Sapta 22
Sol i kilim i dai ol pris
Devit Sng 57 Het tok, 142 Het tok i lusim taun Get na i ranawe i go klostu long taun Adulam na i stap long wanpela bikpela hul long maunten. Taim ol brata wantaim ol lain bilong en i harim tok long em i stap long dispela ples, orait ol i go na i stap wantaim em. Na olgeta man i gat kain kain hevi na olgeta man i gat dinau na olgeta man i gat kros long arapela man, ol tu i go long Devit na em i kamap hetman bilong ol. Na samting olsem 400 man i stap wantaim em.
Orait na Devit i kisim papamama na i lusim dispela hap na i go long taun Mispa long kantri Moap. Na em i tokim king bilong Moap olsem, “Mi laik bai yu larim papa na mama bilong mi i kam na i stap wantaim yu inap mi ken painimaut wanem samting God i laik mekim long mi.” King bilong Moap i orait long tok bilong Devit, olsem na Devit i bringim papamama bilong en i kam na tupela i stap wantaim king bilong Moap long taim Devit i hait i stap long dispela hul bilong ston.
Bihain profet Gat i kam long Devit na tokim em olsem, “Yu no ken i stap moa long dispela ples. Yu mas kirap nau na go long graun bilong Juda.” Orait Devit i lusim dispela hap na i go long Juda na i stap long bikbus ol i kolim Heret.
Wanpela de Sol i sindaun aninit long wanpela bikpela diwai antap long wanpela liklik maunten long Gibea na i wok long holim spia bilong en. Na ol ofisa bilong en i sanap klostu na raunim em. Sampela man i bin toksave long em long ples Devit i stap long en. Olsem na Sol i tokim ol ofisa bilong en, “Yupela man bilong lain Benjamin, harim gut. Yupela i ting dispela man Devit bai i givim yupela ol gaden kaikai na gaden wain, a? Na ating bai em i mekim yupela wan wan i kamap ofisa bilong bosim ol lain soldia i gat 1,000 man na 100 man, a? Yupela i ting long dispela samting, olsem na yupela i pasim tok long bagarapim mi? I no gat wanpela bilong yupela i bin tokim mi long pikinini bilong mi i mekim promis long helpim Devit. Yupela i no bin tingting long mi na tokim mi long pikinini bilong mi i bin mekim Devit, dispela wokman bilong mi, i kamap birua bilong mi. Na nau Devit i wok long painim rot bilong kilim mi i dai.”
Long Sng 52 Het tok dispela taim Doek, dispela man bilong Idom, i sanap wantaim ol ofisa bilong Sol. Na em i tokim Sol olsem, “Mi bin i stap long taun Nop na mi lukim Devit i go long pris Ahimelek, pikinini man bilong Ahitup. 10 Na Ahimelek i askim Bikpela long tokim Devit long wanem rot em i mas bihainim. Na pris i kisim sampela kaikai, na bainat bilong Goliat tu, na givim Devit.”
11 Sol i harim dispela tok, orait em i salim sampela man i go long Nop na kisim pris Ahimelek wantaim olgeta pris bilong lain bilong en na bringim ol i kam. 12 Dispela lain pris i kamap pinis, orait Sol i tokim Ahimelek olsem, “Ahimelek, mi gat tok long yu.” Na Ahimelek i tok, “Bikman, yu gat wanem tok?” 13 Na Sol i tokim em, “Bilong wanem yu wantaim Devit i pasim tok long bagarapim mi? Yu bin givim Devit sampela kaikai na wanpela bainat na yu askim Bikpela long givim tok long em. Na nau em i kamap birua bilong mi na em i painim rot bilong kilim mi i dai.” 14 Na Ahimelek i bekim tok olsem, “Nogat tru. Devit em i gutpela ofisa tumas na i save bihainim yu tru. I no gat wanpela ofisa i winim em. Na em i tambu bilong yu na em i wanpela bilong ol lain soldia i save stap klostu long yu bilong lukautim yu gut.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Na olgeta man i stap long haus bilong yu, ol i save tingim gutpela pasin bilong en na givim biknem long em. 15 Ating dispela em i namba wan taim tasol mi bin askim Bikpela long givim tok long em, a? Nogat tru. Na yu no ken sutim tok long mi o long ol famili bilong mi. Mipela i no bin pasim tok long bagarapim yu. Na mi no save long dispela samting nau yu tok long en.”
16 Tasol king i tok, “Maski. Mi no inap harim tok bilong yu. Yu wantaim ol lain bilong yu i mas i dai.” 17 Na em i lukim ol soldia i save sanap klostu na i tokim ol olsem, “Goan. Yupela kilim ol pris bilong Bikpela. Ol i wok wantaim Devit na ol i save em i ranawe long mi, tasol ol i no bin tokim mi.” Sol i tok olsem, tasol ol soldia i no laik kilim ol, long wanem, ol i pris bilong Bikpela. 18 Olsem na Sol i tokim Doek, “Yu go kilim ol i dai.” Orait Doek i go kilim olgeta pris. Long dispela de em i kilim 85 pris bilong Bikpela, em ol man God i bin makim long pasim laplap pris. 19 Na Sol i salim ol soldia bilong en i go long Nop, dispela taun bilong ol pris, na ol i kilim i dai olgeta manmeri. Ol i kilim olgeta man na meri na pikinini na ol liklik pikinini i dring susu yet, na olgeta bulmakau na sipsip na donki. Ol soldia bilong Sol i pinisim ol tru.
20 Tasol ol i no kilim Abiatar, wanpela pikinini man bilong Ahimelek. Nogat. Em i ranawe long ol na i go i stap wantaim Devit. 21 Na Abiatar i tokim Devit olsem, “Sol i bin kilim olgeta pris bilong Bikpela.” 22 Orait na Devit i tokim em, “Mi sori tru. Na nau mi tingim taim mi stap wantaim papa bilong yu. Mi bin lukim Doek tu i stap, na mi save em bai i tokim Sol long mi. Asua bilong mi tasol na Sol i kilim olgeta wanblut bilong yu i dai. 23 Tasol yu no ken pret. Yu mas i stap wantaim mi. I tru, Sol i laik kilim yu na mi wantaim. Tasol sapos yu stap wantaim mi, bai mi lukautim yu na yu inap i stap gut.”

22:1: Sng 57 Het tok, 142 Het tok

22:9: Sng 52 Het tok

*22:14: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.