö nɨgön rɨmɨdöi akuyöbö hön, God höjöpalɨb mabö aku rɨmɨdmä. Eks 30:7Makwam mabö ñɨŋa rɨ gɨr, God ap höjöpal ur nölɨb nöbö bla öim rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö, nöbö an kai God höjöpalɨb rama ram möl yuadö duön ap hölɨŋ wä höb aku wiönɨŋö, rön, rɨp ñɨña pugul pɨmä. Pɨmɨn, Sekaraia nuŋ rɨp ñɨña keir pugul pön, God höjöpalɨb rama ram möl yuadö duba röŋa. 10 Nöbö mö mɨga akwör God höjöpalɨb rama rɨŋadö bö God höjöpal gɨr mɨdmä nugugɨrön, Sekaraia nuŋ ram möl bö duön ap hölɨŋ wä höb akuyöbö urmɨdöŋa. 11 Jɨ Nöbö Diba ejol nuŋ i hön, ap hölɨŋ wä höba urmɨdöi rɨgpɨd aku imag mɨrɨx adö wöxnö mɨdöŋa. 12 Sekaraia ejol aku nugwön pɨlɨx röŋa. 13 Makwam ejol aku nugwo yadöŋa, “Nagö ipöxmɨjɨnö. God höjöpalön rɨlö aku nuŋ nugwa. Manaŋ Ilisabet ha nagö i yöx pön höna. Yöx pön haŋ, ib nuŋwa Jon me rö. 14 Nuöma ha aku yöx pön hön aku, nagö mɨ ödöriö wahax pɨnö; nöbö mö mɨg mɨŋa algör ör wahax pöña. 15  Naba 6:2-3Nöbö Diba mämäg il rol nuŋ aku, Jon nöbö diba mɨjöna. Nuŋ röbö wain mönö röbö ölɨsö bli nɨmenɨm. Nuöma ha wöta mɨjön wop aku akwör, Inöm Leia nuŋ ha aku yuö kwo duön aja wölöna. 16 Mai nuŋ Isrel nöbö mö God nugwo röböxöi akuyöbö mɨga mönö wä yad nölaŋ, God nugwo, Nöbö Dib an, me rön, nugw pöña. 17  Mal 3:1; 4:5-6; Mat 17:11-13Makwam ha naŋ aku nuŋ God mönö yadɨb nöbö Ilaija maduar ör God ölɨsö pön rɨg rɨmɨd mag akuyöbö cöna. Nuö nöbö ñɨgö pön, halöu ha ñɨŋ bla pön, ñɨgö pɨ nɨgiö paŋör nɨgöna. Nöbö mö God nugwo ölɨsö wölolö röi akuyöbö, ñɨgö mönö wä yad nölaŋ, nöbö mö kömö wä nuŋwa rɨbyöx nugwöi mag akuyöbö nugwön, ösös rɨ ri abön, Nöbö Diba hönɨŋö, rön, pöx mɨjöñɨŋö,” röŋa.
18 Ejol aku aliö rɨmɨn, Sekaraia yadöŋa, “An mönöbö hogwa nöbö nom lap nom röxgöla. Makwam, nɨ agö magɨm rön, nagö mi yadmɨdlaŋö, rön, nugun?” röŋa.
19  Dan 8:16; 9:21Aliö rɨmɨn, ejol aku Sekaraia nugwo yadöŋa, “Nɨ Gebriel. Nɨ God mämäg il rol yöra mɨdön, nɨ yad abmɨn hön mönö wä kɨ nagö yad nölɨba hömɨdla. 20 Naŋ mönö na yadmɨdɨl aku, mi yadmɨdö, rön nugwöiö aku, albeñ nagö aku ömörö raŋ, mönö pön mɨdöinam. Hör ör mɨdɨp du, ha aku yöx pön höñ wop akwör iswob mönö pɨnaŋö,” röŋa.
21 Makwam Sekaraia God höjöpalɨb rama ram möl mibɨl yuebö kwo mɨxɨl magi mɨdöŋa nugwön, nöbö mö rɨŋadö bö mɨdim bla rɨb mɨga yöxmä. 22 Mai nuŋ rɨŋadö röpɨnön, mönö bli yadɨbä maga nɨgölöŋ. Makwam, nɨ al aliö rö, rön, imag akwör yabuöŋa. Ñɨŋ nugwön yadmä, nuŋ ram möl yuö kwo du mɨdön, mag hör i nugwön hö, rön, nugumä.
23 Makwam Sekaraia God höjöpalɨb rama mabö rɨ mɨdmɨn, wop nuŋ aku pörɨm, nöbö bli hön yör nuŋ aku pɨm nugugɨrön, nuŋ höbkal ram nuŋwa duöŋa. 24-25 Mai mɨdɨp duön, mönɨŋ nuŋwa Ilisabet ha wöta mɨdɨm yadöŋa, “Höd nɨ mö wasɨma mɨdmɨdɨl makwam, nɨ möigw yöxma, jɨ weik Nöbö Diba nɨ uliöxön nugwidɨx mɨdɨm, ha wöta mɨdɨl aku nɨ wä ra, möigw yöxöin, wöhö,” röŋa. Aliö rön, röun akuyöbö mömɨd sö tar ram möl yuadö akwör umad gɨ mɨdmɨda.
Ejola hön Maria nugwo yadöŋa, “Naŋ Jisas yöx pön hönaŋö,” röŋa
26 Ilisabet röun akuyöbö iŋösu sö ha wöta mɨdmɨn nugugɨrön, God ejol Gebriel nugwo yad abmɨn duöŋ Nasaret taun, mögörɨb Galili yöraku. 27  Mat 1:16,18Nasaret yöraku ha mö i mɨdmɨda, ib nuŋwa Maria. Ha mö aku nöbö i pɨsaŋ yönölöŋ wöhö. Ha mö aku, nöbö nagö Josep pönɨŋö, rön yadmä. Nöbö Josep aku, nuŋ kiŋ Depid nöbö hödɨg aku i yöx pön hön nɨgmä. 28 God ejol Gebriel yad abmɨn, ha mö Maria mɨdöŋ yöra uröpɨnön yadöŋa, “Ha mö, nagö mɨdlö ä? Nöbö Diba nagö pɨ ri aba. Naŋ pɨsaŋ mɨdö,” röŋa.
29 Aliö rɨmɨn, Maria mönö aku nugwön, nɨ pöd rɨmɨn aliö yadmɨdö, rön, rɨb mɨga yöxöŋa. 30 Nuŋ rɨb mɨga yöx nugumɨn nugugɨrön, ejola nugwo yadöŋa, “Maria, nagö ipöxmɨjɨnö. God nagö pɨ ri abön ra. 31  Ais 7:14; Mat 1:21-23Mai naŋ ha wöta mɨdön, ha i yöx pön hönö pal. Yöx pön hön, ib nuŋwa Jisas, me rö. 32  2Sam 7:12,13,16; Ais 9:7Makwam nuŋ nöbö dib ödöriö mɨjöna. Nöbö mö nugwo yadön yajöña, adöx sö mɨd Nöbö Dib ödöriö Ha nuŋwa maku, me cöña. God Nöbö Diba rɨmɨdaŋ nugwön nuŋ nöhönɨŋ maduebö Depid kiŋ diba mɨdmɨd aliar mɨjöna. 33 Jekop yöxɨm yöxɨp höuöilmel rɨŋ mɨjöñ akuyöbö ñɨgö magalɨg öim öim kiŋ ñɨŋa mɨdön nugwidɨx mɨjönɨŋö,” röŋa.
34 Ejol aliö rɨmɨn, Maria nugwo yadöŋa, “Nɨ nöbö i pɨsaŋ mɨdöi aku, pödpödiö ha aku yöx pön hön?” röŋa.
35 Aliö rɨmɨn, ejola nugwo yadöŋa, “Inöm Lei akwör hön, Nöbö Dib ödöriö adöx mɨ bɨl sö mɨd Nöbö ölɨsö mag nuŋ akwör pöröb nöiöna. Alaŋ, ha leia yöx pön hönö aku, nöbö mö nugwön yajöña, aku God Ha nuŋ, me cöña. 36 Mɨ! Nobnaŋ Ilisabet mö lap röxga. Ñɨŋ nugwo mö wasɨm me rɨmɨdöi aku, jɨ weik nuŋ ha wöta mɨdmɨn, röun akuyöbö iŋösu sö mödö rödɨpöŋa. 37  Jen 18:14God ap rölɨbä akuyöbö i mɨdöl; ap bla magalɨg paŋ rɨb akwör mɨdö,” röŋa.
38 Ejola aliö rɨmɨn, Maria yadöŋa, “Nɨ God mabö rɨ nölɨb halöu. Rɨg yadmɨdlö mag akwör nɨ cönɨŋö,” röŋa. Aliö rɨmɨn nugugɨrön, ejola nugwo röböxön duöŋa.
Maria du nobnɨŋ Ilisabet nugwöŋa
39-40 Makwam Maria rɨmgör dinö, rön, mögörɨb aku röböxön mögörɨb Judia önöŋ ajmag mɨxɨl aku dumɨd dumɨd, Sekaraia Ilisabet mönöbeŋö mɨdmɨdöi tauna duöŋa. Ram ñɨŋa uröpɨnön, nobnɨŋ Ilisabet nugwo yadöŋa, “Nagö mɨdlö ä?” röŋa. 41 “Nagö mɨdlö ä?” rɨmɨn, nobnɨŋ Ilisabet mönö aku nugum, ha wöta mɨdöŋ aku ha yöd nɨgöŋa. Wop mɨd akwör Inöm Leia nuŋ Ilisabet yuö kwo duön nuŋ aja wölöŋa. 42 God Inöma aja wölmɨn, Ilisabet nuŋ ajmöla aj halön Maria nugwo yadöŋa, “God mö bli ñɨgö nugwidɨx mɨd aku, jɨ nagö pɨ ösös rɨ ri abön ra. Ha wöt naŋ mɨdlö abö ha aku aipam pɨ ösös rɨ ri abön ra. 43 Nɨ mö wä yöi jɨ nagö Nöbö Dib na nuöm nuŋ aku nɨ nuguba hölö aku nɨ aiö rön God nugwo ri abö rɨmɨdla. 44 Naŋ hön nɨ, ‘Nagö mɨdlö ä?’ rɨmɨdman mönö, ha wöta mɨdɨl kɨ wahax pön yöd nɨga. 45 Nagö, ‘Nɨ God yad mag akwör cönɨŋö,’ rön nugugu mɨdlö aku, nagö wahax mɨdanö,” röŋa.
Maria God iba yadɨm bɨl sö duöŋa
46  1Sam 2:1-10Ilisabet aliö rɨmɨn, Maria God rɨbyöx nugu gɨrön, mɨ ödöriö wahax pɨ gɨrön yadöŋa,
“Nɨ Nöbö Diba nugwo rɨbyöx nugwön,
ib nuŋwa yadmön, mɨ bɨl sö diöna.
47-48 Nɨ aŋadö wöröxɨb akuyöbö mɨdmön,
God nɨ ögwö yöxön kömö pa aku, nugwo rɨbyöx nugwön mɨ ödöriö wahax pɨmɨdla.
Nɨ hör halöu mabö nugwo rɨ nölɨb mö mɨdɨl aku
jɨ nɨ uplöböl.
Alön ra aku,
weik yöxön, mai yöxön, yöxɨp du yöx nɨgöñ akuyöbö,
nöbö mö magalɨg nɨ rɨbyöx nugwön yajöña,
‘God mö aku nugwidɨx mɨdɨm mɨd ri abö,’ cöña.
49 Nuŋ ölɨsö magalɨg mɨd aku,
nuŋ mɨ ap dib i nɨ ra.
Nɨ nugula nuŋ paŋyöbö akwör
Nöbö Leia mɨda.
50  Sam 103:13,17Nöbö mö mönö nuŋwa nugwön, anau pön, mai diöñ akuyöbö,
ñɨgö uliöxön pɨ ösös rɨ ri aböna.
Ñɨŋ halöu ha yöxön, yöxɨp duön, yöx nɨgöñ akuyöbö,
ñɨgö algör ör uliöxön pɨ ösös cöna.
51  2Sam 22:28Nuŋ Nöbö ölö;
nuŋ ap ölɨsö mɨga akwör ra.
Nöbö mö, an keir nöbö mö diba mɨdölɨŋö, röi akuyöbö,
God ñɨgö rɨbɨx aba.
52  Job 5:11; 12:19; Sam 147:6Makwam, kiŋ nöbö dib mögörɨb diba nugwidɨx mɨdɨm ib diba mɨdmɨd bla,
God rɨmɨn yau dum,
nöbö mö ib mɨdmɨdöl akuyöbö,
God ñɨgö pön pɨ bɨl bɨl raŋ, ñɨŋ iba mɨjöna.
53  Sam 34:10Nöbö mö kiö pɨl akuyöbö,
God ñɨgö ap nuöm nɨgmɨn nɨmmɨdmɨn wöt bɨra.
Jɨ nöbö mö ap mɨga mɨd akuyöbö,
ñɨgö hör yad abmɨn duöia.
54  Sam 98:3God nuŋ nöso auso maduebö an akuyöbö
ñɨgö yadöŋ mönö aku uplöböl,
anɨŋ Isrel nöbö mö
öim uliöxön nugwidɨx mɨd ri abön ra.
55  Jen 17:7; Maik 7:20Nöso Ebraham aipam, nöso an bli aipam
halöu ha ñɨŋ yöxmɨn yöxɨŋ diön akuyöbö,
God ñɨgö nugwidɨx mɨjɨnö, rön,
rɨg yadöŋ mag akwör an rö,” röŋa.
56 Maria mönö aku yadön, nobnɨŋ Ilisabet pɨsaŋ röun mös paŋ mɨdön, mai höuöil ram nuŋwa duöŋa.
Ilisabet ha nuŋwa Röbö Pal Nölɨb Nöbö Jon yöx pön höŋa
57 Mɨdɨp duön, Ilisabet ha yöx pön höŋa. 58 God nugwo uliöxön nugwidɨx mɨdmɨn, nuŋ lap röxgön ha yöx pön höŋ aku, nöbö mö haul wöunɨŋ nölöunɨŋ nobnɨŋ nöbö nuŋ akuyöbö nugwön, nuŋ pɨsaŋ mɨ ödöriö wahax pɨmä.
59  Jen 17:12; Lep 12:3; Luk 2:21Ha aku yöx pön hön, wop akuyöbö mɨj sö mɨdön, amñaxɨb sö wopa rɨl uñ nuŋwa ödörɨba hö rɨbmä. Hö rɨbön, ñɨŋ ha aku iba nölɨba rön yadmä, “Ha kɨ, nuö Sekaraia iba röd nölɨb,” me rɨmä. 60 Aliö rɨmɨn, nuöma yadöŋa, “Ehöu, ib nuŋwa Jon me cɨnɨŋö,” röŋa. 61 Aliö rɨmɨn, nöbö mö nuŋ bla yadmä, “An akuyöbö alöinɨŋ. Nöso nöhönɨŋ wöunɨŋ nöbö akuyöbö ib i Jon mɨdölö,” rɨmä. 62 Aliö rön, nuö Sekaraia nugwo imag abön yad nugumä, “Ha ib kai nöinaŋö?” rɨmä. 63 Yad nugumɨn, nuö imag abön yadöŋa, “Nɨ köp kai kɨtɨb i pön höi,” röŋa. Yadɨm pön höm, rola kai kɨtön, “Ib nuŋwa Jon,” me röŋa. Ib aliö kɨtmɨn, ñɨŋ nugwön magalɨg aiö waiö rɨmä. 64 Makwam wop akwör Sekaraia albeña ömörö röŋ aku womiöxmɨn nugugɨrön, höd mönö rɨg pɨmɨd akwör yad gɨr, God iba yadɨm bɨl sö duöŋa. 65 Nöbö mö il yöraku hölɨmön mɨdim akuyöbö, alöŋ aku nugwön ipöxön, mönö aku piöx rag du mögörɨb Judia yuadö me blaku magalɨg nöbö mö akuyöbö yad nölmä. 66 Yad nölmɨdmɨn, nöbö mö mönö aku nugwim akuyöbö, ñɨŋ magalɨg rɨb mɨga yöx nugwön yadmä, “God rɨmɨn, ha aku aliö yöx pön hö makwam, mai nöbö pödiöm mɨjönɨŋö?” rɨmä. God ölɨsö ha aku pɨsaŋ mɨdöŋ aku nugwim makwam, aliö yadmä.
Sekaraia God iba yadmɨn bɨl sö duöŋa
67 Inöm Leia nuŋ ha kiaia nuö Sekaraia yuö kwo hön aja wölmɨn nugwön God ib nuŋwa pɨrag wöl gɨr yadöŋa,
68  Sam 72:18“An Isrel nöbö mö, God Nöbö Dib ana
ib nuŋwa pɨrag wöl yadɨŋ bɨl sö duaŋ.
Nuŋ keir mögörɨb il kɨ hön,
nöbö mö nuŋwa wobön höbkal pa.
69  Sam 18:2God Nöbö Diba nuŋ rɨmɨn, Depid yöxɨm yöxɨŋ yöxɨp höuöilmel rɨŋ,
ha i yöx pön haŋ anɨŋ kömö pöna.
70 Maduar ör, mönö na nöbö mö akuyöbö yadɨba rɨmɨdlö, rön,
God nuŋ nöbö bli mabö aku yad nɨgöŋa.
God mönö yadɨb nöbö lei nuŋ akuyöbö ñɨŋ God mönö yadöŋ aku nugwön,
nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölmä.
71  Sam 106:10Nöbö pɨl nɨmɨb an bla hön, anɨŋ pɨl pal nɨgɨba rɨmɨdöia,
jɨ nuŋ hön anɨŋ kömö pöna;
nöbö anɨŋ ölɨsö wölɨm rɨb gwogwo yöx nugwöi akuyöbö anɨŋ rɨ gwogwam rɨba rɨmɨdöi aku,
jɨ nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ kömö dinɨŋa.
72-73  Jen 17:7; 22:16-17; Sam 105:8-9God maduar ör nöso maduebö ana ögwö yöxön,
pɨ ri abmɨjɨnö, rön, mönö ölɨsö mɨ bli yad nɨgöŋa.
God nuŋ mönö nöso an Ebraham nugwo yad nɨgöŋ aku uplöböl;
mönö lei yadöŋ aku, rɨg yadöŋ mag akwör ra.
74-75  Tait 2:12-14Nöbö Diba anɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ,
nöbö pɨl nɨmɨb akuyöbö anɨŋ rɨ gwogwam rɨb maga mɨden.
Aku makwam, an nöbö pɨl nɨmɨb akuyöbö ipöxöinɨŋ, kömö mɨjnɨŋ makwaim,
öim öim Nöbö Dib akwör rɨbyöx nugwön, ap kib mag gwogwo röböxön,
Nöbö Diba nöbö mö lei nuŋwa mɨdön,
mabö nugwo rɨ gɨr mɨjnɨŋa.
76  Ais 40:3Makwam ha na, nagö God Nöbö Diba mabö nuŋwa raŋ,
nöbö mö akuyöbö ñɨŋ nugwön yajöña,
‘God Nöbö Diba ödöriö adöx mɨ bɨl sö mɨd aku,
nöbö mönö nuŋwa yadɨba maku,’ me cöña.
Aku agapɨm: naŋ höd duön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nöl ri abön raŋ,
Nöbö Diba nugwo pöx mɨdɨŋ nugugɨrön, nuŋ höna.
77  Jer 31:34Nagö nöbö mö nuŋ akuyöbö ñɨgö mönö waiö nuŋ aku yad nöl ri abön raŋ,
Nöbö Dib ñɨŋ aku hön,
ap kib mag gwogwo röi pɨx aku örɨx abön ñɨgö paŋ,
mönö waiö aku nugwöña.
78  Ais 60:1-2God Nöbö höimölɨb mɨda tar mɨdön,
nuŋ nöbö mö lɨb pɨlɨm nugwön,
mil wä nuŋwa naiö mila röxg
adöx yöd röul adö kau sebö hön, anɨŋ mila ab nöiöna.
79 An nöbö mö yön yön pɨxmag yuö piaku mɨdön
wöröxɨba rɨmɨjnɨŋ akuyöbö,
nuŋ raŋ mil mag aku
madmag yuö an kwo mil ab nölaŋ nugwön,
an höbwab höimöl gɨ mɨdɨb ödöi wä aku hölu nugwön,
rol akwör yönmɨjnɨŋö,” röŋa.
80 Makwam ha kiai Jon aku dib röxmɨn nugugɨrön, inöm nuŋwa alɨg alɨg gö nɨgöŋa. Nuŋ mögörɨb nöbö mö mɨdmɨdölöi, mögörɨb rɨg kap mibɨl piaku mɨd mɨd, aŋadö dib röxön höm, Isrel nöbö mö nugwo nugumä.

1:1-2: Apos 1:1

1:9: Eks 30:7

1:15: Naba 6:2-3

1:17: Mal 3:1; 4:5-6; Mat 17:11-13

1:19: Dan 8:16; 9:21

1:27: Mat 1:16,18

1:31: Ais 7:14; Mat 1:21-23

1:32: 2Sam 7:12,13,16; Ais 9:7

1:37: Jen 18:14

1:46: 1Sam 2:1-10

1:50: Sam 103:13,17

1:51: 2Sam 22:28

1:52: Job 5:11; 12:19; Sam 147:6

1:53: Sam 34:10

1:54: Sam 98:3

1:55: Jen 17:7; Maik 7:20

1:59: Jen 17:12; Lep 12:3; Luk 2:21

1:68: Sam 72:18

1:69: Sam 18:2

1:71: Sam 106:10

1:72-73: Jen 17:7; 22:16-17; Sam 105:8-9

1:74-75: Tait 2:12-14

1:76: Ais 40:3

1:77: Jer 31:34

1:78: Ais 60:1-2