Sapta 9
Devit i mekim gut long Mefiboset
Devit 1 Sml 20.15-17 i askim ol man olsem, “I gat sampela man long lain famili bilong Sol i stap yet, o nogat? Sapos i gat, orait mi laik mekim gut long ol, bilong bekim gutpela pasin Jonatan i bin mekim long mi.” Long dispela taim i gat wanpela wokboi bilong famili bilong Sol i stap, nem bilong en Siba. Orait ol i singautim em long go lukim king. Em i kamap long king na king i askim em olsem, “Yu Siba, a?” Na em i tok, “Yes, bikman, mi tasol.” Na 2 Sml 4.4 king i askim em gen, “I gat sampela man long famili bilong Sol i stap yet o nogat? Sapos i gat, orait mi laik mekim gut long ol, olsem mi bin promis long God.” Orait Siba i tokim Devit olsem, “Wanpela pikinini man bilong Jonatan i stap yet, tasol lek bilong en i nogut.” Na king i tok, “Em i stap we?” Na Siba i tokim em olsem, “Em i stap long taun Lodebar, long haus bilong Makir, pikinini man bilong Amiel.”
King i harim olsem, na em i salim sampela man i go bringim dispela pikinini man bilong Jonatan i kam. Nem bilong dispela man em Mefiboset. Em i pikinini bilong Jonatan na tumbuna pikinini bilong King Sol. Taim em i kamap, orait em i brukim skru na putim pes i go daun long graun bilong givim biknem long Devit. Na Devit i tokim em olsem, “Gude, Mefiboset.” Na Mefiboset i tok, “King, mi wokboi bilong yu tasol.” Na Devit i tok, “Yu no ken pret. Mi tingim yet papa bilong yu, Jonatan, olsem na mi laik mekim gutpela pasin long yu. Bai mi givim yu ol graun bilong tumbuna bilong yu, Sol. Na olgeta taim yu ken i kam kaikai wantaim mi.” Na Mefiboset i putim pes i go daun long graun gen na i tok, “King, bilong wanem yu laik mekim gutpela pasin long mi olsem? Mi samting nating tasol. Mi olsem wanpela dok i dai pinis.”
Mefiboset i go pinis, orait na king i singautim Siba i kam na i tokim em olsem, “Olgeta graun samting bilong bikman bilong yu, Sol, na bilong ol famili bilong en, nau mi givim long han bilong Mefiboset, tumbuna pikinini bilong Sol. 10 Olsem na yu wantaim ol pikinini man bilong yu na ol wokboi bilong yu i mas wokim ol gaden long dispela graun. Na yupela i mas kisim ol kaikai i mau long gaden na bringim i kam. Olsem na bai famili bilong Sol i gat kaikai. Tasol Mefiboset yet bai i kam kaikai wantaim mi oltaim.” Siba i gat 15 pikinini man na 20 wokboi. 11 Orait Siba i tokim Devit olsem, “King, bai mi mekim olgeta samting olsem yu tok.”
Bihain long dispela, Mefiboset i save go kaikai wantaim king, olsem wanpela pikinini man bilong king stret. 12 Mefiboset i gat wanpela yangpela pikinini man, nem bilong em Mika. Long dispela taim olgeta man na meri bilong famili bilong Siba i mekim wok long graun bilong Mefiboset. 13 Tasol Mefiboset i stap long Jerusalem, long wanem, olgeta taim em i save kaikai wantaim King Devit. Tupela lek bilong Mefiboset i nogut.
Stori bilong ol pikinini man bilong King Devit
(Sapta 10-20)

9:1: 1 Sml 20.15-17

9:3: 2 Sml 4.4